Schokkend: College voert motie Vluchtelingenkinderen niet uit!

Op 22 april 2020 riep de gemeenteraad middels een door de BOP geïnitieerde en door de fracties van GroenLinks, PvdA, en CU/SGP mede ondertekende motie het college op de gemeente aan te laten sluiten bij de ‘Coalition of the Willing’ en richting het Kabinet aan te geven dat de gemeente Baarn bereid is om in overleg met daartoe geëigende instanties een aantal verweesde kinderen dat verblijft in Griekse vluchtelingenkampen op te vangen. Bij de behandeling van motie werd al duidelijk dat het college geen trek had in de oproep. Verantwoordelijk wethouder Van Roshum liet weten dat het college niet op de stoel van het Kabinet wilde gaan zitten en ontraadde de motie. De gemeenteraad deelde het standpunt van het college niet en sprak zich in meerderheid uit vóór de motie. Daags na het raadsbesluit heeft de BOP-fractie VluchtelingenWerk Nederland geïnformeerd over het aannemen van de motie en dat leidde er toe dat Baarn al snel na 22 april 2020 te zien was als een van de deelnemende gemeenten. 

Omdat de actiepuntenlijst voor de raadsvergadering van 24 juni 2020 aangaf dat het uitvoeren van de motie nog in behandeling was, stelde Marjo Stam van de BOP-fractie tijdens die vergadering aan het college de vraag welke acties tot afhandeling van de motie al waren ondernomen. De wethouder bleek niet in staat die vraag te beantwoorden en zegde toe nog voor het zomerreces de raad hieromtrent nader te informeren. Aan die toezegging voldeed de wethouder niet.

Via de actiepuntenlijst van jongstleden 23 september laat het college de raad dit weten: ‘De raad ontvangt begin oktober informatie over de mogelijkheden in samenwerking met Stichting Vluchtelingenwerk voor opvang van verweesde kinderen in Griekse vluchtelingenkampen in Baarn.’ Ook aan deze toezegging is niet voldaan door het college en tot onze verbijstering meldt de actiepuntenlijst voor de raadsvergadering van 4 november 2020 deze boodschap: ‘De gemeente Baarn staat op de lijst van gemeenten die zich hebben aangesloten bij de Coalition of the Willing. Ook op de kaart van Nederlandse gemeenten staat Baarn aangemerkt als aangesloten gemeente. Het college is bereid een brief te sturen naar de regering en heeft de organisatoren gevraagd om een inhoudelijke tekst voor een dergelijke brief. Echter, na herhaaldelijk contact gezocht te hebben heeft de organisatie niets van zich laten horen. Dit is ook de ervaring van de gemeente Soest die zich ook aangesloten heeft. Afgedaan.’ 

Feitelijk komt de mededeling  er op neer dat het college geen uitvoering geeft aan het in de betreffende motie vastgelegde verzoek van de raad. Een ronduit schokkende constatering die voor de  BOP-fractie de aanleiding vormt het college tijdens de raadsvergadering van komende 4 november deze vragen voor te leggen:

  1. Heeft het college de gemeente Baarn aangemeld als deelneemster van de Coalition of the Willing?
  2. Zo ja, wanneer vond die aanmelding plaats en op welke wijze?
  3. Zo nee, waarom niet?
  4. Waarom is het college niet in staat zelfstandig een inhoudelijke tekst op te stellen voor een brief, waarin aan het Kabinet aandacht wordt gevraagd voor de situatie van de verweesde minderjarige vluchtelingen in de opvangkampen op de Griekse eilanden en daarbij het Kabinet op te roepen om te blijven zoeken naar een passende en structurele oplossing voor deze kinderen en bovendien aan te geven dat de gemeente Baarn bereid is om in overleg met daartoe geëigende instanties een aantal van de betreffende verweesde minderjarigen op te nemen?
  5. De formulering van vraag vier vormt feitelijk al een blauwdruk voor zo’n brief. Is het college alsnog bereid op zeer korte termijn, in elk geval vóór 1 december 2020, een dergelijke brief richting het Kabinet te sturen?
  6. Indien het college daar niet toe bereid is kan het college dan aangeven waarom niet?

Het vervolg van een en ander zal afhangen van de wijze van beantwoording van de vragen.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter