Van inspraak/bezwaarrecht blijf je af!

Deze maand staat een verzoek van de Parel van Baarn op de raadsagenda een eerder ingediend bezwaarschrift in te trekken. Je zou zeggen een hamerstuk, maar dat is in Baarn buiten de waard gerekend. De fractievoorzitters van VoorBaarn en D66, beiden hartstochtelijk voorstanders van het plan Made by Holland van de MeyerBergman Erfgoed Groep, grepen hun kans de Parel van Baarn te framen als een dubieuze partij. Volstrekt ongepast en alle reden er ook maar eens een op persoonlijke titel geschreven column op los te laten. Bij dezen.

Onder aanvoering van zijn voorzitter Marc van Ravels uit de stichting Parel van Baarn regelmatig kritiek op de gevolgde procedures in het kader van de grootschalige plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep in petto heeft voor het landgoed Paleis Soestdijk. Zo tekende de stichting ook bezwaar aan tegen het op 15 juli 2020 door de gemeenteraad gegeven akkoord aan het voorontwerpbestemmingsplan voor het landgoed. De stichting is ervan overtuigd dat het college van burgemeester en wethouders toen bewust voor inspraak relevante provinciale informatie achterhield. Op advies van de Bezwaarcommissie besloot het college het protest van de stichting ongegrond te verklaren. De Parel van Baarn accepteerde dat besluit niet en tekende beroep aan bij de Utrechtse Rechtbank. Die stelde vorig jaar november het college in het gelijk. Omdat formeel gezien de gemeenteraad in dezen het besluitvormende bestuursorgaan is dient de raad het besluit van 15 juli 2020 alsnog te bekrachtigen. Vorige maand heeft de Parel van Baarn de gemeenteraad echter per brief laten weten het bezwaarschrift in te willen trekken. Als de raad daarmee instemt kan het dossier van dit bezwaarschrift gesloten worden. Wat je verder ook denken mag van de acties van de Parel van Baarn, wat mij betreft hoefden er aan dit verzoek geen woorden vuil te worden gemaakt.

Stigmatiserende vragen

Voor de fractievoorzitters van VoorBaarn en D66 ligt dit blijkbaar anders. Zo vroeg de heer Schouten zich tijdens de informatieraad van jl. 3 maart af welk doel de Parel van Baarn trachtte te bereiken met het bezwaarschrift en wilde de heer Jonkers van wethouder Jansma weten hoeveel uren er aan ambtelijke inzet, college overleggen en bijeenkomsten van de Bezwaarcommissie en de gemeenteraad waren gemoeid met de bezwaaractie van de Parel van Baarn. Wat mij betreft vallen de vragen van beide heren in de categorie ongepast. Het is immers een democratisch grondbeginsel dat er bezwaarschriften mogen worden ingediend tegen besluiten van de overheid. Als de Bezwaarcommissie het college adviseert een bezwaar om wat voor reden dan ook niet ontvankelijk te verklaren en het college zo’n advies overneemt dan staat het alle indieners van een bezwaarschrift vrij een gang naar de rechter te maken. Het is vervolgens aan de Rechtbank om tot een oordeel te komen. Ondertussen staat het een indiener van een rekest vrij op welk moment dan ook zijn bezwaar in te trekken.


De vragen van VoorBaarn & D66:


De stigmatiserende vragen van VoorBaarn en D66 kunnen mijns inziens alleen maar gezien worden als een poging de Parel van Baarn in een kwaad daglicht te stellen en te ontmoedigen gebruik te maken van een democratisch recht. Al eerder begaf de fractievoorzitter van D66 zich op glad ijs toen hij jl. 6 januari aangaf moe te worden van inspreker Bosch van Drakestein die bezwaar maakte tegen de komst van hondenuitlaatterreinen op het Landgoed Pijnenburg. Dat de heer Bosch van Drakestein, of wie dan ook, al dan niet regelmatig gebruik maakt van het inspraakrecht mag mijns inziens op geen enkele wijze worden gefrustreerd door welk gemeenteraadslid dan ook. Laat de gemeenteraad dit onbesproken passeren begeeft ze zich op een hellend vlak.

U vraagt zich ondertussen wellicht af waarom ik mijn bezwaar tegen de opmerkingen van de heren Schouten en Jonkers niet direct repliceerde tijdens de raadsvergadering. Dat zit zo. Tijdens een informatieraad is het niet toegestaan te interrumperen en/of een debat aan te gaan. Die gelegenheid doet zich wel voor tijdens de debatvergadering van komende woensdag 10 maart en zal ik dan ook gebruik van maken.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP