Toekomstbestendig groen wonen in Baarn goed mogelijk!

De BOP was voornemens tijdens haar jaarlijkse Algemene Beschouwing op woensdag 21 oktober 2020 een baanbrekend woningbouwplan te presenteren. Nu dit jaarlijkse ‘politieke hoogtepunt’ van de raadsagenda is gevoerd en coronamaatregelen zorgen voor een andere wijze van vergaderen kiest de BOP voor een aangepaste presentatie van een plan dat de bouw behelst van een groot aantal klimaatneutrale, duurzame woningen in een passende groene omgeving. 

Maar eerst een korte terugblik

In het afgelopen politieke jaar heeft het plan Made by Holland van de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) velen intens beziggehouden. De BOP stemde afgelopen 15 juli als enige raadsfractie tegen het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Dat betekende overigens niet dat wij alleen stonden in ons verzet tegen dat wat de MBEG voorheeft met het Landgoed Soestdijk. Velen hebben schriftelijk of middels een inspraak hun zorgen geuit over (onderdelen van) het plan. Zelfs een aantal leden van de koninklijke familie verklaarde zich solidair met het verzet tegen de bouw van tien appartementengebouwen met elk acht woningen middenin het Borrebos. De koninklijke bijval genereerde veel aandacht in de landelijke media, van Hart van Nederland tot het NOS-Journaal van de Volkskrant tot de Story, overal was Paleis Soestdijk hot news. Binnen de gemeenteraad vonden de bezwaarmakers echter geen gehoor. De opinie van de prinsessen Irene en Margriet werd door de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU/SGP samen met VoorBaarn afgedaan als niet terzake doende bemoeizucht. De insprekers die opkwamen voor de natuurbelangen die het landgoed kenmerken werden door de meeste gemeenteraadsfracties niet meer dan plichtmatig aangehoord en daar bleef het bij.

Komt de BOP genoeg op voor de Baarnse belangen?

De gang van zaken rond het dossier Landgoed Paleis Soestdijk heeft ons als partij aan het denken gezet. Verdedigen wij wel op een juiste wijze de belangen van de Baarnse gemeenschap? Stellen wij de bescherming van de natuur niet teveel boven het welzijn van de Baarnse inwoners ? Verklaarden wij ons niet té radicaal tegen de bouw van woningen op de Noordschil, de Drie Eiken en in de bossen bij Paleis Soestdijk? De vraag rees of wij ons met onze pertinente tegengeluiden niet teveel buiten het politieke spectrum hebben geplaatst? Juist toen wij intern bezig waren een antwoord op die vraag te formuleren werden wij benaderd door het Britse Futureproof Apartments. Getriggerd door onze stellingname én die van een aantal leden van de Koninklijke Familie tegen de bouw van woningen in de bossen bij Paleis Soestdijk, die ook internationaal de nodige aandacht kreeg, viel het oog van deze Londense groene projectontwikkelaar op Baarn. Na uitgebreid ter plaatse poolshoogte te hebben genomen raakte men sterk onder de indruk van de enorme kansen die onze gemeente in huis heeft om gebruikmakend van de ruime groene gebieden die zij binnen haar grenzen herbergt tot iets groots te komen.

Een revolutionair groen woningbouwplan

Futureproof Apartments zegt in staat te zijn niet minder dan duizend woningen te bouwen op de mooiste plekken die onze gemeente kent zónder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de natuur. Sterker nog, het specifieke karakter van de woningen zorgt juist voor een versterking van de natuur! Voor de realisering van het ambitieuze woningbouwplan heeft Futureproof Apartments ondermeer zijn oog laten vallen op de randen van het Baarnse Bos direct grenzend aan de oostzijde van de Amsterdamsestraatweg en de zuidzijde van de Ltn. Gen. van Heutszlaan. Wat het plan extra aantrekkelijk maakt is dat de beoogde woningen niet uitsluitend bedoeld zijn voor de happy few onder de woningzoekenden. Integendeel, de ontwikkelaar laat weten dat dertig procent van de woningen zal komen te vallen binnen de sociale huur- en koopsector! Wat het project extra aantrekkelijk maakt is dat alle toekomstige woningen in directe verbinding staan met een van de mooiste natuurgebieden die onze gemeente kent. Of de ontwikkelaar daadwerkelijk in staat is 1.000 woningen te realiseren binnen de grenzen van onze gemeente zónder de groene plekken binnen de bebouwde kom – denk aan het Maarschalksbos en de Rusthoekweide – aan te tasten, is wat ons betreft nog de vraag. Echter, met het plan van Futureproof Apartments kan ons inziens wel een aanzienlijke groene stap worden gezet om het tekort aan woningen te beperken.

Symbiose Mens – Smart Homes – Natuur

Wij kunnen ons voorstellen dat het feit dat de BOP een dergelijk woningbouwprogramma omarmt bij velen van u verbazing wekt. Wij zijn er echter van overtuigd geraakt dat Futureproof Apartments niet alleen oog heeft voor kwalitatief hoogwaardige en duurzame woningen, die de ontwikkelaar zelf liever groene klimaatneutrale thuis-technologische huizen noemt. Met de bouw van de woningen krijgt de al aanwezige duurzame natuur in al haar facetten voor mens, flora en fauna een stimulans. Immers, met de bouw van de woningen wordt de mens dichter bij de natuur gebracht, sterker nog, het plaatst hem er middenin zodat hij er als het ware deel van uit gaat maken. De hieronder geplaatste videopresentatie van Futureproof Apartments schetst een beeld van hoe de randen van het Baarnse Bos eruit kunnen gaan zien na te zijn verrijkt met de kwalitatief hoogwaardige groene woningbouw voor elke beurs, zonder dat de monumentale status van het bos erdoor wordt aangetast!

In goede aarde

Foto Provincie Utrecht

Gelet op het streven van het college zoveel mogelijk woningen te bouwen om te kunnen voldoen aan de in de Woonvisie vastgelegde wens vóór het jaar 2030 de bouw van duizend woningen te realiseren, gaan wij ervan uit dat het plan van Futereproof Apartments in goede aarde zal vallen bij het college en derhalve ook door de meerderheid van de raad enthousiast zal worden ontvangen. Voorzichtig is er door ons al een visje uitgegooid bij het provinciebestuur. Daar reageerde men positief omdat het plan aansluit bij het streven van de provincie in de komende jaren steeds 10.000 woningen te bouwen. Het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dat van die zijde op bestuurlijke medewerking kan worden gerekend. Daarbij gaan wij ervan uit dat ook de inwoners van onze gemeente, die natuurbelangen én duurzaam wonen hoog in het vaandel hebben staan, dit vooruitstrevende milieubewuste en duurzame woningbouwplan zullen omarmen.


Coronabeperkingen gooien roet in het eten

Het lag in de bedoeling dat een afvaardiging van Futureproof Apartments een fysieke presentatie van het plan in Baarn zou verzorgen. Jammergenoeg staan de vigerende reisbeperkingen een bezoek aan Baarn momenteel in de weg. Zodra de situatie zich heeft verbeterd zal in overleg met de diverse bij het woningbouwplan betrokken partijen een openbare bijeenkomst worden gepland. Momenteel zijn wij in afwachting van de ontvangst van een aantal documentatiemappen. Gehinderd door COVID-19 en de Brexit-perikelen laat de ontvangst daarvan nog even op zich wachten. Zodra de zending is gearriveerd kunt u op verzoek een documentatiemap toegestuurd krijgen. Aanvragen kan via onderstaand formulier.


Lees de bijsluiter!