Het doelgroepenvervoer moet kantelen

In samenwerking met Amersfoort, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg werkt de gemeente Baarn aan het Beleidsplan Kanteling Doelgroepenvervoer. Als ambitie wordt daarin aangegeven dat voor alle inwoners van de regio de mogelijkheid wordt vergroot om zichzelf op een passende, kwalitatief hoogwaardige en betaalbare wijze te verplaatsen. Het conceptplan zegt dat dit vraagt om:

  • Optimaliseren van bestaande voorzieningen
  • Stimuleren van nieuwe voorzieningen
  • Gebruik van reeds bestaande alternatieve voorzieningen
  • Informeren van inwoners en andere betrokken partijen over de verschillende alternatieven en oplossingen die in de regio beschikbaar zijn

In het conceptplan wordt aangegeven hoe WMO-reizigers en leerlingen die passend onderwijs volgen en gebruikmaken van (taxi)busvervoer gestimuleerd kunnen worden gebruik te maken van het openbaar vervoer (OV):

  • We informeren en enthousiasmeren bestaande Wmo-reizigers en potentiële WMO-reizigers om het OV te gaan gebruiken.
  • Leerlingen voorbereiden op het OV: we investeren in het vergroten van de kansen van leerlingen om zo zelfstandig mogelijk te reizen.

Over laatstgenoemde groep zegt het conceptplan het belangrijk te vinden dat zij leren zelfstandig te reizen: ‘Deze maatregel richt zich op leerlingen in de speciaal onderwijs (SO. VSO) en het speciaal basisonderwijs. Samen met de betreffende scholen gaan we als gemeenten aan de slag om deze leerlingen zelfstandig te leren reizen met het openbaar vervoer en/of met de fiets.’

Een en ander sluit aan bij een al in 2009 door het Baarnse college geuite wens. Toen kon op instigatie van de BOP in de verordening nog worden opgenomen dat alle voor het speciaal basisonderwijs geïndiceerde basisscholieren altijd in aanmerking komen voor aangepast vervoer. De argumentatie luidde toen: ‘Met dit amendement wordt niet alleen duidelijkheid gecreëerd voor ouders met kinderen op het speciaal basis onderwijs, maar ook voor de medewerkers die belast zijn met de uitvoering er van: alle kinderen op het speciaal basis onderwijs (grofweg tot en met 12 jaar oud) komen automatisch in aanmerking voor aangepast vervoer.’

Toen de gemeenteraad in 2013 een nieuwe verordening leerlingenvervoer kreeg aangeboden van het college was daarin net als in 2009 het geval was de OV regel voor leerlingen die gebruikmaken van aangepast vervoer opgenomen. Een door de BOP ingediend amendement met dezelfde strekking als vier jaar eerder werd nu door alle partijen verworpen. Alle argumenten die in 2009 werden omarmd werden in 2013 van tafel geveegd. Hoe het kan verkeren in de politiek!

Terug naar het plan dat nu in de maak is. Blijkbaar bleek in de praktijk de wens om meer voor passend onderwijs geïndiceerde kinderen met het OV, de fiets of anderszins naar en van hun bijzondere school te laten reizen in plaats van met passend (taxi)busvervoeriets moeilijker uitvoerbaar dan gedacht. Waarschijnlijk daarom is nu bedacht dat scholen die het speciaal onderwijs verzorgen een belangrijke rol moeten gaan spelen in deze opzet. Samen met de gemeenten moeten scholen hun leerlingen voorbereiden op zelfstandig reizen met het OV en/of de fiets. Althans dat is de wens van de voorstanders van het kantelen van het doelgroepenvervoer. Het is echter zeer de vraag of scholen wel zitten te wachten op a. deze taakverzwaring en b. of het onderwijsveld  de kantelaars wel kan onderschrijven. Signalen die ons bereiken zeggen van niet. Komt nog bij dat in de praktijk zal blijken dat slechts een zeer klein percentage van de leerlingen uit de (taxi)bus zal kunnen worden geweerd. Waarom dan toch al die heisa die bovendien veel onrust zal veroorzaken onder de ouders van kinderen die het aangaat?

Wij kennen de zorgen van veel van die ouders. Daarom stuurden wij een reactie naar de werkgroep Kanteling Doelgroepenvervoer. Of het iets uithaalt? We zullen zien hoe het antwoord op onze brief eruit ziet en komen er zeker op terug.

Reactie BOP Beleidsplan Kanteling Doelgroepenvervoer

Antwoord Werkgroep Beleidsplan Kanteling Doelgroepenververvoer

Het antwoord van de Werkgroep Beleidsplan Kanteling Doelgroepen stelt ons beslist niet gerust. Wij zullen dan ook in samenwerking met ouders die het aangaat en wellicht ook met politieke groeperingen in de regio ons verzetten tegen de voorgenomen plannen. U hoort er meer van!