Raad akkoord met verkwanseling natuurgebied

Het college van burgemeester en wethouders kan samen met de paleiseigenaar tevreden terugkijken op het debat in de raad over het Voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Het stond van te voren al vast dat de gemeenteraad het sein op groen zou gaan zetten voor het plan Made by Holland. De raadsmassages van het echtpaar Meijer-Bergmans voorafgaande aan het debat waren dan ook meer bedoeld voor de bühne dan dat er vrees aan ten grondslag lag. Het mag zo zijn dat de raad vorig jaar april het Ruimtelijk Kader Landgoed Paleis Soestdijk van tafel veegde, men rekende erop dat de raad net als de provincie al eerder deed een draai zou maken van 180 graden om zo de deur open te zetten voor een hotelvoorziening met 120 kamers aan de rand van het Baarnse Bos en de bouw van een woonwijk op het voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee en het ten noorden daarvan gelegen meer dan 200 jaar oude Borrebos.  De bouw van tien appartementengebouwen van elk 15 meter hoog en met een grondoppervlakte van 800 m2 per gebouw, valt de BOP het zwaarst. Zowel de projectontwikkelaar als de wethouder bedienden de raad met het sprookje, dat die bouw voorziet in natuurverbetering en de club van 19 trapte er als een kleuterklas in. Nog even wat feiten op een rij. Het Landgoed Soestdijk maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland en draagt het stempel Cultuurhistorische Buitenplaats. Voor dit type buitenplaatsen geldt in de provincie Utrecht een verstedelijkingsverbod. Op die regel kan slechts een uitzondering worden gemaakt als verbetering van de kwaliteit van de buitenplaats daarom vraagt, maar dan mag er slechts sprake zijn van een kleinschalige, beperkte vorm van verstedelijking die niet mag zorgen voor een onevenredige aantasting van de natuurwaarden van de buitenplaats. Daarbij komt nog dat in de gebiedsvisie Heel de Heuvelrug het voormalige kazerneterrein en het Borrebos worden geduid als onderdeel van een ‘gemoedelijke zone’. De gebiedsvisie zegt hierover: “In tegenstelling tot de zone ‘levendig’, is deze zone niet gericht op het verblijf van de mens op één locatie gedurende enkele uren, maar veel meer op het bewegen binnen een groter gebied voor enkele uren.”

Valse voorstelling van zaken

Mocht u denken dat de plannenmakers niet bekend zijn met deze provinciale regels dan heeft u mis. Hoe valt anders dit misleidende en leugenachtige citaat uit de bij het voorontwerpbestemmingsplan gevoegde ‘Toetsing Natuurnetwerk Nederland Paleis Soestdijk’ te verklaren? “Voor de gebieden rond het Landgoed en het Marechausseeterrein geldt dat er zeer beperkte rust is. In de huidige situatie worden deze bossen intensief gebruikt door recreanten, hoofdzakelijk wandelaars, loslopende honden en mountainbikers.” Zij die regelmatig het Borrebos bezoeken weten dat het juist rust is dat het gebied kenmerkt! Daar is het mee gedaan als het komt tot de bouw van de woonwijk waar het dagelijks een komen en gaan zal zijn van auto’s van bewoners, bezoekers, mantel- en thuiszorgers, bezorgdiensten van Albert Hein en Jumbo en bestelauto’s van PostNL, DHL en andere bezorgdiensten. Sterker nog de woningbouw en de daarmee gepaard gaande infrastructurele werken brengen een totale vernietiging van het bosperceel met zich mee.

Irene en Margriet spreken zich uit tegen woningbouw in het Borrebos

Tijdens de inspreekrondes van jl. 30 juni en 1 juli wees een aantal insprekers op het natuurbelang van het Borrebos waar vijf van de tien door de projectontwikkelaar steeds kleinerend bosvilla’s genoemde appartementencomplexen zijn bedacht. De pleidooien van o.a. de Natuur en Milieufederatie Utrecht en de Werkgroep Roofvogels Nederland om gelet op de daar aanwezige flora en fauna het Borrebos met rust te laten werden welwillend aangehoord maar vonden totaal geen weerklank in de raad. Omdat het paleis en zijn landgoed door de projectontwikkelaar steeds geduid worden als iconen van nationaal belang en er niet zelden nostalgische linken worden gelegd naar de tijd dat de Oranjes paleis bewoonden, leek het de BOP zinnig de opinie van een van de voormalige bewoners van het paleis te vragen. Zeker ook gezien in het licht dat de koninginnen Wilhelmina en Juliana in erfpachtovereenkomsten lieten vastleggen dat als het kazerneterrein van de marechaussee zijn functie had verloren dit gebied terug moest worden gegeven aan de natuur. Op onze oproep van jl. 5 juli aan prinses Irene zich publiekelijk uit te spreken tegen de aantasting van het Borrebos kwam op 8 juli een antwoord. De prinses liet weten dat zij en haar zus Margriet geschokt kennis hebben genomen van het feit dat de nieuwe eigenaren van het landgoed Soestdijk het oude Borrebos willen aantasten en ook het inmiddels lege marechausseeterrein willen gebruiken om nieuwe woningen te bouwen. In een tijd waarin eerder wordt gezocht naar mogelijkheden om bossen aan te planten, is het kappen van bomen op zijn minst onwenselijk, aldus de prinsessen, die nog laten weten het belangrijk te vinden dat aan de wens van hun moeder en grootmoeder, het voormalige kazerneterrein aan de natuur terug te geven, wordt voldaan.

Behoudens een opmerking van de fractievoorzitter van D66, die zich afvroeg waar prinses Irene zich als inwoonster van Doorn mee bemoeide, vond het natuurpleidooi van de voormalige bewoners van het paleis geen enkele weerklank bij de raad.

Zo komt het dat de gemeenteraad op woensdagavond 15 juli 2020 de deur open zal zetten voor een plan dat het karakter van het Landgoed Paleis Soestdijk voorgoed in negatieve zin zal veranderen. Dat het besluit gepaard zal gaan met een aantal cosmetische amendementen en misschien wat slappe moties doet niets af aan het feit dat de raad zich heeft laten inpakken door een projectontwikkelaar en een daaraan te dienstbaar verbonden college. Met de inbreng van een aantal betrokken (ex-)inwoners van Baarn en Soest heeft de BOP geprobeerd de gemeenteraad te houden aan de motie van vorig jaar april en dat is ons niet gelukt. Dat is een domper, maar mag ik zeggen dat we ons best hebben gedaan? En wie weet wat de toekomst nog in het vat heeft voor het behoud van het Borrebos…

Namens de BOP wens ik u allen een mooie en vooral gezonde zomer toe!

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

 

Zie ook:

RTV Utrecht 1RTV Utrecht 2RTV Utrecht 3

Item NPO Radio 1 EenVandaag
Radio EenVandaag tekst