Categoriearchief: Actueel

Nieuws uit Baarn

Vragen over niet verleende huishoudelijke zorg

Op 9 augustus 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over een klacht in zake het niet kunnen leveren van vervangende huishoudelijke hulp door Actief Zorg aan een kwetsbare oudere tijdens de vakantieperiode. Daarnaast is de BOP onlangs persoonlijk benaderd door een mantelzorger van een andere cliënt van de zorgverlener met een vergelijkbare klacht. Deze cliënt ontving weken lang geen huishoudelijke hulp. 

De BOP is van mening dat kwetsbare cliënten tijdens de vakantie van hun vaste huishoudelijke hulp-medewerker niet verstoken mogen blijven van huishoudelijke hulp. Deze cliënten zijn (vaak) niet zelf in staat om vervanging te regelen en daarbij komt dat mantelzorgers vaak al overbelast zijn.  Middels het stellen van schriftelijke vragen verzoeken wij de gemeente afspraken te maken met Actief Zorg waarmee in de toekomst wordt uitgesloten dat cliënten soms voor langere tijd verstoken blijven van huishoudelijke hulp.

Bij het aangaan van het contract met Actief Zorg gaf zorgwethouder Van Roshum aan dat deze organisatie bekend staat als een betrouwbare partner met veel kennis en ervaring op het gebied van hulp in het huishouden. Ons inziens past de gesignaleerde werkwijze hier niet bij.

Marjo Stam

Dit schrijft het AD

Schrijvershoek Baarnsche Courant (6/8/’21)

en hoe voorstelbaar…

De wijze waarop demissionair staatssecretaris Raymond Knops (CDA)  mede namens demissionair premier Mark Rutte (VVD) de Kamervragen van Renske Leijten (SP) heeft beantwoord was voorspelbaar. Natuurlijk is de verkoopprocedure van het Landgoed Paleis Soestdijk aan de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) volgens de regels verlopen. Dat de plannen afwijken van het oorspronkelijke plan Made by Holland’? Geen punt, het vindt allemaal plaats overeenkomstig de afspraken die het Rijksvastgoedbedrijf maakte met de MBEG . 

Bent u ooit betrokken bent geweest bij het wijzigen van een bestemmingsplan? Dan weet u hoe strikt de overheid zich gewoonlijk houdt aan gemaakte afspraken én regelgeving. Zo niet in geval de bestemming van het Landgoed Paleis Soestdijk. Hier krijgt de MBEG van de drie bij het dossier Landgoed Paleis Soestdijk betrokken overheden (Gemeente, Provincie en Rijksoverheid) alle ruimte zijn plannen voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed aanzienlijk uit te breiden. Het sprookje van de paleiseigenaar dat met de uitvoering van zijn plannen de natuur op het landgoed juist zal worden versterkt, is loze vastgoed-marketingspeech ten top, zoals ook te zien en te horen was bij het nieuwbouwproject Future Proof Apartments…
Lees verder

Kaarten voor Soestdijk zijn geschud

In de Baarnsche Courant van jl. woensdag 21 juli is het zoveelste positieve artikel te lezen  over de plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep voorheeft met het Landgoed Paleis Soestdijk. Samengevat concludeert de krant dat het een gelopen race is voor de projectontwikkelaar, omdat iedere opmerking van de politiek is gehonoreerd. Zo wordt het in september wel heel moeilijk om nee te zeggen tegen de plannen, aldus de krant.  Waarom dan de farce van zes raadsvergaderingen in september? Onderstaande ingezonden brief is in de krant van 26 juli geplaatst.

 

 

 

Artikel Baarnsche Courant d.d. 21 juli 2021:

 

Als de gemeenteraad ballen heeft kan het nog goed komen met het Landgoed Paleis Soestdijk

In de afgelopen maanden kondigde de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) herhaaldelijk aan zijn plannen voor het landgoed Paleis Soestdijk aanzienlijk te zullen wijzigen. Dit om tegemoet te komen aan de kritiek die het voorontwerpbestemmingsplan vorig jaar juli ontmoette. Uit het onlangs publiek gemaakte Ontwerpbestemmingsplan Paleis Soestdijk kan maar één conclusie worden getrokken: de aanpassingen beperken zich voornamelijk tot het geschreven woord. De MBEG suggereert dat met de uitvoering van de plannen de natuur op de binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen buitenplaats aanzienlijk zal worden versterkt. Je zou zeggen daar trapt geen mens in, want op de keper beschouwd en alle prietpraat over natuur-inclusief bouwen en natuurvriendelijke maatregelen daargelaten, komen de plannen vooral tegemoet aan het verdienmodel dat de projectontwikkelaar voor ogen staat. In dit verband is veelzeggend dat zowel het Baarnse college van burgemeester & wethouder als het Utrechtse provinciebestuur zich volledig hebben gecommitteerd aan de projectontwikkelaar door vrijwel alle ingebrachte bezwaren tegen de plannen terzijde te schuiven. Lees verder

Renske Leijten (SP) stelt kamervragen over verkoopprocedure Paleis Soestdijk

Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP) stelt een aantal kritische Kamervragen aan minister-president Mark Rutte en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren over Paleis Soestdijk. De vragen volgen op een reconstructie die de BOP maakte van het verkoopproces van het Landgoed Paleis Soestdijk aan de MeyerBergman Erfgoed Groep en een daarop aansluitend artikel in NRC Handelsblad van jl. 19 juni. Het kamerlid vraagt zich af hoe het kan dat de koper van Paleis Soestdijk zijn plannen zo ingrijpend kon wijzigen. Ook zet ze vraagtekens bij het feit dat er gemeenschapsgeld (subsidies) in het Paleis wordt gestoken: “Bent u het met mij eens dat wanneer het toch gemeenschapsgeld gaat kosten, er ook democratisch besloten moet worden wat de bestemming van het Paleis wordt? Zo nee, waarom niet?”
Daarbij is ze ook benieuwd naar hoe de regering aankijkt tegen de rol die het Rijksvastgoedbedrijf speelde in de verkoopprocedure van het Paleis.

Met de Kamervragen van Renske Leijten staat de ons inziens dubieuze verkoop van het Landgoed Paleis Soestdijk opnieuw op de landelijke politieke agenda. Belangstellend kijken wij uit naar het vervolg.

 

De Kamervragen van de SP

 

Zie ook:
Gooi en Eemlander
RTV Utrecht
AD/Amersfoortse Courant

Open brief aan de redactie van de Baarnsche Courant

t.a.v. Eugène Leenders

Baarn, 25 juni 2021

Dag Eugène, 

Wat een rare opmerking plaats je in de rubriek ‘Paardenmiddel’ te lezen in de Baarnsche Courant van vandaag. Tijdens Algemene Beschouwingen van afgelopen woensdag zou er tussen de regels door kritiek zijn geuit op de BOP “die teveel via social media zou discussiëren en zich alleen om Soestdijk zou bekommeren”. Wat een volstrekte onzin!

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat jij als groot fan van de MeyerBergman Erfgoed Groep de BOP op een journalistiek onwaardige wijze tracht te framen als een one-issue partij. Geen woord in de krant over het feit dat anderen, komende uit de hoek van VoorBaarn en GroenLinks, zich via Twitter hardop afvragen of mij de mond niet moet worden gesnoerd vanwege mijn opstelling in het Paleis Soestdijk-dossier en als een van de 5.000 ondertekenaars van de petitie Behoud het Borrebos. 

Vanzelfsprekend laat ik mij door jouw misplaatste opmerking, noch door de wens van collega-raadsleden van de wijs brengen. Ik zal het dan ook niet laten mij via alle beschikbare kanalen én tijdens raadsvergaderingen uit te spreken tegen de vermaledijde paleisplannen van de MBEG.

Groet,

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

Over Algemene Beschouwingen, vertrouwen en ethiek

Woensdagavond 23 juni vond er voor het eerst sinds maanden weer een niet digitale gemeenteraadsvergadering plaats. Het schrappen van een aantal beperkende coronamaatregelen maakte het mogelijk weer in levende lijve bij elkaar te komen. Nog niet in de raadszaal Laanstraat 1, maar als eerder in de coronatijd in een van de zalen van het op de grens van Baarn en Hilversum gelegen restaurant Groot Kievitsdal. Voor zover twee belangrijke EK-voetbalwedstrijden het thuis via televisie of computer volgen van de vergadering niet in de weg stonden, konden belangstellenden via het scherm zien hoe college en raadsleden elkaar na zoveel maanden weer rechtstreeks in de ogen konden kijken. Het was de avond van het algemeen beschouwen. Waar de ene fractie de loftrompet stak over het gevoerde collegebeleid, de andere partij opriep de zwangerschapsperiode die nog rest voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar niet te verprutsen en weer een andere fractievoorzitter er in de strijd tegen huidkanker voor pleitte gratis zonnebrandcrême beschikbaar te stellen, vulde de BOP haar Algemene Beschouwing anders in. Lees verder

Reactie en commentaar op Sollen met Soestdijk

De MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) ziet niets in het voorstel van Erfgoedvereniging Heemschut afscheid te nemen van het Landgoed Paleis Soestdijk. Aanhakend op het NRC Handelsblad-artikel ‘Sollen met Soestdijk’ ontkent een woordvoerder van de projectontwikkelaar in de Gooi en Eemlander van vandaag dat er sprake zou zijn van een impasse. Zeker, er doet zich enige vertraging voor, maar dat heeft van doen met het aanpassen van de woningbouwplannen en het verkennen van de omgeving. Voor het geval u mocht denken dat de MBEG het 165 ha. grote landgoed inclusief alle bouwwerken voor 1,7 miljoen euro heeft aangekocht voor het snelle geld, dan heeft u het mis. 

De krant stipt aan dat de projectontwikkelaar in de aanloopprocedure die leidde tot de verkoop van het landgoed via het MBEG-onderdeel Hylkema Erfgoed over voorkennis zou hebben beschikt. Daar wordt verder niet op ingegaan. Ook het feit dat de aan de MBEG gelieerde Mark de Kruijk, destijds directeur van de Westergasfabriek BV en tegenwoordig algemeen directeur van het vastgoedbedrijf, deel uitmaakte van het rondetafelgezelschap dat onder leiding van VVD-coryfee Sybilla Dekker de verkoopprocedure voorbereidde, blijft onbesproken in de krant. Voor het geval u het gemist heeft, leest u er onze reconstructie op na.

In een redactioneel commentaar gaat de NRC onder de kop ‘Restauratie van paleis Soestdijk via de markt is achteraf discutabel’  vandaag dieper in op het gesol met Paleis Soestdijk. Afgezien van de slotzin van het commentaar onderschrijft de BOP de opinie van de krant. Wat ons betreft is woningbouw op de binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen buitenplaats Soestdijk nicht im Frage…

Vraagtekens bij verkoop Paleis Soestdijk

Na in 2017 eigenaar te zijn geworden van het Landgoed Paleis Soestdijk heeft de MeyerBergman Erfgoed Groep zijn plan Made by Holland ongestraft drastisch uitgebreid. Dat de plannen voor de binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen buitenplaats inmiddels onder druk van de publieke opinie cosmetisch iets zijn bijgesteld doet daar niets aan af. De belangrijkste voornemens van de projectontwikkelaar staan nog steeds ver weg van het uitgangspunt dat ontwikkelingen op het landgoed ondergeschikt moeten zijn aan de vigerende natuurvoorschriften. Zo houdt de MeyerBergman Erfgoed Groep vast aan de nieuwbouw voor een grote hotelvoorziening aan de rand van het Baarnse Bos, staat er een nieuwe woonwijk met 98 appartementen in het Borrebos op de kaart en komt er een groot auditorium in de monumentale Zochertuin. Bovendien laat het aantal evenementen dat de paleiseigenaar voornemens is te gaan organiseren op het landgoed zien dat het paleisgebied à la de Amsterdamse Westergasfabriek zal verworden tot een festivalterrein.

Waarom is er in Haagse Kringen geen kritiek te horen op de gewijzigde plannen en wat maakt dat zowel het Utrechtse provinciebestuur als het Baarnse college van burgemeester en wethouders zich steeds slaafs achter de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep blijven opstellen? Een eigen onderzoek naar de gang van zaken rond de verkoop van de buitenplaats Soestdijk bracht een aantal opmerkelijke zaken aan het licht. Zo gaf het echtpaar Meijer-Bergmans in de Quote van januari 2020 aan dat ze eerst in oktober 2015 weet kreeg van de verkoopplannen van het paleis, terwijl een stroman van de MBEG deel uitmaakte van de Ronde Tafel Paleis Soestdijk die onder leiding van VVD-coryfee Sybilla Dekker voorbereidingen trof voor de zoektocht naar een nieuwe paleiseigenaar.

Leest u onze reconstructie van de dubieuze verkoopprocedure die leidde tot de verkoop van het Landgoed Paleis Soestdijk aan de MBEG.

Het onderzoek vormde de basis voor een artikel van de hand van NRC Handelsblad-onderzoeksjournalist Derk Stokmans dat te lezen is in de editie van 19 juni 2021.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

 

 

Provinciebestuur laat grootkapitaal zwaarder wegen dan natuurbelangen

RTV Utrecht meldt op zijn website dat de Provincie Utrecht afspraken heeft gemaakt die het mogelijk moeten maken op negen locaties binnen de provincie snel(ler) woningen te kunnen bouwen. Als een van de plekken wordt het landgoed Paleis Soestdijk genoemd waar het gaat om 98 woningen. Zoals bekend heeft de eigenaar van het paleis, projectontwikkelaar de MeyerBergman Erfgoed Groep, de woningen bedacht voor het in het Borrebos gelegen voormalige Kmar-terrein om de financiering van zijn paleisplannen mogelijk te maken. Het is evident dat er ook binnen de provincie Utrecht een tekort aan woningen bestaat, maar dat betreft vooral woningen in de sociale huur- en koopsector en in de iets duurdere prijsklasse. De geplande 98 woningen in het Borrebos behoren beslist niet tot die categorieën. Sterker nog, ze zijn bedoeld voor grootverdieners die wat betreft hun woningbehoeften zeker niet zijn aangewezen op een huis in een nieuw te bouwen woonwijk gelegen in een kwetsbaar beschermd bosgebied (NNN). 

Alexanderkwartier, impressie Kraaijvanger

Dat de provincie zich zo opvallend voor het karretje van een projectontwikkelaar laat spannen is veelzeggend. Want welk woningbelang wordt ermee gediend? De projectontwikkelaar zegt over zijn woningbouwplan: “De uitgangspunten voor de typologie, de doelgroep en de prijsklasse voor de nieuwe woningen komen voort uit deze unieke plek met de ruimtelijke randvoorwaarden. Vanuit dit perspectief is bewust gekozen om woningen in de vrije sector te realiseren. Bij een lager rendement per woning is namelijk een groter programma nodig, wat vraagt om meer ruimtebeslag. […] Er is voor de nieuwbouw uitgegaan van een woonprogramma van in totaal maximaal 98 appartementen in het hoge segment.”

De BOP vindt het onbegrijpelijk dat het provinciebestuur, nota bene met een GroenLinks gedeputeerde die Ruimtelijke Ontwikkeling in portefeuille heeft, zich zo laat inpakken door de projectontwikkelaar en dat er totaal voorbijgegaan wordt aan de belangen voor flora en fauna die leidend zouden moeten zijn voor het binnen het bij paleis Soestdijk gelegen bosgebied.  

In september staat het ontwerpbestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk op de gemeenteraadsagenda. Onze bezwaren tegen zowel het woningbouwplan als het onzalige besluit van de provincie zullen we dan overduidelijk voor het voetlicht brengen.

Kees Koudstaal