Aantal geluidsbelastende festiviteiten niet ophogen

Op de website van de Gooi en Eemlander (17/5/’19) wordt onder de kop ‘Raad Baarn: alleen Paleis Soestdijk en Groeneveld krijgen ruimte voor harde muziek’ bericht dat beide locaties van de gemeente toestemming krijgen om de geluidsnormen twaalf keer per jaar fors te overschrijden. Wat de BOP betreft is dat nog maar de vraag. Tijdens de debatraad van afgelopen woensdag gaven wij helder aan dat de huidige in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen regel, die zegt dat inrichtingen (meestal horecabedrijven) per kalenderjaar maximaal drie dagen of dagdelen dergelijke geluidsbelastende festiviteiten mogen organiseren, wat ons betreft volstaat. Maar er is meer. In de APV is thans de bepaling opgenomen dat geluidsbelastende incidentele festiviteiten alleen binnen de muren van een inrichting mogen plaatsvinden. Het college stelt voor dergelijke festiviteiten ook in de buitenruimte van een inrichting toe te laten, mits er binnen een afstand van 50 meter geen woningen staan en de festiviteit niet in de nacht plaatsvindt. Het mag duidelijk zijn dat deze regel vooral mogelijkheden zal bieden voor inrichtingen in de buitengebieden – immers in de bebouwde kom voldoen de meeste inrichtingen niet aan die afstandsnorm – en daar zit ‘m wat ons betreft dan ook de kneep. Wij zijn van mening dat gelet op de natuurbelangen die in de buitengebieden, inclusief het landgoed Paleis Soestdijk en Kasteel Groeneveld, spelen dergelijke geluidsbelastende festiviteiten uit den boze zijn.

Geen uitzondering voor Paleis Soestdijk en Kasteel Groeneveld

De burgemeester liet staande de vergadering weten zich te kunnen vinden in de ook door een inspreker geuite wens alleen onversterkte muziek toe te staan in de open lucht bij in de buitengebieden gelegen inrichtingen. Echter, hij opperde het idee om voor Paleis Soestdijk en Kasteel Groeneveld een uitzondering op die regel te maken. Voor die locaties zouden de bepalingen moeten gelden die ook van toepassing zijn voor niet in het buitengebied gelegen inrichtingen. Mooi bedacht, maar feit is dat beide locaties liggen in kwetsbare natuurgebieden en geluidsbelastende festiviteiten passen simpelweg niet binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), vroeger de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd.

Samengevat

De BOP is van mening dat inrichtingen per kalenderjaar niet meer dan drie geluidsbelastende incidentele festiviteiten mogen organiseren en dat er in de buitenruimtes van in het buitengebied gevestigde inrichtingen uitsluitend onversterkte muziek ten gehore mag worden gebracht. Wij wijzen een uitzonderingsregel voor Paleis Soestdijk en Kasteel Groeneveld af vanwege het feit dat beide locaties zich bevinden in kwetsbare buitengebieden die niet voor niets deel uitmaken van het NNN. Daarbij komt dat de APV ons inziens niet is bedoeld om er uitzonderingen voor specifieke locaties in op te nemen. Tijdens de raadsvergadering van komende 29 mei zal de BOP een amendement inbrengen*, waarin wordt voorgesteld het maximaal aantal incidentele festiviteiten dat een inrichting jaarlijks mag organiseren te houden op drie, met dien verstande dat die festiviteiten ook buiten de muren van de locatie mogen plaatsvinden. Voor het buitengebied geldt daarbij dat er in de buitenruimte van daar gelegen inrichtingen uitsluitend onversterkte muziek ten gehore mag worden gebracht.

Kees Koudstaal

*mede ondertekend door de PvdA

Gooi en Eemlander d.d. 18 mei