Zelfvoldane coalitie verlengd

Op woensdagavond 25 april presenteerde het nieuwe VVD-college zich aan de raad. De wens om samen door te gaan in de nieuwe ‘regeerperiode’ werd vóór de verkiezingen van 21 maart jl. al door de diverse wethouders van de ‘oude’ coalitie geuit. De VVD mocht als grootste partij het voortouw nemen bij de vorming van het nieuwe college. De uit eigen kring benoemde informateur, wethouder Jansma, kreeg als boodschap mee dat er aan eerder genomen besluiten niet mocht worden getornd. Omdat op voorhand al vaststond welke koers er gevaren zou worden besloot de BOP af te zien van enige bemoeienis. Andere partijen, die ook op voorhand konden weten dat ze buiten de boot zouden vallen, besloten het gesprek wel aan te gaan. Uit hun reacties kan worden opgemaakt dat zij bij nader inzien ook tot de conclusie moesten komen dat het verspilde moeite was…

Tijdens de raadsvergadering presenteerde een zelfvoldane VVD-D66-CDA-CU/SGP-coalitie een  omvangrijk akkoord dat uitblinkt door wollig taalgebruik. Namens de BOP gaf fractievoorzitter Kees Koudstaal staande de vergadering dit commentaar: 

“Voorzitter, in de week voorafgaande aan de verkiezingen van 21 maart publiceerde de Baarnsche Courant een paginagroot verhaal, waarin een zelfvoldaan college liet weten dat een aantal hoofdpijndossiers kordaat was aangepakt en dat men er zin in had om na de verkiezingen met elkaar door te gaan. Dat de meerderheid van de Baarnse kiezers zich daarin kon vinden, bleek uit de zetelwinst die de coalitie via de VVD in de wacht sleepte. Zo stond op voorhand al vast dat het tot het college moest komen dat zich vanavond presenteert aan de raad. 

Daarom was het merkwaardig dat de VVD haar eigen wethouder als informateur aanstelde en hem de opdracht meegaf te onderzoeken wat voor een college er gevormd zou kunnen worden op basis van de verkiezingsuitslag. De VVD liet haar informateur bovendien weten dat er aan eerder genomen besluiten, inclusief die met betrekking tot de Noordschil, Kooijhoek, Theehuis Lage Vuursche en Speeldoos/Bibliotheek, niet getornd mocht worden…

Wij hebben ervan afgezien het gesprek aan te aan met de informateur, omdat wij niet van praatjes voor de vaak zijn en de BOP zich als oppositiepartij bovendien op geen enkele wijze wilde compromitteren aan de nieuwe coalitie. Het coalitieakkoord beslaat ruim vijftien A4-tjes vol met wollige teksten die vaak niet verder gaan dan ‘wij willen dit en wij willen dat’ en staat haaks op onze stelling dat zo’n akkoord de hoofdlijnen van beleid zou moeten bevatten en dat uitwerkingsvoorstellen en het debatteren daarover in de openbaarheid, tijdens raadsvergaderingen plaats moet vinden. Met in ons achterhoofd de tweede fase van de coalitiegesprekken, die zich tijdens een aantal tenenkrommende vertoningen in de openbaarheid (RTV Baarn) heeft voltrokken, hebben wij wat dit betreft weinig fiducie in de debatten die zich in dit huis de komende vier jaar gaan voltrekken.

Voorzitter, het resultaat dat de BOP behaalde bij de verkiezingen maakt dat bescheidenheid ons past. U kunt erop rekenen dat wij ons ook in de komende vier jaar zullen opstellen als kritische en constructieve volksvertegenwoordigers. Daar waar het college komt met kwalitatief goede raadsvoorstellen waarin wij ons kunnen vinden, mag het rekenen op onze steun. Tegelijkertijd mag het college, als het met voorstellen komt waarin wij ons niet in kunnen vinden, ons goed onderbouwde tegengeluid tegemoet zien.”


Opmerking

De Baarnsche Courant schrijft n.a.v. de installatie van het nieuwe oude college onder meer dat de oppositiepartijen voorafgaande aan de installatie woensdagavond 25 april niets anders konden dan complimenten uitdelen over het tempo waarmee het proces was afgerond. Naar mijn beste weten heb ik daar namens mijn fractie met geen woord over gerept. Het zou ook flauwekul geweest zijn, want ruim vier weken bezig zijn met het doen van oude wijn in nieuwe zakken, zeg nou zelf…

Kees Koudstaal