Derde uitstel cultuurhuis riekt naar onbehoorlijk bestuur

Het ziet ernaar uit dat de fracties van D66, VoorBaarn, GroenLinks en de CU/SGP meegaan met het voorstel van het CDA opnieuw te kiezen voor uitstel van enkele maanden inzake het plan een nieuw cultuurhuis te bouwen aan de Brink. Volgens die partijen is er momenteel wel in groten lijnen bekend wat die nieuwbouw moet gaan kosten, maar is er onvoldoende zicht op de inkomsten die zo’n cultuurhuis zou kunnen vergaren. Samen met de fracties van de VVD en PvdA ziet de BOP geen heil in een derde uitstel van uitvoering van het vorig jaar april genomen besluit de huidige Speeldooslocatie te (ver)nieuwbouwen, ook geschikt te maken voor het onderdak brengen van de bibliotheek en te verduurzamen. Je kunt er lang en kort over praten, feit is dat de nieuwbouw van een cultuurhuis beduidend meer investeringskosten met zich mee gaat brengen dan de kosten die gemoeid zijn met de renovatie, verduurzaming en uitbreiding van de huidige Speeldoos. Die meerkosten kunnen nooit worden goedgemaakt met opbrengsten uit een theatercafé, Escher-beleefcentrum, crowdfunding en/of door het theater gemaakte winst. Als je al aan cijfers weet te komen dan zal dat de uitkomst zijn van nattevingerwerk.

De BOP is er inmiddels helemaal klaar mee en spreekt zich krachtig uit tegen verder uitstel, ook gelet op het risico dat dit met zich meebrengt voor stijgende bouwkosten. En hoe verhoudt drie maal uitstel zich met behoorlijk bestuur? Maar los van dit alles, feitelijk draait het hierom: als het plan voor huidige Speeldooslocatie wordt uitgevoerd beschikken de inwoners van Baarn over een prima geoutilleerd cultuurhuis, dat inhoudelijk hetzelfde biedt als de voorgestelde nieuwbouw van een cultuurhuis op de plek van de Arcade. Hoe je het ook wendt of keert om het Arcadeplan uit te voeren moet de gemeente een lening aangaan van 18 tot 20 mln. euro. De onwenselijkheid van de vergrote schuldenlast die dit met zich meebrengt en de verschuldigde rentekosten die aan zo’n lening vastzitten buiten beschouwing gelaten, feit is dat dit bedrag in de komende 40 jaar moet worden afgelost en dat komt neer op een jaarlijkse terugbetaling van € 450.000 tot 500.000. De BOP is niet bereid die verplichting aan te gaan voor iets waar de inwoners van Baarn voor miljoenen euro’s minder al over kunnen beschikken.

Kees Koudstaal

Hieronder leest u de BOP-inbreng tijdens het debat over dit raadsvoorstel jl. 15 januari

Er is in de afgelopen maanden veel gewisseld over het al dan niet bouwen van een cultuurhuis aan de Brink. De verleiding is groot die discussie vanavond nog eens over te doen, maar dat lijkt mij niet zinvol. De één zal zeggen dat zo’n cultuurhuis het centrum-winkelgebied een enorme boost zal geven, de ander zal dit weerspreken. De waarschuwing dat een cultuurhuis op de Brink gaat zorgen voor een te grote parkeerdruk in het centrum zal worden weerlegd met de stelling dat spreiding van parkeerders over een groter gebied dat probleem minimaliseert. Zo kan ik nog een aantal voors en tegens aangedragen voorzitter, maar zoals gezegd, het lijkt mij niet zinvol daar het debat over te voeren. 

  • De BOP wil vanavond het accent leggen op de exorbitant hoge financiële last voor de gemeentekas die de nieuwbouw van een cultuurhuis met zich meebrengt. Door de beperkte gemeentelijke begrotingsruimte die dan ontstaat, ligt het levensgrote risico op de loer, dat er bij de minste geringste financiële tegenslag bezuinigd moet gaan worden op voorzieningen als zorg, kunst & cultuur en sport. De BOP vindt het onbezonnen dit risico aan te gaan en wij staan hierin niet alleen. Kijk naar de reacties die wij als raad ontvingen en de in de Baarnsche Courant geplaatste tegengeluiden. En ook het college is die mening toegedaan, leest u het raadsvoorstel er op na.
  • Door vast te houden aan de eerder besloten vernieuwbouw van de op net iets meer dan een halve kilometer afstand van het centrum gelegen huidige Speeldoos maakt de BOP zich niet populair bij de voorstanders van nieuwbouw. Maar voorzitter, wij maken geen deel uit van deze raad om er de vierjaarlijkse populariteitsprijs mee in de wacht te slepen. Wij achten het onze plicht om óók in financieel opzicht verantwoorde keuzes te maken. 
  • Ik rond af. Het gaat hier niet om een voorziening die nog ontbreekt in ons dorp. Integendeel. We hebben een prachtige Speeldoos. Met de geplande renovatie plus ruimtelijke uitbreiding en de toevoeging van de bibliotheek schept dit voldoende mogelijkheden om er een bloeiend cultuurhuis van te maken. Want cultuur, voorzitter, zit ‘m niet in stenen of waar die gestapeld zijn, cultuur wordt gemaakt door mensen!  Wij willen niet dat een speeltje van bevoorrechten straks gaat zorgen voor beperkingen op allerlei voorzieningen, waar vooral de minder draagkrachtige inwoners van onze gemeente de dupe van zullen worden. Daarom houden wij vast aan het oorspronkelijke plan voor de huidige Speeldoos. 

In het verslag van RTV-Utrecht over het raadsdebat maakte een woord het verschil. Werd eerst gemeld dat alle politieke partijen voorstander zijn van een nieuw cultuurhuis op de Brink, na een opmerking van de BOP is dit onderdeel van het verslag aangepast.