Nieuw woningbouwplan voor het Borrebos

Naar aanleiding van een bericht in de Gooi en Eemlander van 15 april 2021 over het aangepaste woningbouwplan voor het Borrebos van de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) voelt de BOP zich niet geroepen zich te houden aan de wens van de projectontwikkelaar het aangepaste plan tot volgende week woensdag onder de pet te houden. Was er in het vorige plan sprake van de bouw van tien elk vijftien meter hoge appartementenflats met in totaal tachtig woningen, deels op het terrein van de voormalige marechausseekazerne én deels in het ten noorden daarvan gelegen bosgebied, nu beperkt de woningbouw zich in grote lijnen tot het voormalige kazerneterrein.

Om de nu achtennegentig woningen te kunnen bouwen moet 0,3 ha (3.000 m2) bos worden gekapt, houtkap die elders wordt gecompenseerd. De hoogte van de nieuwe gebouwen blijft vijftien meter, de zogenoemde footprint is met 24% teruggebracht. Kat in ‘t bakkie voor de projectontwikkelaar zult u wellicht denken, maar zo eenvoudig ligt het niet. Het is goed nog eens in de geschiedenis te duiken. In 2017 kreeg de MBEG op basis van het draaiboek Made by Holland het Landgoed Paleis Soestdijk in bezit.  Er was toen sprake van een aanzienlijk kleinschaliger planopzet. Een deel van het paleisgebouw zou een hotelfunctie krijgen en voor wat is gaan heten de Parade tegenover het paleis werden op beperkte schaal horeca- en detailhandelsvoorzieningen in het vooruitzicht gesteld. Bovendien kenden de evenementen die de nieuwe paleiseigenaar in petto had voor het landgoed een kleinschalig karakter. Op basis van wat er toen op tafel lag gaf de BOP aan de plannen van de MBEG welwillend tegemoet te treden.

Echter, voortschrijdend inzicht bracht de MBEG ertoe het in 2017 gepresenteerde oorspronkelijke plan op een aantal belangrijke onderdelen aanzienlijk te wijzigen. Zo heeft de voor het paleis aangekondige hotelfunctie plaatsgemaakt voor nieuwbouw van een grootschalige hotelvoorziening op de Parade langs de borders van het beschermde Baarnse Bos. Nieuw is ook de bouw van een auditorium aan de Soestervleugel van het paleis en het realiseren van een amfitheater in het paleispark. In plaats van de eerder in het vooruitzicht gestelde bescheiden evenementen op de Parade en in de paleistuin staat het landgoed nu grootschalige evenementen en popconcerten met forse geluidsbelasting te wachten.

In 2017 nam de BOP de aangekondigde bouw van vijfenzestig woningen op het voormalige kazerneterrein op de koop toe. Nu er feitelijk sprake is van een nieuw plan voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed dat grote impact heeft op de daar levende flora en fauna wijzen wij de bouw van een woonwijk in het beschermde bosgebied af. Daarbij tekenen wij aan dat voortschrijdend inzicht ook ons niet vreemd is. In dit verband verwijzen we onder andere naar de in 2010 gepresenteerde Historische verkenning tuin, park- en bosgeschiedenis Paleis Soestdijk. In die door de Stichting tot behoud van Particulier Historische Buitenplaatsen opgestelde verkenning wordt het landgoed tot in zijn haarvaten beschreven. Indertijd was er sprake van een tijdelijke publieke openstelling van het een deel van het landgoed.  Bezoekers konden niet alleen een kijkje nemen in het paleis, er kon ook gewandeld worden in het paleispark. Met het oog op dat laatste geven de opstellers van de verkenning aan dat het Paardenbos, waar het Borrebos en het voormalige kazerneterrein deel van uitmaken, gezien moest worden als ‘een potentieel rustgebied voor fauna ter compensatie van het meer openstellen van het achterste deel van het paleispark’. Het behoeft geen betoog dat de opgekrikte Made by Holland-plannen veel meer negatieve effecten voor de op het landgoed voorkomende vogels en dieren hebben dan de wandelaars die men in 2010 voor ogen had.

Al met al stelt de BOP zich op het standpunt dat mede gelet op de ontwikkelingen die nu op stapel staan voor het paleis en zijn directe omgeving de bouw van een nieuwe woonwijk in het Borrebos moet worden afgewezen. Sterker nog, het voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee dient overeenkomstig artikel 9 van een in 1949 door koningin Wilhelmina verordonneerde erfpachtakte te worden teruggegeven aan de natuur. Met dit in gedachten zal de BOP het ontwerpbestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk dat komende maand september wordt behandeld door de gemeenteraad tegemoet treden.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter