Coalitie en VoorBaarn slikken alles voor Paleis Soestdijk

De kogel is door het paleis. Een raadsmeerderheid stemde gisteren, 29 mei 2019, in met een vernieuwde Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarin is ondermeer vastgelegd dat Paleis Soestdijk en Kasteel Groeneveld samen jaarlijks 24 grote evenementen met forse geluidsoverschrijdingen mogen organiseren.  Beide buitenplaatsen liggen binnen de grenzen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en het is ons inziens zonneklaar dat er in die natuurgebieden spaarzaam moet worden omgesprongen met overmatig geluid, om niet te spreken over de overlast die omwonenden van concerten met elektronisch fors versterkte muziek ondervinden. Ons pleidooi die verruiming niet op te nemen in de APV was tegen dovemansoren gericht. VVD, D66, CDA, CU/SGP en VoorBaarn lieten publieksvermaak prevaleren boven natuurbelangen én overlast voor omwonenden. Een van de argumenten die werden ingebracht om de verruiming te rechtvaardigen luidde dat verkeer op de snelweg A1 en de Amsterdamsestraatweg toch al zorgt voor geluidshinder in de natuurgebieden…

Van gêne geen sprake

Nota bene op aangeven van de BOP moest voordat de hamer van de voorzitter viel het amendement van de collegespreekbuizen VVD en D66 op een tweetal significante punten worden aangepast. Dat zit zo. Oorspronkelijk was het de bedoeling van het college om het voor álle lokale inrichtingen mogelijk te maken jaarlijks twaalf evenementen met forse geluidsbelasting te organiseren in de open lucht. Dat voorstel kwam het college op de nodige kritiek te staan. Om voor Paleis Soestdijk te borgen dat daar jaarlijks in elk geval wél twaalf concerten kunnen plaatsvinden bedacht het college een list: het oorspronkelijke wijzigingsvoorstel werd ingetrokken en het college souffleerde een amendementsvoorstel waarbij alleen inrichtingen gelegen binnen een zuidelijk van de Amsterdamsestraatweg gelegen strook van 250 meter breed in de gelegenheid werden gesteld jaarlijks twaalf incidentele festiviteiten met forse geluidsoverschrijdingen (lees ‘concerten’) te organiseren. Dat zou niet alleen Paleis Soestdijk bevoordelen, maar ook Kasteel Groeneveld en daarmee tegemoetkomen aan de wensen van beide partijen. Toen de portefeuillehouder, in dit geval burgemeester Röell, van de BOP het advies kreeg om gewapend met een rolmaat en kompas de situatie ter plekke nog eens goed in ogenschouw te nemen volgde er een schorsing van de vergadering. En inderdaad, men kwam tot de ontdekking dat a. de beoogde strook niet zuidelijk maar westelijk van de Amsterdamsestraatweg ligt en b. dat Kasteel Groeneveld ruim buiten de beoogde strook valt. Daar wisten college en indieners van het amendement wel raad mee! Zonder enige vorm van gêne legde men de raad een aangepast amendement voor. De strook was simpelweg uitgebreid tot een breedte van 400 meter en nu gesitueerd westelijk van de Amsterdamsestraatweg…

Schijn van belangenverstrengeling 

Eerder op de avond plaatste de BOP samen met GroenLinks kritische kanttekeningen bij de wijze waarop het college het traject heeft ingezet voor de klankbordgroepen die betrokken worden bij de uitwerking van de plannen die Made by Holland voorheeft met het landgoed Paleis Soestdijk. Dat het nauw aan de MeyerBergman Erfgoed Groep verbonden Adviesbureau Awareness een en ander gaat begeleiden brengt op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling met zich mee. Het advies de uitvoering van het participatietraject uit te besteden aan een ander bureau vond vooralsnog geen gehoor bij de wethouder. Mocht blijken dat de begeleiding van Awareness een hinderpaal vormt voor omwonenden en andere belanghebbenden om zitting te nemen in de klankbordgroepen kan er alsnog een ander adviesbureau worden uitgenodigd het inspraakproces te begeleiden. 

Profetie

Zowel het debat over de verruiming van het aantal geluidsbelastende evenementen bij Paleis Soestdijk als de discussie over het betrekken van een partijdig adviesbureau bij het werk van de klankbordgroep laten zonneklaar zien dat Made by Holland uiteindelijk weinig of niets te vrezen heeft van de Baarnse gemeenteraad. Ondanks de stoere woorden die de raad afgelopen april neerlegde in een motie, voorspel ik u dat de MeyerBergman Erfgoed Groep de oorspronkelijke plannen op enkele punten slechts cosmetisch hoeft aan te passen om zich gesteund te weten door in elk geval de coalitiepartijen en ‘oppositiepartij’ VoorBaarn. Over de concerten in de voor- en achtertuin van het paleis hoeft Made by Holland zich nu al geen zorgen meer te maken. Die zijn immers geborgd in de APV. Als men dit feit wil vieren in Soestdijk dan mogen er in elk geval geen ballonnen worden opgelaten in de paleistuin, want daar legde de raad wel een verbodsbepaling voor vast in de APV. Het is een schrale troost…

Kees Koudstaal
fractievoorzitter

Zie ook: Aantal geluidsbelastende evenementen niet ophogen