Geen ontkomen meer aan, de Troelstraatjes worden gesloopt…

In 2016 kondigde Eemland Wonen aan dat 24 aan de Troelstralaan gelegen en voor ouderen bedoelde woningen plaats moesten maken voor zo’n 30 nieuwe grondgebonden eengezinswoningen. De zogenoemde Troelstraatjes zouden gedateerd zijn en niet meer voldoen aan tegenwoordige standaarden. U kunt zich voorstellen dat een en ander voor grote onrust zorgde bij de bewoners en een aantal van hen zocht dan ook steun bij de politiek. Zij vonden gehoor bij de BOP en wij hebben ons dan ook sterk gemaakt voor het keren van de plannen. In plaats van nieuwbouw bepleitten wij het behoud van het karakteristieke seniorencomplex. U leest daar onder andere hier meer over.

In januari 2017 sprak de gemeenteraad zich unaniem uit tegen de sloop- en nieuwbouwplannen van Eemland Wonen. Niet omdat alle fracties ervan overtuigd waren dat sloop voorkomen moest worden, maar omdat de woningcorporatie tekort was geschoten in het ‘meenemen’ van de bewoners en omwonenden bij de planvorming. Met die boodschap op zak kon Eemland Wonen zich sterk blijven maken voor sloop en nieuwbouw en werd er een nog steviger uitsterfbeleid losgelaten op de Troelstraatjes. Daarnaast vroeg Eemland Wonen aan Atrivé, een adviesbureau op het terrein van sociale huisvesting en wonen, om de aspecten van de energetische en functionele kwaliteit van de Troelstraatjes te beoordelen. Het bureau komt tot de conclusie dat de 24 woningen zowel bouw- als woontechnisch sterk zijn verouderd en dat zij tot het energetisch slechte deel van het vastgoedbezit van Eemland Wonen behoren. Daarnaast voldoen de woningen niet aan het Certificaat Woonkeur 2015 (rollatorgeschikt).
Het bureau ontwikkelde vervolgens deze drie investeringsscenario’s:
1. Huidige woningen verduurzamen met een energie-index (label B) en zodanig verbouwen zodat de woning voldoet aan Woonkeur 2015 Certificaat C (€ 70.000,- per woning)
2. Huidige woningen verduurzamen tot energie-neutraal en verbouwen zodat de woning voldoet aan Woonkeur 2015 Certificaat C (€ 114.000,- per woning)
3. Huidige woningen slopen en vervangen door een woning met aardgasvrije installaties met minimaal Woonkeur 2015 Certificaat C (€ 105.000,- per woning, totaal aantal woningen 35)

Het gaat te ver hier nader in details te treden – het volledige rapport is inclusief een begeleidende brief van het college hier in te zien – maar zoals u kunt raden ziet Atrivé samen met Eemland Wonen scenario 3 als het meest voor de hand liggend om uit te voeren. Daarmee kan met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijk worden aangenomen dat het einde van de Troelstraatjes onafwendbaar is. Dit blijft de BOP betreuren. Wij zijn ervan overtuigd dat indien Eemland Wonen tijdig, al dan niet in etappes, was overgegaan tot het uitvoeren van passende renovaties van de woningen er nog jarenlang door ouderen met een kleine beurs in gewoond had kunnen worden. Natuurlijk voldoen de in de jaren zestig van de vorige eeuw gebouwde woningen van het seniorencomplex niet aan de huidige bouwbesluitregels, maar als alle woningen in dit land die daaraan niet voldoen ten prooi zouden moeten vallen aan slopershamers, dan zou dat algemeen geduid worden als onbestaanbaar.

Indien Eemland Wonen wat meer aandacht zou hebben gehad voor het huisvesten van oudere mensen met een smalle beurs in de Troelstraatjes, en hetzelfde kan worden gezegd over de Kemphaantjes, dan was er in elke geval voldaan aan deze in de Visie Wonen opgenomen stelling: ‘Baarn heeft relatief veel inwoners van 65 jaar en ouder. Voor de diverse groep senioren zien we de huisvestingsopgave vooral in de bestaande woningvoorraad en minder in nieuwbouw. De focus ligt op het aanpassen van de bestaande woning aan de veranderende woonwensen. Echter, zoals wel vaker het geval is, is er altijd wel een andere spelregel te vinden die voor iets anders pleit…

Kees Koudstaal

Zie ook:

De slopershamer blijft op de loer liggen

Vertrouwelijk…