Verslag van een raadsvergadering coronaproof

De eerste Baarnse gemeenteraadsvergadering op afstand zit erop. Langs digitale weg waren er afstanden gecreëerd die besmetting met het coronavirus onmogelijk maakte. Ondanks het feit dat er sprake was van een dunne agenda nam de vergadering van jl. woensdag 22 april uiteindelijk meer dan drie uur in beslag. De BOP bereidde drie moties vreemd aan de agenda voor. Twee daarvan haalden geen meerderheid, één wel. Die motie had niet van doen met een lokale aangelegenheid, maar alles met internationale solidariteit en medemenselijkheid. In de mede door de fracties van GroenLinks, PvdA en CU/SGP motie werd het college opgeroepen Baarn aan te laten sluiten bij de door een aantal vluchtelingenorganisaties geïnitieerde Coalition of the Willing. 

Verweesde kinderen vluchtelingenkampen

Zoals bekend verkeren vele tienduizenden volwassenen én kinderen onder erbarmelijke omstandigheden in Griekse vluchtelingenkampen. Vooral de situatie op eilanden als Lesbos, Chios en Samos wordt gelet op het op de loer liggende coronavirus met de dag rampzaliger. De vluchtenlingenorganisaties roepen de regering al langere tijd op 500 verweesde kinderen uit de kampen over te laten komen naar ons land.  Tot nu toe is de regering doof voor die oproep en verwijst ze naar een gemeenschappelijke Europese aanpak. Daar is jammergenoeg geen zicht op, want Hongarije, Polen en Tsjechië liggen hier dwars. Vandaar de oproep aan gemeenten een signaal af te geven richting Den Haag van standpunt te veranderen en over te gaan tot het gastvrij opnemen van de kinderen. (NRC d.d. 23 april 2020) Daarmee wordt het immense probleem niet direct opgelost, maar wordt er in elk geval een begin van oplossing geboden. Met de Baarnse motie wordt aangesloten bij die oproep en laat Den Haag bovendien weten dat de gemeente Baarn bereid is een aantal kinderen uit de vluchtelingenkampen gastvrij op te nemen. Ondanks het feit dat zowel de VVD als het CDA verbaal hun treurnis uitspraken over de situatie in de kampen, stemden de leden van beide fracties met droge ogen tegen de motie. Men vond het de lokale politiek niet waardig de landelijke politiek te wijzen op het nemen van verantwoordelijkheid in dezen. Opmerkelijk genoeg was het burgemeester Röell die in 2016 naar Den Haag trok om het op te nemen voor de Baarnse broers Daniël en David die dreigden te worden uitgezet naar Georgië. Uiteindelijk kwam het daar niet van en het zou zo maar kunnen dat het krachtige signaal van destijds ertoe leidde dat de broers in Baarn konden blijven. Volkskrant collumniste Sheila Sitalsing schreef er in mei 2016 dit over: “[…] Daniël en David, formeel uit Rusland en/of Georgië, maar op Hollandse bodem geboren en zulke echte Baarnaars dat de halve stad in rep en roer is over hun mogelijke uitzetting – de burgemeester, Mark Roëll van de VVD, voorop.” 

Haalde een paar jaar geleden een motie inzake het Kinderpardon het niet in de Baarnse gemeenteraad, de motie Coalition of the Willing haalde het mede dankzij de steun van de coalitiepartijen D66 en CU/SGP en een deel van de VoorBaarn-fractie wel. We gaan ervan uit dat het college op zeer korte termijn Den Haag laat weten dat de gemeente Baarn zich heeft aangesloten bij het initiatief Coalition of the Willing en bereid is om in overleg met daartoe geëigende instanties een aantal verweesde kinderen dat verblijft in Griekse opvangkampen op te vangen.

Moties Distributiestation Stedin en Offertebedragen Participatieproces Soestdijk

De motie aangaande het Stedin-distributiestation op de Brink haalde het niet. Na veel blabla werd het duidelijk dat het misbaksel blijft staan. Men denkt aan camouflage. De BOP gaf het college nog de tip mee bij dit denken Mooisticht te betrekken in de hoop dat de ruimtelijke kwaliteit ter plekke nog enigszins in positieve zin kan worden bijgeschaafd…

Het voorstel de vertrouwelijkheid op te heffen aangaande de offertebedragen rond het participatieproces Landgoed (Paleis) Soestdijk haalde het deels. Het college is bereid het stempel ‘Vertrouwelijk’ van twee informatiebrieven te verwijderen, behalve dan  op het punt van de door het Adviesbureau Awareness uitgebrachte offerte. In een van de brieven worden in dezen twee bedragen genoemd. Het college wil daar één bedrag van maken. Welke truc daarachter schuil gaat zal aan het licht moeten komen als de betreffende raadsinformatiebrief tijdens een openbare raadsvergadering kan worden besproken. De BOP stelt grote vraagtekens bij de wijze waarop de opdracht aan Awareness is verstrekt. Zo vragen wij ons af of het college hier gehandeld volgens de eigen vigerend aanbestedingsprotocol. Wat de BOP betreft zal het debat hierover zich niet langs digitale beeldverbinding voltrekken, maar met inachtneming van de RIVM-richtlijnen in een fysiek debat. De vergadering van 22 april heeft immers laten zien dat het digitale protocol debatteren over dit soort zaken teveel frustreert. Inmiddels is bekend dat er volgende maand zowel een digitale als fysieke debatavond zal plaatsvinden. Bij die laatste gelegenheid zullen alleen de diverse fractiewoordvoerders aanschuiven. Dat is ook mooi met het oog op het onzalige Arcadeplan dat volgende maand voor de zoveelste keer aan bod komt in de raad.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Stemverhouding bij de moties


Internationaal verdrag Rechten van het Kind


Oproep aan het kabinet Vluchtelingenorganisaties