Verslag van een korte raadsvergadering

Over de raadsvergadering van 31 oktober jl. valt weinig te vertellen. De begroting voor het komende jaar kreeg zonder veel omhaal van woorden de steun van een raadsmeerderheid – de BOP en GroenLinks stemden tegen – en ook het plan voor de Kooijhoek (ALDI) kon rekenen op de support van een raadsmeerderheid. Ondanks het feit dat het aangepaste bouwplan veel aantrekkelijker oogt dan dat van afgelopen januari stemde de BOP tegen. Wij vinden de gekozen situering van het los- en laadplatform bij de nieuwe ALDI, dat alleen bereikt kan worden door over de Eemnesserweg achteruit rijdende vrachtauto’s, zo ongelukkig dat wij onze handtekening er niet onder wilden plaatsen.

Het vele, niet zelden hinderlijke en vervuilende, vrachtverkeer dat dagelijks het centrumgebied en andere kernen van ons dorp aandoet was voor de BOP aanleiding om samen met GroenLinks een motie in te dienen met het verzoek te onderzoeken hoe het aanleveren van goederen binnen de bebouwde kom van onze gemeente op een minder belastende wijze kan plaatsvinden. Over de achtergronden van de motie leest u hier meer.

Motto Coalitieakkoord 2018-2022

Zoals de onderzoeksvragen op tafel lagen konden ze niet rekenen op voldoende steun. Vooral de vraag naar een onderzoek of er op de Noordschil een distributiecentrum zou kunnen worden opgezet van waaruit met schone, kleinere vrachtwagens goederen verdeeld zouden kunnen worden over Baarn (en misschien ook Soest) ging voor de meerderheid van de raad een brug te ver. Op voorhand wisten CDA, PvdA en VoorBaarn al te melden dat de prijzen van levensmiddelen dan zouden stijgen in de supermarkten en werden liever landelijke maatregelen afgewacht. De VVD deed bij monde van haar fractievoorzitter de motie zonder het leveren van zinnige tegenargumenten af als luchtfietserij.

Uiteindelijk werd na een opmerking van wethouder De Koning, die aangaf dat zij wel kon leven met de vraag te onderzoeken welke regels er gesteld kunnen worden aangaande het weren van vrachtwagens en oudere bestelauto’s uit de bebouwde kom of bepaalde delen daarvan, de onderzoeksvraag naar een distributiecentrum op de Noordschil uit de motie geschrapt. De gehalveerde motie kreeg de steun van vrijwel alle raadsfracties. De VVD en VoorBaarn stemden tegen. Zo zie je maar dat breedlachend vooropstaan bij de ondertekening van een klimaatakkoord niet betekent dat je openstaat voor acties die bijdragen aan een klimaatneutraal Baarn. Dat belooft nog wat voor de weg die Baarn heeft te gaan om de klimaatdoelstellingen in 2030 te bereiken…

Kees Koudstaal

© foto Alexander Sanchez van Pictorista