De klap is gevallen: het blijft de Rembrandtlaan!

De raad heeft gesproken en het gezonde verstand laten zegevieren. De medio 2019 ingebrachte droom een cultuurhuis te bouwen op de plek van de Arcade aan de Brink is woensdagavond 16 december 2020 eindelijk doorgeprikt. De raad heeft gekozen voor het uitgebreid vernieuwbouwen van de huidige Speeldooslocatie voor een bedrag van € 8.9 miljoen euro. Een forse investering waar wij aanvankelijk onze bedenkingen tegen hadden. Dit bedrag afgezet tegen de 3.76 miljoen euro dat afgelopen mei nog aan de orde was is immers fors hoger. Echter, uitvoerige bestudering van het dossier én nuttige gesprekken met bestuur en directie van De Speeldoos heeft de BOP doen besluiten akkoord te gaan met het voorstel de locatie aan de Rembrandtlaan te vernieuwbouwen.

Hopelijk kan het college spoed zetten achter de verdere uitwerking van de plannen en de raad nog vóór de komende zomer een voorstel voorleggen, waarin gevraagd wordt akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van het benodigde krediet. Immers, zo kan de enorme vertraging die is ontstaan door de ingebrachte droom nog enigszins worden beperkt. Handig ook waar het de programmering voor de nieuwe theaterzalen betreft…

Dit schrijft de Gooi & Eemlander

Gratis geld? Geloof het maar niet!

Als ik mijn boerenverstand loslaat op de berekening die Eugene Leenders voorschotelt in de Baarnsche Courant (BC) van vandaag (14/12) in reactie op de stelling ‘Het nieuwe theater kost 20 miljoen, het nieuwe theater kost 6,80 euro’ rijzen mij de haren te berge. Alhoewel ik op doktersadvies vanwege een hopelijk tijdelijk lichamelijk ongemak opwinding zoveel mogelijk moet vermijden, kon ik daar even niet aan ontkomen. Er wordt al veel onzin de wereld ingeslingerd bij de pleidooien voor de bouw van een nieuw cultuurhuis in het dorpscentrum, maar Leenders berekening, dat een gemeentelijke investering van 20 miljoen euro bij een afschrijving van 20 jaar per inwoner staat voor een jaarlijks bedrag dat begint bij € 6,80 en eindigt bij € 4,68, slaat alles. Los van het feit dat er voor nieuwbouw een afschrijvingstermijn geldt van 40 jaar, vraag ik me af of de rekenmachine van Leenders niet toe is aan een update. Mijn rekenmachine laat zien dat 20 miljoen, gedeeld door 20, gedeeld door 25.000 uitkomt op een jaarlijks bedrag van 40 euro per inwoner. Zelfs als er op het investeringsbedrag een berekening van 40 jaar wordt losgelaten dan nog komt de uitkomst van die berekening niet in de buurt van de cijfers die de BC voorspiegelt.

Voor hen die roepen dat geld vandaag de dag gratis kan worden opgehaald laat ik nog weten dat  het college van burgemeester & wethouders een marktrente meldt van 1%, dat is laag maar zorgt er wel voor dat er op een lening van 20 miljoen in het eerste jaar € 200.000 moet worden afgelost. Dat bedrag daalt weliswaar jaarlijks, maar over 20 jaar moet de gemeente alsnog € 100.000 overmaken aan de Bank Nederlandse Gemeenten. Gratis geld?

Ik bedoel maar, goed rekenen laat zien dat het onmogelijk is een dergelijke grote investering te doen zonder dat de onroerendezaakbelasting (OZB) fors zal moeten worden verhoogd. Dat mag voor een aantal inwoners van ons prachtige dorp wellicht geen bezwaar zijn, voor mensen met een smallere beurs zal dit zo zijn. Mijn advies aan de BC-redactie, laat dit soort berekeningen voortaan achterwege, het tast uw geloofwaardigheid alleen maar aan…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Fokke & Sukke tegen woningbouw in het Borrebos

Het behoeft geen betoog dat de BOP een verklaard tegenstander is van het plan van de MeyerBergman Erfgoed Groep tien appartementenflats te bouwen in het bij Paleis Soestdijk gelegen Borrebos. De iniatiefgroep ‘Behoud het Borrebos’ is een aantal weken geleden een petitie gestart die inmiddels door een respectabel aantal natuurliefhebbers is ondertekend. Onder hen die zich tegen de bouw van de woonwijk in het bos hebben uitgesproken bevinden zich ook Fokke & Sukke. Zie het verslag in de Baarnsche Courant van 4 december 2020.

Over het besluit 15 juli 2020

Beroep tegen weigering reclamemast langs de A1 ongegrond verklaard

Het bezwaar dat het bedrijf Ocean Outdoor Nederland B.V. indiende bij de Rechtbank Midden-Nederland tegen de weigering van de Baarnse gemeenteraad het toenmalige bedrijf Interbest toestemming te verlenen een digitale reclamemast te plaatsen op de Noordschil langs de A1 is door de rechtbank op alle punten ongegrond verklaard. De rechtbank stelt dat de gemeenteraad zich op basis van verkregen adviezen en reacties (o.a. van Mooisticht) in redelijkheid op het standpunt mocht stellen dat de beoogde reclamemast in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. ‘De rechtbank ziet geen reden om aan te nemen dat deze adviezen en reacties onzorgvuldig tot stand zijn gekomen’.

Of Ocean Outdoor Nederland B.V. tegen de uitspraak in beroep gaat bij de Raad van State is (nog) niet bekend, maar vooralsnog staat het besluit van de gemeenteraad geen toestemming te geven voor de reclamemast nog fier overeind.

De uitspraak

Gooi & Eemlander (5/12/‘20)

Zie ook: Over de digitale reclamemast die er niet komt

 

 

 

 

 

Een motie met onderliggende gevoelens…

Over de raadsvergadering van jl. 25 november zou weinig meer te melden zijn geweest dan het afscheid van raadsgriffier mevrouw Both – bedankt voor je inzet Nelleke en mooie pensioenjaren toegewensd (pardon gewenst)! – ware het niet dat het reguliere deel van de vergadering afsloot met een motie van D66 aangaande het gemeentelijk coronabeleid. In een mede door de fracties van het CDA, VoorBaarn, GroenLinks en CU/SGP ingediend verzoek werd het college opgeroepen de raad mee te nemen in het te formuleren coronabeleid om de ‘negatieve gevolgen als gevolg van de coronapandemie voor haar inwoners en instellingen waar mogelijk weg te nemen of te verminderen’. Neen, geen enkel wantrouwen jegens het college en/of portefeuillehouder burgemeester Röell, daar moest vooral niet aan gedacht worden lieten de fractievoorzitters van CDA en GroenLinks weten. Lees verder

Nieuw hoofdstuk klucht ‘Cultuurhuis in het dorpscentrum’

In juni 2017 gaf het college van burgemeester en wethouders bij de presentatie van het raadsvoorstel ‘Samenwerking De Speeldoos, bibliotheek en Volksuniversiteit’ de boodschap mee, dat de gezamenlijke huisvesting van de drie culturele instellingen op de locatie Rembrandtlaan ervoor zou zorgen dat zij hun ambities voor de toekomst nog beter konden waarmaken en dat zij elkaar zouden gaan versterken. Dit uitgangspunt werd bevestigd door de directies van zowel het theater De Speeldoos als de bibliotheek. Op basis van deze zekerheden ging de raad akkoord met het voorstel de Speeldooslocatie aan de Rembrandtlaan te vernieuwbouwen en als de raad in maart 2019 een krediet van 3.76 miljoen euro beschikbaar stelt “voor de verdere realisatie van een duurzame, moderne, toekomstbestendige, cultureel-maatschappelijke voorziening die alle Baarnaars, jong en oud, iets te bieden heeft” lijkt niets de start van de bouwwerkzaamheden nog in de weg te staan.

Dat was echter buiten de waard gerekend. Lees verder

Het college onderneemt alsnog actie…

In plaats van het stellen van de door de BOP voor de raadsvergadering van 4 november 2020 aangekondigde mondelinge vragen over het niet uitvoeren van de motie ‘Verweesde kinderen in Griekse opvangkampen’ is deze verklaring afgelegd:

“Voorzitter, de door ons aangekondigde vragen over de opvang van 500 verweesde kinderen die onder erbarmelijke omstandigheden verblijven in Griekse opvangkampen ga ik niet stellen. Een korte uitleg. Op 22 april nam de raad een motie aan waarin het college werd opgeroepen Baarn aan te laten sluiten bij de Coalition of the Willing en richting het Kabinet aan te geven dat de gemeente Baarn bereid is om in overleg met daartoe geëigende instanties een aantal van die kinderen in Baarn op te vangen. Naar aanleiding van een vraag van onze fractie hoe het zat met de uitvoering van de motie, zegde de wethouder toe de raad daar nog vóór het afgelopen zomerreces over te informeren. Dat gebeurde niet. Eind september liet het college weten dat er aangaande de uitvoering van de motie begin oktober meer informatie zou volgen. Ook dat gebeurde niet. Op de actiepuntenlijst bij de vergadering van vanavond staat te lezen dat er herhaaldelijk tevergeefs contact is gezocht met Vluchtelingenwerk Nederland teneinde een voorbeeldbrief te verkrijgen, maar dat daar niet op gereageerd werd. Voor het college was de zaak daarmee afgedaan. Geen informatiebrief of iets dergelijks richting de raad, simpelweg de mededeling ‘Afgedaan’.  Lees verder

Schokkend: College voert motie Vluchtelingenkinderen niet uit!

Op 22 april 2020 riep de gemeenteraad middels een door de BOP geïnitieerde en door de fracties van GroenLinks, PvdA, en CU/SGP mede ondertekende motie het college op de gemeente aan te laten sluiten bij de ‘Coalition of the Willing’ en richting het Kabinet aan te geven dat de gemeente Baarn bereid is om in overleg met daartoe geëigende instanties een aantal verweesde kinderen dat verblijft in Griekse vluchtelingenkampen op te vangen. Bij de behandeling van motie werd al duidelijk dat het college geen trek had in de oproep. Verantwoordelijk wethouder Van Roshum liet weten dat het college niet op de stoel van het Kabinet wilde gaan zitten en ontraadde de motie. De gemeenteraad deelde het standpunt van het college niet en sprak zich in meerderheid uit vóór de motie. Daags na het raadsbesluit heeft de BOP-fractie VluchtelingenWerk Nederland geïnformeerd over het aannemen van de motie en dat leidde er toe dat Baarn al snel na 22 april 2020 te zien was als een van de deelnemende gemeenten. 

Omdat de actiepuntenlijst voor de raadsvergadering van 24 juni 2020 aangaf dat het uitvoeren van de motie nog in behandeling was, stelde Marjo Stam van de BOP-fractie tijdens die vergadering aan het college de vraag welke acties tot afhandeling van de motie al waren ondernomen. De wethouder bleek niet in staat die vraag te beantwoorden en zegde toe nog voor het zomerreces de raad hieromtrent nader te informeren. Aan die toezegging voldeed de wethouder niet. Lees verder

Petitie tegen nieuwbouw in de bossen bij Paleis Soestdijk

Een aantal natuurliefhebbers is jl. 29 oktober een petitie gestart tegen het voornemen van de MeyerBergman Erfgoed Groep een woonwijk te bouwen in het naast de Amsterdamsestraatweg gelegen eeuwenoude Borrebos én de grote hotelvoorziening die op de rol staat voor de tegenover Paleis Soestdijk aan het Baarnse Bos grenzende locatie. Vanzelfsprekend wordt het initiatief van harte ondersteund door de BOP en we schenken er dan ook graag aandacht aan via onze website. Ook in de lokale pers wordt vandaag aandacht besteed aan de petitie, die na amper twee dagen al meer dan 900 ondertekenaars telt. Lees verder

Verzet tegen bouwplannen bij Paleis Soestdijk krijgt vorm

De Baarnsche Courant kondigde het aan en de Gooi en Eemlander van vandaag, 27 oktober 2020, besteedt aandacht aan het bedachte woningbouwplan van de fictieve Londense groene ontwikkelaar Futureproof Apartments. In het artikel leest u ondermeer over het initiatief ‘Geen woningbouw Borrebos’. Afgelopen zaterdag is proefgedraaid ter hoogte van het voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee en daarbij vonden de flyers en buttons goed aftrek bij de bezoekers van het bosgebied. Lees verder