Algemene Beschouwing Baarnse Onafhankelijke Partij 2018

Op 20 juni jl. bracht fractievoorzitter Kees Koudstaal onderstaande Algemene Beschouwing namens de BOP voor het voetlicht:

“De gemeenteraadsverkiezing van jongstleden maart heeft ervoor gezorgd dat de door de VVD aangevoerde coalitie kon worden voortgezet. Zo is een nieuwe periode aangebroken die vanuit een oud perspectief wordt ingevuld. Bij de presentatie van het coalitieakkoord jl. 25 april plaatste ik namens de BOP enige kritische kanttekeningen bij het verloop van de (in-)formatieperiode. Tegelijkertijd gaf ik aan dat gelet op de verkiezingsuitslag onze fractie bescheidenheid past en dat wij voorstellen van het college zullen beoordelen op hun inhoud: goede voorstellen kunnen rekenen op onze steun, mindere voorstellen mogen ons goed onderbouwde tegengeluid tegemoet zien. 

Je zou zeggen een alleszins acceptabel verhaal van een oppositiepartij. Dat in Baarn daar niet iedereen zo tegenaan kijkt, bewijst een opmerking van een van de coalitie-fractievoorzitters op twitter die de ook op de BOP-website geplaatste boodschap zo becommentarieerde: ‘Jammer dat de collega’s van de BOP niet uit hun schimpende, sombere en zure kramp komen.’ 
Voorzitter, zoals gezegd, de verkiezingsuitslag van jongstleden maart maakt dat bescheidenheid ons past. Onze bijdrage bij deze eerste algemene beschouwing van de nieuwe bestuursperiode is dan ook beknopt en komt voort uit een realistische kijk op de Baarnse politieke verhoudingen. Het perspectief dat in het huidige coalitieakkoord wordt geschetst voor de komende vier jaar is op een aantal punten niet het onze. We maken ons weinig illusie over onze mogelijkheid dit perspectief te kunnen wijzigen. Echter, een paar punten van onze aandacht wil ik hier benadrukken. Het college belooft veel inzake het behalen van de door alle fracties in deze raad onderschreven klimaatdoelstellingen. Dat vraagt niet om horizon vervuilende, energieverslindende en verkeersonveilige led-schermen. Wèl om concrete maatregelen. Die kunnen vrijwel zeker niet alle budgetneutraal worden doorgevoerd. Wij zijn bereid ook financieel te investeren in een duurzamer samenleving en de voorstellen van het college zien wij met belangstelling tegemoet. Mocht het college hierin tekortschieten dan zullen wij niet aarzelen om, zo mogelijk met andere partijen, zélf voorstellen te presenteren.

Vier jaar geleden is de transitie in de zorg in gang gezet. Nu er niet meer gesproken kan worden van aanloopproblemen is het zaak de zorgverlening waar onze gemeente verantwoordelijk voor is scherp in de gaten te houden en daar waar nodig naar een hoger plan te tillen. Zo mag bijvoorbeeld door financiële problemen in andere gemeenten de regionale samenwerking er niet toe leiden dat de kwaliteit van dienstverlening voor onze inwoners in de knel komt. Wij adviseren de raad en het college daar goede nota van te nemen en ook als het betekent dat er dieper in de buidel moet worden getast, de zorgverlening op peil te houden en waar nodig te verbeteren. Wat de WMO-dienstverlening betreft hebben wij met zorg kennis genomen van het mini-onderzoek dat voormalig CDA-raadslid en wethouder, tegenwoordig D66-lid Anneke van Maarleveld onlangs presenteerde. Als ervaringsdeskundige bracht zij een aantal knelpunten naar voren waar inwoners die een beroep doen op de WMO tegenaan lopen. Het zijn signalen die ons ook regelmatig bereiken. Ze schetsen een werkelijkheid die zelden in dit huis gehoord wordt: de werkelijkheid zoals die beleefd wordt door inwoners aan de andere kant van het zorgloket. Wij verzoeken het college daar goede nota van te nemen en stappen te zetten die leiden tot verbetering.

Als derde punt hecht de BOP eraan u te laten weten dat we ook de ontwikkelingen op het gebied van Werk en Inkomen kritisch blijven volgen. In de perspectiefnota staat het nog vrij abstract geformuleerd: ‘we zijn voornemens een onderzoek uit te voeren naar de methodiek van plaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door BBS en Amfors.’  Voorzitter, laat er geen twijfel over bestaan, ook de BOP kan zich vinden in meer aandacht en maatwerk voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

VVD: Weg met de uitvreters!

Echter, nu de portefeuille Werk en Inkomen in handen is van een VVD-wethouder, vrezen wij dat het vaak geuite stokpaardje ‘dat mensen die een bijstandsuitkering ontvangen luie donders zijn’ van stal zal worden gehaald. En dat, voorzitter, zal zo vrezen wij eerder leiden tot het rücksichtlos korten van toch al magere minimum uitkeringen dan het daadwerkelijk investeren in broodnodige maatwerk-begeleiding. De proefballonnen die de landelijke VVD-fractieleider Dijkhoff vorige maand losliet over de bijstandsuitkering beloven wat dat betreft weinig goeds…

Voorzitter, ik sluit af met de samenvattende woorden dat de BOP het college kritisch blijft volgen en dat zij haar rol als onafhankelijke oppositiepartij op een constructieve wijze zal blijven invullen in deze nieuwe raadsperiode.