SPIJKERS OP LAAG WATER?

Soms maakt het doorzoeken van een oude doos bijzondere herinneringen levend. Zoals deze, ‘Gezien door het oog van de naald’, begin 2011 geknipt uit de Baarnsche Courant. De kwestie van toen is deze maand weer actueel. Het college vraagt aan de raad 1.600.000 euro vrij te maken voor de verplaatsing van het aan de Drakenburgerweg gelegen gasontvangstation (GOS) naar de Noordschil. De gemeenteraad kan niet anders dan akkoord gaan met het voorstel, maar wat de BOP betreft, met pijn in het hart.

Eigen schuld, dikke bult: schade 1.6 miljoen


De schadepost van 1.6 miljoen euro valt de gemeente volledig toe te rekenen en is een typisch geval van eigen schuld, dikke bult. Hoe was het ook al weer? Vlak voor de oplevering van het aan de Krabbelaan gelegen zorgcomplex De Wiekslag in november 2010, riep het toenmalige college de gemeenteraad in een geheime vergadering bijeen. VVD-wethouder Petra Laseur kwam met informatie over een heikele kwestie: het zorgcomplex voor dementerende ouderen was te dicht gebouwd op het aan de Drakenburgerweg gelegen GOS van de Nederlandse Gasunie/Stedin. In plaats van de in acht te nemen afstand van 25 meter was er sprake van een afstand van 14 meter. De wethouder liet weten dat een en ander kon plaatsvinden vanwege veranderde regelgeving. Bij de aanvraag van de bouwvergunning gold er een afstand van 4 meter, maar lopende de aanvraagprocedure was die grens opgetrokken naar 25 meter, aldus de wethouder. In De Gooi- en Eemlander van 4 december 2010 herhaalde toenmalig PvdA-wethouder Joost de Wilde deze woorden en voegde daar nog aan toe: “Maar zowel bij de gemeente als bij de Gasunie en de Stedin heeft niemand daaraan gedacht.”

Het verhaal kwam de BOP vreemd voor. Eigen onderzoek leerde dat de raad niet juist was geïnformeerd door verantwoordelijk wethouder Laseur. Van veranderde regelgeving gedurende de aanvraagprocedure van de bouwvergunning was geen sprake! De 25 meterregel gold al decennia lang en de laatste keer dat die bepaling (opnieuw) werd vastgelegd in nieuwe richtlijnen was in 2001. Op 9 december 2010 stelde de BOP een aantal schriftelijke vragen aan het college. Met veel omhaal van woorden liet het college vrij vertaald weten dat er bij de aanvraagprocedure van de bouwvergunning voor de realisatie van de Wiekslag gewoon (!) een stomme inschattingsfout was gemaakt door de gemeente… Het GOS was abusievelijk ingeschaald als een ‘categorie B inrichting’, terwijl er sprake was een ‘categorie C inrichting’. Frappant is nog dat de door de Baarnsche Courant opgetekende bewering van wethouder Laseur, dat er sprake was van een rechtmatig genomen besluit en dat derhalve de gemeente niet verplicht was tot het vergoeden van enige schade, door het college in de beantwoording van de BOP-vragen werd bevestigd.

Het gekonkel van de wethouder in deze kwestie zou een motie van afkeuring en/of wantrouwen zeker hebben gerechtvaardigd. De raad moet er immers altijd van op aan kunnen dat zij juist wordt geïnformeerd door het college. Helaas, daar was in dit geval geen sprake van. Echter, omdat de BOP destijds volkomen alleen stond in haar afkeuring – zelfs een motie van treurnis kon niét rekenen op enige steun in de raad – is er van afgezien zo’n motie in te dienen. En u kunt het geloven of niet, maar dit bracht de redactie van de Baarnsche Courant ertoe met een ‘Gezien door het oog van de naald’ voor de dag te komen zoals afgebeeld boven deze herinnering uit onze oude doos…

Kees Koudstaal

Antwoord college op schriftelijke vragen BOP