BOP zegt vertrouwen op in wethouder Jansma

Vorige week woensdag is er tijdens de raadsvergadering uitvoerig gedebatteerd over het door het college gevolgde participatietraject inzake de planvorming voor het Landgoed Paleis Soestdijk. De BOP bracht haar bezwaren in tegen de hierin door het college gevolgde weg en de wethouder heeft daarop gereageerd. Het was voor iedereen helder dat het debat er niet voor heeft gezorgd dat de wethouder en de BOP tot elkaar kwamen. In het normale politieke proces verbinden partijen daaraan hun conclusies. Bijvoorbeeld over de vraag of de wethouder hen wel of niet heeft weten te overtuigen van zijn gelijk. De BOP is van mening dat de wethouder daar volstrekt niet in is geslaagd. Door niet te handelen overeenkomstig de regeling ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Baarn’ heeft het college zijn hand wat ons betreft overspeeld en de wethouder heeft dit niet kunnen weerleggen. De wethouder beriep zich op deskundigen die hem zouden hebben bevestigd in zijn gelijk en dat hij derhalve wél overeenkomstig de vigerende regelgeving heeft gehandeld. Daartoe uitgenodigd door de fractie van D66 zegde de wethouder toe die bevestiging ter kennis te brengen van de raad. Wat de BOP betreft een overbodige actie, want wie of wat is er deskundiger dan de wet en de daaraan hangende jurisprudentie? Afgelopen maandag brachten de BOP naar buiten dat het gedrag van de wethouder voor de BOP-fractie aanleiding vormde een motie van afkeuring voor te bereiden.

Kan het nog gekker!?

Ja. Gisteravond om 10 uur belandde dit door wethouder Jansma namens het college opgestelde bericht in de mailbox van de gemeenteraadsleden: “Naar aanleiding van het debat van de gemeenteraad op 20 mei jl. en de aangekondigde motie van de BOP, ontvangt u hierbij een notitie van onze advocaat mr. Versteeg. Het college heeft ervoor gekozen zijn notitie integraal aan u ter beschikking te stellen zodat u dit bij uw beraadslagingen kunt betrekken.” (De gewraakte notitie)

De BOP heeft het niet eerder zo zout gegeten in de jaren dat zij deel uitmaakt van de gemeenteraad. Een college dat zich kennelijk zo in het nauw gedreven voelt dat er een gisteren opgestelde imponerende brief van een ingehuurde advocaat wordt ingezet om de raad van zijn gelijk te overtuigen. In de brief gaat de advocaat punt voor punt in op de inhoud van een nog niet ingediende motie van afkeuring en daar bovenop ook op dat wat door de BOP is ingebracht tijdens de raadsvergadering van vorige week. Onbestaanbaar, het politieke debat daarover hoort plaats te vinden in de raadszaal! Overigens overtuigt de inhoud van de absurde brief van “onze” advocaat de BOP volstrekt niet, zeker ook niet waar de advocaat zich de rol van een rechter aanmeet door te stellen dat ons verwijt dat het college de aanbestedingsregels niet juist heeft toegepast faalt!  

Wat ons betreft heeft de wethouder zijn geloofwaardigheid verloren. Het maakt dat de BOP de aangekondigde ‘milde’ motie van afkeuring intrekt. In plaats daarvan zal de raad gevraagd worden met ons het vertrouwen in de wethouder op te zeggen.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Vervolg na de besluitraad d.d. 27 mei 2020

Motie van wantrouwen krijgt geen steun

 

Voor de complete notitie klikt u de afbeelding aan

En dan was er de door de BOP ingebrachte motie waarin het vertrouwen in wethouder Jansma werd opgezegd. Zo’n motie is een zwaar middel en wordt slechts ingediend als een wethouder het echt te bont heeft gemaakt. Naar het oordeel van de BOP is daar sprake van inzake de aanbesteding van het participatieproces Paleis Soestdijk. Niet alleen staat het voor de BOP vast dat de wethouder in strijd met de aanbestedingsregels heeft gehandeld, ook zijn gemankeerde informatieverstrekking aan de raad verdraagt zich ons inziens niet met verantwoord bestuur. Dat het college een bevriend advocaat een vier A4’tjes tellende notitie liet opstellen, die vooral laat zien dat aanbestedingsrecht niet zijn ding is, zegt genoeg. Als onze bezwaren tegen de handelwijze van de wethouder in het Paleis Soestdijkdossier geen hout snijden waarom zou je dan een advocaat inschakelen om in een raadsvergadering je gelijk te willen halen?. De meerderheid van de raad met de VVD voorop gaf aan wel vertrouwen te hebben in de wethouder. De vraag kan dan ook worden gesteld of men in die hoek de moeite heeft genomen de aanbestedingsregels in te duiken.