Tijd voor een streep door het Arcadeplan

Update 15 april 2020:

Gelet op de zware economische recessie die voor de deur staat kondigde de BOP samen met de fracties van de VVD en PvdA voor de raadsvergadering van as. 22 april een anti-Arcadeplan-motie aan. De fracties van VoorBaarn, D66, CDA, GroenLinks en de CU/SGP hebben inmiddels laten weten de motie niet te zullen steunen. De fracties wachten tot eind mei alvorens een besluit te nemen over de nieuwbouw van een nieuw cultuurhuis aan de Brink. Wij vinden dat kortzichtig en niet getuigen van wijsheid, maar omdat we weten hoe de hazen lopen in de raad en trekken aan een dood paard geen zin heeft, wordt de motie niet ingediend.


 Het staat vast dat de corona (Covid-19)-crisis naast ernstige gezondheidsproblemen ook een serieuze economische terugval met zich meebrengt. Het moet niet uitgesloten worden geacht dat Nederland zich beweegt in de richting van een recessie die de economische terugval van 2008 zal overtreffen. Dat hierdoor veel van onze inwoners in hun portemonnee geraakt zullen worden is evident. Ook de gemeentelijke begroting zal ernstig onder druk komen te staan. Alle zeilen zullen moeten worden bijgezet om het voorzieningenpeil voor onze inwoners op peil te houden. Het college gaf al eerder aan dat de grenzen van onze gemeentelijke uitgaven – zonder extra verhogingen van gemeentelijke lasten – in zicht zijn. Dat is een van de redenen waar ons verzet tegen de nieuwbouw van een cultuurhuis aan de Brink aan ten grondslag ligt.

De situatie die zich nu voordoet zorgt voor geluiden die pleiten voor het tijdelijk in de koelkast plaatsen van het Arcadeplan. Voor de BOP is dat geen optie. Met het oog op dat wat ons als Baarnse samenleving te wachten staat is het onverantwoord het plan voor de nieuwbouw van een cultuurhuis aan de Brink verder uit te werken. Het college liet eerder al weten dat de continuïteit van voorzieningen als het theater en de bibliotheek alleen geborgd is indien ze samen onder één dak worden ondergebracht en wel op de locatie Rembrandtlaan. Gelet op de huidige situatie bepleiten wij dan ook dat het Arcadeplan definitief van tafel gaat en da er alsnog zo spoedig mogelijk uitvoering wordt gegeven aan het in maart 2019 genomen raadsbesluit inzake de realisatie van de vernieuwbouw van een Theater-bibliotheek aldaar. Dat is gelet op de financiële ruimte waar de gemeente over beschikt ons inziens de enig juiste stap, maar het schept ook met het oog op toekomstige programmeringen duidelijkheid voor de directie van de Speeldoos.

De BOP heeft een motie opgesteld waarin het college wordt verzocht geen verder vervolg te geven aan het Raadsbesluit 85306 d.d. 29 januari 2020 inzake de uitwerking van het ontwerp van een nieuw te bouwen cultuurhuis aan de Brink en alsnog over te gaan tot uitvoering van het Raadsbesluit 64688 ‘Kredietaanvraag realisatie vernieuwbouw Theater-bibliotheek’ van 27 maart 2019. De motie is mede ondertekend door de fracties van de VVD en PvdA.

Gemeenteraadsvergaderingen

Binnen het gemeentebestuur vindt momenteel overleg plaats over de wijze van vergaderen door de gemeenteraad. De gemeenteraadsvergaderingen van 1 april (Informatie) en 8 april (Debat) zijn geschrapt. Hoe de vergadering van 22 april (Besluit) eruit gaat zien is nog de vraag. De BOP is van mening dat er dan in elk geval ruimte moet worden geboden te besluiten over een aantal belangrijke onderwerpen. Zo zal er wat ons betreft naast de Arcadeplan-motie ook de motie Vluchtelingen-kinderen aan de orde moeten worden gesteld.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Dit meldt de Gooi & Eemlander

BOP wil streep door Arcadeplan