Een opmerkelijke raadsvergadering gezien door de bril van de BOP

Het was me het avondje wel weer, de raadsvergadering van woensdagavond 27 mei. Voor de zoveelste keer koos de raad voor uitstel van de vernieuwbouw van De Speeldoos. Zelfs de VVD, die eerder aangaf dat verdaging zou kunnen zorgen voor afstel van de vernieuwbouw van de huidige Speeldoos met alle negatieve gevolgen van dien voor zowel het theater als bibliotheek, liet weten blij te zijn met het uitstel. Leek het er eerder op dat het vermaledijde Arcadeplan van tafel was, nu ligt het er weer bovenop en wordt het samen met de locatie van de bieb en het daarachter liggende Nutsgebouw bij opnieuw een onderzoek naar de mogelijkheid een cultuurhuis te bouwen in het centrum. De status van het Nutsgebouw als gemeentelijk monument doet er blijkbaar niet toe en het belang van de bewoners van de Burgemeester Miedemahof – de bouw van een cultuurhuis zorgt direct grenzend aan hun achtertuin voor een meer dan 20 meter hoge muur – al helemaal niet. En de nieuwe wethouder die aanvankelijk daadkracht leek uit te stralen, zegt het allemaal prima te vinden.  Je kunt je afvragen welke argumenten je als voorstander van het oorspronkelijke vernieuwbouwplan nog in kunt zetten in een beroep op gezond verstand…

Noordschil

Een ander op de agenda geplaatst heikel plan betrof de bouw van een nieuwe woonwijk op een direct naast de A1 gelegen strook groen. Alle negatieve gezondheidsaspecten die pleiten tegen wonen op de Noordschil, eufemistisch herdoopt tot Baarnsche Zoom, ten spijt kozen de coalitiepartners samen met de PvdA voor de volgende stap in het stenen stapelen in het fijnstofgebied langs de autosnelweg. 

Motie van wantrouwen krijgt geen steun

Voor de complete notitie klikt u de afbeelding aan

En dan was er de door de BOP ingebrachte motie waarin het vertrouwen in wethouder Jansma werd opgezegd. Zo’n motie is een zwaar middel en wordt slechts ingediend als een wethouder het echt te bont heeft gemaakt. Naar het oordeel van de BOP is daar sprake van inzake de aanbesteding van het participatieproces Paleis Soestdijk. Niet alleen staat het voor de BOP vast dat de wethouder in strijd met de aanbestedingsregels heeft gehandeld, ook zijn gemankeerde informatieverstrekking aan de raad verdraagt zich ons inziens niet met verantwoord bestuur. Dat het college een bevriend advocaat een vier A4’tjes tellende notitie liet opstellen, die vooral laat zien dat aanbestedingsrecht niet zijn ding is, zegt genoeg. Als onze bezwaren tegen de handelwijze van de wethouder in het Paleis Soestdijkdossier geen hout snijden waarom zou je dan een advocaat inschakelen om in een raadsvergadering je gelijk te willen halen?. De meerderheid van de raad met de VVD voorop gaf aan wel vertrouwen te hebben in de wethouder. De vraag kan dan ook worden gesteld of men in die hoek de moeite heeft genomen de aanbestedingsregels in te duiken.

College en paleiseigenaar hebben lak aan motie gemeenteraad

Komende maand juli ligt het ‘Voorontwerpbestemmingsplan Paleis Soestdijk’ ter beoordeling op de raadstafel. De BOP geeft u op een briefje dat daaruit zal blijken dat het college en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) zich niets gelegen hebben laten liggen aan een vorig jaar april door de raad aangenomen motie. Daarin is ondermeer vastgelegd dat er geen woningen gebouwd mogen worden buiten het terrein van de voormalige marechausseekazerne en dat een voor de Parade bedacht nieuwbouwhotel met 120 kamers ongewenst is. In een gemeentelijk persbericht bij de presentatie van de gevonden ‘oplossing’ voor het miljoenentekort in de begroting van de MBEG, die ondermeer voorziet in de bouw van 5 flats in het meer dan 200 jaar oude Borrebos, laten het college en de MBEG weten dat tegemoet gekomen is aan genoemde motie. Daar is in de verste verte geen sprake van!  Immers, het voorontwerpbestemmingsplan voorziet naast bouwen buiten de grenzen van het kazerneterrein ook in de nieuwbouw van een hotel met 120 kamers op de Parade. Vindt u het vreemd dat ons vertrouwen in de wethouder c.q. het college is gedaald tot beneden het vriespunt?

Hoe het gesteld is met de ruggengraat van de gemeenteraad mag inmiddels wel bekend zijn. Misschien dat burgerlijke opposite tegen de plannen nog wat gewicht in de schaal leggen, maar deze raad kennende hebben de MBEG en het college daar weinig van te vrezen…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter