Categoriearchief: Archief

Verklaring van oud-wethouder Kees Koudstaal

Kees Koudstaal| 11 maart 2015
Na acht jaar als fractievoorzitter van de Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) lid te zijn
geweest van de gemeenteraad van Baarn trad ik in april 2014 na een fraaie
verkiezingsoverwinning van de BOP toe tot het college van burgemeester en
wethouders. In dit college werden ook benoemd de wethouders Rudolph Vermeer (D66),
Margreet Breukelaar (Groenlinks) en Peter Blokker (PvdA). Vol enthousiasme en inzet is
het college aan de slag gegaan om uitvoering te geven aan het coalitieprogramma, dat
later een vertaling kreeg in het collegeprogramma “Nieuwe energie voor Baarn!”
Gaandeweg ontstonden er spanningen in het college en niet zelden ook binnen de
ambtelijke organisatie waarbij het optreden en de handelswijzen van D66-wethouder
Vermeer vaak onderwerp van gesprek waren.
Dat gedrag is regelmatig aan de orde gesteld binnen het college en in gesprekken
tussen ondergetekende en de betrokken wethouder. Echte verandering bleek niet
mogelijk. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat de drie wethouders van BOP, PvdA en
Groenlinks op dinsdag 3 maart 2015 het vertrouwen in wethouder Vermeer hebben
opgezegd. Met de fractie van D66 waren de zorgen van het college over het
functioneren van wethouder Vermeer al eerder gedeeld. Ik verkeerde in de verwachting
dat de fractie van D66 voor een vervanger zou zorgen teneinde het ook door die partij
onderschreven coalitieakkoord trouw te kunnen blijven. Temeer daar er signalen waren
die wezen op spanningen tussen de D66-wethouder en zijn eigen fractie.
Op 5 maart jl. kwam D66 met een persbericht waarin zij liet weten zich terug te trekken
uit de coalitie. Zij prezen hun wethouder en keerden de hele gang van zaken om. Niet de
eigen wethouder Vermeer zou te solitair hebben geopereerd en met weinig gevoel voor
politieke en bestuurlijke verhoudingen te werk zijn gegaan, neen, het waren juist de
BOP-wethouder en zijn fractie die maakten dat het collegeprogramma niet voldoende
vooruitgang kon boeken! In de dagen die volgden heb ik op dit vlak van de overige
coalitiepartners en mijn college-wethouders weinig of geen steun ondervonden. Op de
websites van zowel PvdA als Groenlinks en in diverse media uitingen wordt weliswaar
de door D66 gecreëerde omkering van zaken genoemd, maar het wijzen door die partij
naar mijn persoon als veroorzaker van de crisis wordt in het geheel niet weersproken!
Men volstaat met het de hemel inprijzen van hun eigen wethouders.
Door de verkiezingsuitslag van maart 2014 is de VVD buitenspel gezet. Dat heeft die
partij de BOP en in het bijzonder mij verweten. In het afgelopen jaar heb ik weinig
gemerkt van een constructieve oppositie. Integendeel, het ging de VVD vrijwel nooit om
de inhoud, men speelde vooral op de man. De teleurstelling over het buitenspel raken in
het Baarnse bestuur uitte zich in een opstelling die gaandeweg rancuneuzer werd. Wat
mij stoorde is dat dit gedrag niet aan de kaak werd gesteld. Kennelijk wordt deze cultuur
van op de man spelen, die de BOP niet voorstaat, door de meerderheid in Baarn wel
geaccepteerd.
Voor de raadsvergadering van 25 maart as. heeft de VVD een motie van
wantrouwen/afkeuring jegens mij aangekondigd vanwege het vermeend niet “netjes en
correct” uitvoeren van een motie inzake het van CDA en VVD geërfde dossier Wintertuin.
In gewone doen, met de volledige steun van alle coaltiepartners, zou ik een dergelijke
confrontatie niet uit de weg willen gaan. Echter, na het vertrek van D66 en het niet
ervaren van voldoende steun van de overgebleven coalitie-partners, heb ik besloten de
eer aan mijzelf te houden door op 10 maart 2015 de gemeenteraad van Baarn mijn
ontslag aan te bieden en met onmiddellijke ingang mijn werkzaamheden te beëindigen.
Door de door D66 veroorzaakte crisis wordt geen recht gedaan aan de
verkiezingsuitslag. Veel kiezers spraken zich uit voor een nieuw elan in Baarn, zonder
machtspolitiek en met een integer en transparant bestuur. Veel relaties met inwoners en
bedrijven zijn hersteld. En velen vonden na jaren van negeren, eindelijk een gewillig oor.
Ondanks de lijken die wij aantroffen in de kast had ik dolgraag samen met de
coalitiepartners verder uitvoering gegeven aan het collegeprogramma ‘Nieuwe energie
voor Baarn! Helaas mag dat niet zo zijn.
In het afgelopen jaar heb ik los van bovengenoemde omstandigheden met veel
genoegen gewerkt als wethouder. De samenwerking met de ambtelijke organisatie heb
ik als constructief en plezierig ervaren. Als wethouder ontmoette ik veel inwoners en
regionale partners van de gemeente. Veel van die contacten heb ik als waardevol
ervaren. Ik vind het oprecht jammer dat door de ontstane situatie die relaties niet verder
kunnen worden uitgebouwd.
In 2002 behoorde ik tot de oprichters van de BOP. Ik reken erop dat de BOP de
komende tijd in en buiten de raad gestalte zal blijven geven aan de idealen van toen te
weten: een mooier, beter en vooral ook transparanter Baarn!

Hoe betrouwbaar is Kroymans nog?

Kees Koudstaal, fractievoorzitter BOP
31 december 2009

Samen met W&F investments, de investeringsmaatschappij van de failliete autohandelaar Kroymans, werkt de gemeente Baarn aan plannen om de smalle strook groen pal gelegen naast de A1 verregaand te verrommelen. Het bedrijventerrein moet worden uitgebreid en een woonwijk uit de grond gestampt. Alles in het kader van de vooruitgang! De BOP ziet het anders en is een verklaard tegenstander van deze planvorming. U kunt daar meer over lezen elders op deze website.

Dat de gemeente Kroymans als partner heeft baart de BOP zorgen. Wij vrezen voor de financiële risico’s die de gemeente in deze loopt, zeker ook met het oog op de huidige economische crisis. Daar krijgt ook de gemeente Baarn nog heel wat mee te stellen (Haagse bezuinigingen!). Lees verder

De firma Struisvogel & Co.

Bram van Ommen|1 juni 2008

Op woensdag 28 mei was ik ‘s avonds aanwezig bij de raadsvergadering om met eigen oren te horen wat de argumentatie van de gemeenteraad is op het omstreden project Noordschil.

De BOP, LTS en Hart voor Baarn deden een vurige oproep om niet te beginnen met bouwen voordat alle effecten op de volksgezondheid waren meegewogen. Geen van de 3 coalitiepartijen kon op aanhoudend aandringen van Kees Koudstaal antwoord geven of wonen op de Noordschil gezond was. Ze konden het wel, maar ze wilden het niet. Fractievoorzitter van de VVD, mevrouw Laseur, kwam niet verder dan wat ontwijkend hakkelen en stotteren. Het CDA had eigenlijk ook geen antwoord op de vraag, maar “omdat de wet het niet verbiedt is het goed.” Het antwoord van de PvdA, bij monde van de heer Van der Linden, is dat de A1 breder wordt en dus dat er minder files komen (files zorgen immers voor meer uitstoot van schadelijke stoffen) en dat er een geluidsscherm langs de A1 komt te staan.. De Heer Van de Linden vergeet daarbij te zeggen dat het autobezit in de komende jaren zal toenemen en dat de files nou eenmaal in lengte worden gemeten en niet in de breedte. Kortom: kortere files is voor de PvdA goed genoeg. Bovendien heeft meneer Van der Linden zelf geen zwarte ramen, hij woont immers in de componistenbuurt, dus die uitstoot van schadelijke stoffen valt wel mee.

Dit, dames en heren inwoners van Baarn, is hoe er wordt omgegaan met uw gezondheid. Zolang de raadsleden zelf geen hinder ondervinden in de vorm van zwarte ramen, hoeft u zich geen zorgen te maken!

Fijnstof is een modegril “En o ja, roken is ook ongezond en dat doen de mensen ook!”

Lees verder

BOP Baarn

 

De oprichting
De BOP is in 2002 opgericht met de bedoeling een frisse wind door de Baarnse lokale politiek te laten waaien. Wat in 2002 niet lukte, hopen we bij de gemeenteraads-verkiezingen in 2006 wel te realiseren: het in de wacht slepen van een aantal raads-zetels.
Waarom wil de BOP in de gemeenteraad?
De BOP is opgericht door Baarnaars die zich ernstige zorgen maken over de politieke ontwikkelingen in hun gemeente. Wij hebben geconstateerd dat er een geweldige kloof bestaat tussen het gemeentebestuur en de inwoners van Baarn. In dit verband hoeven we alleen maar te wijzen op de recente ontwikkelingen rond de Nieuwe Oosterhei en de Vogelbuurt.
Bij de vorige verkiezingen kozen Baarnaars massaal voor Hart voor Baarn. De BOP sprak toen de hoop uit dat deze nieuwe lokale partij haar belangrijkste verkiezingsbelofte – het dichten van de kloof tussen de gemeente en haar inwoners – in de praktijk zou gaan waarmaken. De afgelopen jaren hebben echter laten zien dat deze partij daarin niet is geslaagd. Wij van de BOP zien deze ontwikkeling met lede ogen aan en wij zijn dan ook van mening dat onze partij noodzakelijk is om het politieke klimaat in Baarn echt te verbeteren.Geen grote, kostbare verbouwingen
De BOP ziet Baarn als een ‘huis’ waarin prettig gewoond moet kunnen worden. Dat huis behoeft geen grote en/of kostbare verbouwingen te ondergaan. Onderhoud is een andere zaak. Dat moet goed en efficient gebeuren. Het huidige gemeentebestuur schiet daarin ernstig tekort. Denkt u in dit verband alleen maar aan het achterstallig onderhoud aan het oude gemeentehuis (begroot op tenminste ANDERHALF MILJOEN EURO), om over de geldverslindende plannenmakerij rond herinrichting van de Brink nog maar te zwijgen. In het voortraject is volgens berichtgeving in de media al meer dan 1 MILJOEN EURO uitgegeven. Ook het onderhoud aan straten, pleinen en (fiets)paden schiet in de beleving van de burgers van Baarn ernstig tekort.

Wie zijn wij?
Initiatiefnemers van de BOP Baarn zijn Kees Koudstaal, Ted van der Meer en Cok de Zwart. Wij hebben met elkaar gemeen dat wij al jarenlang in Baarn wonen, van onze gemeente houden en vinden dat het anders kan en beter moet. Daar willen wij ons ten volle voor gaan inzetten.

BOP-motie Bestevaerweg

Kees Koudstaal|december 2006

In de Raadsvergadering van november 2006 vroeg de BOP aandacht voor de onveilige situatie zoals die is ontstaan na de inrichting van de 30 km zone op de Bestevaerweg (gedeelte Bremstraat/Koekoeksbloemlaan). Het standpunt van de BOP is duidelijk: het instellen van 30 km zones is een prima zaak maar mag vanzelfsprekend niet leiden tot onveiliger verkeerssituaties. Bovendien vindt de BOP dat de inrichting van dergelijke zones zodanig moet zijn dat handhaving van de maximumsnelheid kan worden afgedwongen. Nu is het zo dat de gemeente Baarn kiest voor een sobere inrichting van die gebieden analoog het door vele gemeentes in Nederland onderschreven convenant ‘Duurzaam Veilig’ (centenkwestie!). Een en ander houdt in dat politie en Openbaar Ministerie in die gebieden niet handhavend optreedt.

Dat moet anders! Daarom zal de BOP binnenkort in het presidium (vergadering van raadsfractievoorzitters) pleiten voor het instellen van een raadscommissie die het in Baarn gehanteerde beleid in deze kritisch onder de loep zal nemen.

Wat de situatie op de Bestevaerweg betreft diende de BOP een motie in die met uitzondering van het CDA (zonder enige argumentatie overigens) raadsbreed is ondersteund.

Wordt vervolgd…

bestevaerweg_motie

Bericht BC d.d. 1-12-06

 

Drakenburgergracht

Kees Koudstaal| november 2006

In de Raadsvergadering van november 2006 kwam aan de orde de Gebiedsvisie op de Drakenburgergracht. De vorige gemeenteraad gaf aan het toenmalige college van Burgemeester en Wethouders (B&W) opdracht te komen met zo’n visie. In het kort gezegd betreft de Drakenburgergracht het gebied ter linker- en rechterzijde van de Zandheuvelweg die leidt van Baarn naar Hilversum. Het ligt als het ware ingeklemd tussen het landgoed Kasteel Groeneveld en de Rijkswegen A1 en A 27. In het gebied bevinden zich onder andere de zorginstellingen Amerpoort en Sherpa. Maar ook bijvoorbeeld het Bomencentrum neemt er een prominente plaats in. Karakteristiek is het zicht op boerderij en weilanden aan de noordzijde van de Zandheuvelweg. Om kennis te nemen van de plannen rond de Drakenburgergracht verwijs ik u naar de website van de gemeente Baarn: Gebiedsvisie Drakenburgergracht 2006.

Aan de besluitvorming is een lange periode van voorbereiding, overleg en voorlichting vooraf gegaan. Er is informatie verstrekt aan raadsleden over de mogelijk- en onmogelijkheid waar het de invulling van het gebied betreft aangaande:
• de landschappelijke kwaliteit van het gebied;
• de omgekeerde integratie (Amerpoort en Sherpa) die zich binnen de randvoorwaarden
‘rood voor groen’ en ‘groen voor rood’ moest voltrekken (o.a. woningbouw!);
• de werkgelegenheid;
• een passende verkeersafwikkeling;
• de economische haalbaarheid;
• overeenstemming met betrokken buurgemeenten (o.a. Eemnes waar het betreft de
verkeersafwikkeling over de Oud Eemnesserweg).

Dat de gebiedsvisie bij velen leeft, kwam ook aan het licht tijdens de commissievergadering ROB welke plaatsvond voorafgaande aan de betreffende raadsvergadering. Daar voerde een negental insprekers het woord. De commissieleden stelden vragen, discussieerden onderling en debatteerden met VVD-wethouder Lieberwerth over de gebiedsvisie. Afgevaardigden van de Christen Unie, Hart voor Baarn, GroenLinks, LTS en de BOP gaven aan zich in grote lijnen te kunnen vinden in de uitgangspunten zoals vastgelegd in de gebiedsvisie. Met goede argumenten onderbouwd poogden zij echter wél een aantal kleine wijzigen aan te brengen in het gebiedsplan. Voorafgaande aan de behandeling in de raad voerden de ‘kleine’ fracties gedegen overleg met elkaar. Met name Tinus Snijders (LTS) heeft in dezen veel voorwerk verricht en kwam tijdens de raadsvergadering met een vijftal amendementen die vrijwel alle werden onderschreven door de ‘kleintjes’. Het aanvaarden van die amendementen zou onder andere positieve effecten hebben opgeleverd voor:
• de open ruime die het gebied thans nog kenmerkt;
• de waardevolle cultuur-historische landschapskenmerken;
• de recreatieve waarde voor het gehele gebied;
• het betrekken van de terreinen van het Bomencentrum bij de (toeristische) open ruimte
van het gebied;
• het ontwikkelen van mogelijkheden in de beplantingsstuctuur.

Voor alle duidelijkheid hecht ik er aan te benadrukken dat de door de oppositie ondersteunde amendementen geen enkel nadelig effect zouden hebben gehad op de geplande (sociale-) woningbouw en/of werkgelegenheid, noch zouden zij de plannen van Sherpa en Amerpoort in de weg hebben gestaan.

Zoals bekend is de door het College van B&W voorgestelde visie voor het plangebied de Drakenburgergracht zónder dat er aan het voorstel ook maar een letter is gewijzigd door een raadsmeerderheid (VVD, PvdA & CDA) aangenomen. De vijf oppositiepartijen stemden alle tegen.

Naar aanleiding van de gang van zaken rond het vaststellen van de gebiedsvisie wil ik een aantal kanttekeningen plaatsen bij de heersende verhoudingen in de gemeenteraad. Ik herinner me nog de woorden van burgemeester Smith bij het aantreden van de nieuwe Baarnse gemeenteraad. Vrij vertaald en kort samengevat kwamen die er op neer dat wij (lees de gemeenteraad) samen aan de slag moesten gaan ten behoeve van Baarn en haar inwoners. Gelet op de gang van zaken tijdens de formatie van het huidige college en het tot stand gekomen coalitieakkoord (zie: Algemene Beschouwingen 2006) had ik al mijn twijfels over de rol van en verhoudingen tussen de coalitie- en oppositiepartijen. De behandeling van de Gebiedsvisie Drakenburgergracht maakt mij duidelijk dat de Grote Baarnse Drie gevangen zitten in een coalitie die geen enkele ruimte biedt aan opvattingen van anderen. Sterker nog, men hecht kennelijk zo aan coalitiebelangen en -afspraken dat door het college ingebrachte voorstellen ongeacht de vele ingebrachte andere geluiden voor de volle honderd procent ongewijzigd de raadsvergaderingen passeren. Lang leve het dualisme!

Bestevaerweg

Bestevaerweg

Ten slotte. Het feit dat een door mij namens de BOP ingediende motie aangaande de onveilige verkeerssituatie die is ontstaan op de Bestevaerweg na de aldaar ingestelde 30 KM zone met uitzondering van het CDA raadsbreed werd ondersteund, doet niets af aan het feit dat het gevoel voor spek en bonen mee te draaien in de Baarnse gemeenteraad overheerst. Leidt u hier echter niet uit af dat wij van de BOP onze hoofden in de schoot leggen. Sterker nog, u zult van de BOP nog horen!

Bedroevend Niveau

Cok de Zwart| december 2005

“Vier jaar heb je de BOP niet gezien en nu, zo vlak voor de verkiezingen, zie je ze ineens hier in het gemeentehuis opduiken.” Dat hoorde ik iemand achter mij fluisteren toen ik had plaatsgenomen op de publieke tribune in de raadszaal. Daar woonde ik, als kandidaat-raadslid van de Baarnse Onafhankelijke Partij, vorige week donderdag de commissievergadering Ruimtelijke Ordening bij om te horen hoe de gemeentelijke politici over een herinrichtingsplan van de Brink discussieerden.

Ik moet eerlijk zeggen: het was bedroevend wat ik daar meemaakte:

– een wethouder (van Hart voor Baarn) die verschrikkelijk zat te stuntelen in een poging uit te leggen hoe het plan financieel onderbouwd was;

– een raadslid (eveneens van HvB) die – de armen hoog geheven – uitriep niet te snappen waarom er partijen waren die zo moeilijk deden over de financiering, alsof juist het uitgeven van tonnen euro’s geen uitermate belangrijk punt zou zijn;

– Christen Unie/SGP, GroenLinks en D’66 die op basis van volstrekt niet ter zake doende argumenten hun steun aan het plan betuigden;

– onder andere de VVD – zelf medeverantwoordelijk voor financieel wanbeleid in de afgelopen raadsperioden – die nu ineens over de financiering van het plan viel.

Het waren slechts enkele opvallende zaken.

Samenvattend kun je stellen dat de gemeente Baarn vele tonnen euro’s gaat uitgeven (hoeveel precies kan het gemeentebestuur niet uitleggen) aan een plan dat in de ogen van velen, en zeker van de BOP, niet door de beugel kan. Elke euro gemeenschapsgeld die aan het ‘opleuken’ van de Brink wordt gespendeerd, is er één te veel. Natuurlijk moet je wel aan onderhoud doen, maar dat is een volstrekt andere zaak.
Het is waar wat de fluisteraar te berde bracht: de BOP heeft vier jaar de gemeentepolitiek in Baarn vanaf  de zijlijn gevolgd. We kwamen destijds niet in de gemeenteraad en hebben daarom besloten om ons bescheiden op te stellen. Wat is daar op tegen? Zeer recent hebben we besloten om aan de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te doen met onze welbekende leuze “Stem Nuchter Stem BOP”. Wanneer wij erin slagen in 2006 met één of meer zetels uit de stembus te komen, dan zullen wij ons sterk maken voor het terugdraaien van dit onzalige, kostenverslinde ‘Brink-besluit’. Wij zullen ons daarentegen enorm gaan inspannen voor het laten terugkeren van wegbezuinigde wijkagenten en meer van dergelijke zinvolle overheidsuitgaven.

Opnieuw heilloos Brinkplan

Kees| 1 december 2005

Als kandidaat-gemeenteraadslid namens de Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) maak ik me grote zorgen over opnieuw een heilloos en geldvretend plan. Het gemeentebestuur van Baarn wil de Brink gaan herinrichten. Voor dit project is ruim een miljoen euro begroot en hoewel er ergens ‘potjes’ schijnen te zijn gevonden voor een deel van die kosten, is de BOP sterk gekant tegen het nemen van dergelijke ingrijpende beslissingen op de valreep van de huidige raadsperiode.

Indien de BOP met één of meer volksvertegenwoordigers in maart 2006 plaats kan nemen in de Baarnse Gemeenteraad  zal zij zich onder andere ernstig verzetten tegen het herinrichten van het hart van Baarn. Voorlopig eerst maar even pas op de plaats met het uitgeven van schaarse financiële middelen. Er zijn wel andere zaken waar Baarn zich druk om kan maken. Ik noem er een aantal:
– Meer blauw op straat
– Beter onderhoud aan voet- en fietspaden en plantsoenen
– Het beter beheer van gemeenschapsgeld
– Een betere communicatie met de inwoners
– Het bevorderen van het culturele en sportieve klimaat

De BOP bekijkt het nuchter en wil een frisse wind door de lokale Baarnse politiek laten waaien.