Renovatie wegdek Altalaan verdraagt geen uitstel

De raad ontving kortgeleden een brandbrief van een bewoner van de Altalaan. Hij deed kond van de bijzonder slechte staat van onderhoud dat het wegdek van die laan al langere tijd kenmerkt. De bij de brief gevoegde foto’s van de bestrating bevestigen het beeld van de briefschrijver en ook eigen waarneming liet ons zien dat het wegdek in kwestie dringend herstel behoeft. Informatie van gemeentezijde leert dat de Altalaan hoog op het lijstje staat van de onderhoudsplanning voor dit jaar, maar het staat niet vast of de werkzaamheden ook daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden. Dit hangt af van het beschikbare budget en prioritering. Anders gezegd, het is dus volstrekt onzeker of adequaat herstel van het wegdek van de Altalaan op korte termijn uitgevoerd wordt.

Enkele details van het beschadigde wegdek

Dat de aanwonenden is gemeld dat er inmiddels klein onderhoud is verricht aan het wegdekvan de Altalaan snijdt geen hout. Her er der laat de bestrating inderdaad wat kwakken koud asfalt zien, maar die wegen niet op tegen de vele nog aanwezige gaten in de bestrating. De slechte staat van het wegdek van de Altalaan brengt grote risico’s voor weggebruikers met zich mee. Maar ook voor de gemeente, want wat te denken van de gemeentelijke aansprakelijkheid ingeval van schade die voortvloeit uit een ongeval ontstaan door het slechte wegdek? Gelet op het feit dat de gemeente al langere tijd bekend is met de slechte staat van de bestrating in de Altalaan is het vrijwel zeker dat de gemeente ingeval van daardoor ontstane schade en/of letsel geen overmacht kan aantonen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 januari 2020 zal de BOP, mede namens de PvdA-fractie, onderstaande vragen stellen aan het college. Mocht uit de beantwoording van de vragen blijken dat de bestrating van de Altalaan niet op zeer korte termijn wordt aangepakt, dan zijn we voornemens middels een motie het college alsnog te bewegen daar wel toe over te gaan.

De vragen aan het college:

  • Deelt het college de mening van de bewoners van de Altalaan dat het wegdek van hun woonstraat wordt gekenmerkt door een zeer slechte staat van onderhoud ?
  • Bent u met hen van mening dat het wegdek van de Altalaan voor weggebruikers gevaarlijke situaties met zich meebrengt of kan brengen?
  • Deelt u onze mening dat het niet past te verwijzen naar de hoge plaats die het wegdek van de Altalaan inneemt in de onderhoudsplanning 2020 maar dat aanpak per omgaande is vereist?
  • Indien u die mening niet deel deelt, kunt u dan aangeven waarom niet en in uw antwoord betrekken hoe de gemeente denkt om te gaan met de aansprakelijkheid ingeval (letsel)schade die voortvloeit uit een ongeval tengevolge van de slechte staat van het wegdek van de Altalaan?
  • Bent u bereid om in afwachting van herstelwerkzaamheden via bebording weggebruikers te waarschuwen voor het slechte wegdek?
  • Kan het college aangeven of er in de afgelopen maanden meer klachten zijn ontvangen van inwoners, of van ambtelijke zijde informatie is verkregen, aangaande situaties elders in de gemeente die vergelijkbaar zijn met de Altalaan?

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Aanvulling 30 januari 2020:
De beantwoording van de vragen was van dien aard dat de motie er alsnog kwam. De meerderheid van de raad ging mee met de “kattige” stelling van de wethouder, dat aan de Altalaan geen status aparte moet worden toegekend.  Gelet op de onveilige wegsituatie ter plaatse zegde de wethouder wel toe passende maatregelen treffen. Voor de indieners van de motie ging die toezegging niet ver genoeg. De motie bleef steken op alleen de steun van de indieners, PvdA en BOP. Ondertussen heeft het aan de orde stellen van een en ander toch geleid tot een positieve actie van de zijde van de wethouder. In een brief aan de raad van heden (30 jan.) laat zij m.b.t. de Altalaan dit weten: 

Wegnemen gevaarlijke situatie 

De vervangingswerkzaamheden staan gepland voor 2021. De verharding in de straat is echter in dermate slechte staat dat er op korte termijn wederom (tijdelijk) onderhoud plaats moet vinden. Het enkel vullen van gaten met koud-asfalt is niet afdoende. Samen met een aannemer zal gekeken worden waar en hoe er met tijdelijke verharding een veilige en acceptabele situatie gecreëerd kan worden die tot de definitieve werkzaamheden in 2021 kan blijven liggen. Dit zal in februari 2020 worden opgepakt. Tot aan de uitvoering in februari worden er borden geplaatst die waarschuwen voor slecht wegdek.