Tag archieven: pijnenburg

En weer heft de coalitie de wethouder op het schild

Het ging er weer ouderwets aan toe tijdens de debatraad van jl. 9 september. Wij brachten daar onze kritiek naar voren op de handelwijze van wethouder Jansma tijdens de bespreking van het raadsvoorstel “Landelijk gebied, Landgoed Pijnenburg” waar de wethouder de heer Korsse, hij is jurist van de landgoedeigenaar, alle ruimte gaf om als zíjn adviseur te reageren op de inspraak van de heer Bosch van Drakestein. Die laatste gaf namens de Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o. de nodige kritiek op de bestuurlijke lus die het college samen met de landgoedeigenaar had bedacht om de bouw van een theehuis te kunnen realiseren op het weiland Overbosch. En passant zette de jurist de Dassenwerkgroep Utrecht en ‘t Gooi en Milieuzorg Zeist in een kwaad daglicht door in strijd met de waarheid te stellen dat die partijen op een uitnodiging voor overleg zouden hebben laten weten “wij gaan hier niet aan meewerken, zoek het zelf maar uit”. Lees verder

Pijnenburg

Erkan | 20-12-2015

Op voorhand was de BOP-fractie niet tegen het voorliggende ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, landgoed Pijnenburg. Een aantal argumenten, met name verkeersveiligheid, draagvlak en verstoring van de EHS rond het realiseren van een Theehuis op locatie Overbosch roept bij ons toch vraagtekens op. Wij verwachten dat een theehuis op deze locatie en de extra verkeersbewegingen die dat met zich mee zal brengen in de toekomst zullen leiden tot meer verkeersproblemen en onveiliger situaties op de Embranchementsweg en Vuurse Steeg, met name voor fietsers en wandelaars. Afgelopen weken is ook duidelijk geworden dat er onder inwoners van Lage Vuursche en omwonenden voor de locatie Overbosch weinig tot geen draagvlak is. Ook maken wij ons grote zorgen dat met de komst van het theehuis en een toename van het aantal wandelaars de rust in dit stille deel van landgoed Pijnenburg dat grenst aan het kwetsbare Nonnenland te veel zal worden verstoord.

Wij waarderen de inzet van de familie Insinger om landgoed Pijnenburg goed te onderhouden en open te stellen voor bezoekers. De aanleg van wandel- en fietspaden en de toezegging tot het willen realiseren van een deel van een fietspad langs de Vuurse Steeg verdient een compliment. Wij realiseren ons dan ook goed dat de eigenaren van Landgoed Pijnenburg zoeken naar economische dragers om de kosten voor onderhoud van hun voor iedereen toegankelijke landgoed te verlichten. Tijdens de informatieavond en het debat is door de raad gevraagd naar alternatieve locaties of kostendragers. Daar is wat ons betreft nog steeds geen duidelijk antwoord op gekomen. De ook in het convenant opgenomen locaties aan de Biltseweg hebben wat ons betreft een aantal voordelen boven de locatie Overbosch. Argumenten als verkeersveiligheid, draagvlak, een betere ontsluiting van het gebied en mooiere wandelroutes richting het heidegebied en het centrum van Lage Vuursche pleiten sterk voor deze locaties. Bovendien: Het convenant is bijna vier jaar geleden gesloten. Wie weet zijn er in die periode nieuwe alternatieven voor locatie Overbosch of voor andere kostendragers ontstaan.

Gezien het lange voortraject van dit plan is het voor initiatiefnemers niet reëel om weer jaren bezig te moeten zijn met een alternatieve locatie voor een Theehuis. Dat is ook niet onze insteek. Wij zouden het college  willen oproepen om op korte termijn opnieuw in gesprek te gaan met de provincie en de familie Insinger en overige belanghebbende partijen om de bezwaren tegen locatie Overbosch en het geringe draagvlak daarvoor aan de orde te stellen en voor te stellen de keuze voor een theehuis op locatie Overbosch als kostendrager serieus te heroverwegen.

Tijdens het besluit in de raad van december diende de CDA-fractie een motie in met de oproep het besluit over het ontwerpbestemmingsplan drie maanden aan te houden. Dit was de reactie van de BOP-fractie:

Helaas missen wij in de CDA-motie nog wel de zorg om verstoring rust/natuur op en rond locatie Overbosch, dit gebied wordt als een bijzonder cultuurhistorisch en ecologisch gebied ervaren en helaas missen we dit in de motie. Wij zullen de motie van het CDA wel steunen om het raadsvoorstel op dit moment aan te houden en de stemming hierover uit te stellen tot een later moment.