Sluipverkeer, wie gaat het oplossen?

Als iets vaststaat is het wel dat de bebouwde kom van ons dorp te vaak tijdens de ochtend- en avondspits geteisterd wordt door sluipverkeer. Ik hoef niet uit te leggen dat die verkeersstromen bijdragen tot allerlei vormen van overlast voor omwonenden. Tot nu toe bedachte oplossingen blijken geen soelaas te bieden. Zodra de Amsterdamsestraatweg volloopt en er op de A1 ter hoogte van Baarn sprake is van filevorming, worden automobilisten via hun navigatiesysteem naar de binnendorps gelegen sluiproutes geleid. Dat men daar vervolgens opnieuw in de file staat – met alle negatieve milieuaspecten van dien – maakt voor de automobilisten die niets te zoeken hebben in ons dorp blijkbaar niets uit. Geconstateerd moet worden dat de door de gemeente in 2015 ingevoerde tijdelijke maatregelen tegen het sluipverkeer niet hebben gewerkt.

Niet zelden wordt als oplossing van het probleem verwezen naar de verbreding van de A1 waaraan momenteel wordt gewerkt. Het is zeer de vraag of het verdubbelen van het aantal rijstroken structureel zorgt voor minder fileleed. De een zegt dat bredere wegen zorgen voor bredere files en de ander laat weten dat het dan wel gedaan is met het fileleed. Zolang de verbreding van de A1 en A27 nog geen feit is, is discussiëren over het oplossen van de problematiek van het sluipverkeer uiterst lastig.

In de Baarnsche Courant van vrijdag 24 november jl. verwijst Koos Guis opnieuw naar zijn eind 2014 voorgestelde oplossing van het probleem. Het afsluiten van bepaalde wegen gedurende de ochtend- en avondspits zou in combinatie met het weren van zwaar vrachtverkeer dat in Baarn niets te zoeken heeft, gekoppeld aan cameratoezicht met kentekenregistratie, uitkomst kunnen bieden. Of zijn voorstel de juiste oplossing is in de strijd tegen het sluipverkeer kunnen wij niet beoordelen. Sterker nog, de BOP is van mening dat dit probleem te ingewikkeld is voor iedere niet terzake deskundige. Bovendien vragen wij ons af of het door Guis voorgestelde cameratoezicht vanuit privacy oogpunt een gewenst middel is…

Wat nu te doen? Vermoedelijk zullen alle voorgestelde ‘oplossingen’ stranden op de mening van beleidsmakers die zeggen dat de verbreding van de A1 vruchten af gaat werpen. Ik waag dat te betwijfelen, want behoor tot degenen die zeggen dat bredere wegen zorgen voor bredere files. Dat is de realiteit van vandaag op veel verbrede autosnelwegen in het land. Het ene na het andere filerecord wordt verbroken. Jarenlang was ik aanhanger van het ‘verelendungsprincipe’: als het probleem maar groot genoeg wordt dan kiezen de automobilisten vanzelf wel eieren voor hun geld. Helaas, de praktijk is weerbarstiger…

Hoe nu verder? Eind volgend jaar is de verbreding van de A1 een feit. Dan zal blijken of mijn pessimisme ongegrond is. Doet het sluipverkeer zich nog steeds voor dan pleit de BOP ervoor dat een onafhankelijk onderzoeksbureau aan de slag gaat met als doel te komen met voorstellen die het sluiprouteprobleem hanteerbaar maken. In dat onderzoek zouden de suggesties van de heer Guis kunnen worden meegenomen. Let wel, wij bepleiten geen onderzoek met voorgekookte oplossingswensen van het gemeentebestuur. Zelfs indien zo’n onderzoek zou uitwijzen dat oplossingen leiden tot ongemak voor autorijdende inwoners, zouden wij daar gelet op de milieuschade die het sluipverkeer veroorzaakt, wel voor kiezen. Immers, de vervuilde lucht wordt ook door ons ingeademd.


Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

(Ook geplaatst als ingezonden brief in de Baarnsche Courant van 27 nov. 2017)