Maandelijks archief: september 2019

Boetekleed…

In het debat over de bouw van een cultuurhuis aan de Brink heb ik mij vergist in de verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) die de extra investering van € 12.500.000 met zich mee zou brengen voor de Baarnse inwoners. Ik sprak over de verhoging per inwoner, terwijl dit per huishouden had moeten zijn. Mij rest niets dan, waar het dit onderdeel van ons verzet tegen de de plannen betreft, het boetekleed aan te trekken. Bij dezen.

Kees Koudstaal

Populisme wint van realisme…

Een motie van de coalitiepartijen (VVD, D66, CDA, CU/SGP), waarin het college de taak krijgt om constructief samen met ontwikkelaar Jee Gee Vastgoed BV te onderzoeken of het haalbaar is een cultuurhuis te bouwen op de plek van de huidige Arcade aan de Brink, kreeg gisteravond steun van alle raadsfracties, minus die van de PvdA en de BOP. Komende december moet de raad geïnformeerd worden over de haalbaarheid van het plan. Een maand later kan dan de klap definitief vallen. Een motie van VoorBaarn en GroenLinks die hetzelfde beoogde, maar meer tijd gunde aan de ontwikkelaar, kreeg alleen steun van de indieners.

Het standpunt van de BOP in dezen is al ruim geventileerd. In bijdragen op deze website en ook tijdens de raadsberaadslagingen over dit onderwerp brachten wij goed terdege onderbouwd onze bezwaren naar voren tegen de bouw van een cultuurhuis aan de Brink. Een negen pagina’s tellend memo van het college over dit onderwerp onderschrijft op een aantal belangrijke punten ons verzet tegen de planvorming. Die hebben onder andere van doen met de grote financiële consequenties die de bouw van zo’n nieuw centrum met zich meebrengt, aspecten van planologische aard en de te verwachten parkeerproblemen. 

De BOP geeft voorstanders van de planvorming het advies de slingers nog even in de la te laten. De motie van de coalitiepartijen is niet meer dan een poging goede sier te maken. Je kunt draaien aan wat voor knoppen dan ook, vast staat dat een cultuurhuis aan de Brink óók op de lange termijn vele extra miljoenen zal vragen van de gemeente. De begroting biedt hier geen ruimte voor en dus valt er niet te ontkomen aan bezuinigingen en/of een forse verhoging van de WOZ. Dat argument zal in januari voor de coalitiepartijen de doorslag geven om alsnog afscheid te nemen van de plannen voor de projectontwikkelaar. Het gedrag van de coalitiepartijen laat zich dan ook eerder verklaren door populisme dan door realisme.

Kees Koudstaal

Ook college plaatst vraagtekens bij het plan voor een cultuurhuis in het centrum

De BOP heeft afgelopen juli weloverwogen besloten de VoorBaarn-motie die vroeg om uitstel van het in april dit jaar door de raad aangenomen besluit de huidige Speeldoos te renoveren en uit te breiden niet te steunen. De overige partijen in de raad zagen wel heil in uitstel om zo projectontwikkelaar Jee Gee Vastgoed BV de mogelijkheid te bieden om haar plannen nader financieel te onderbouwen en schetsmatig in beeld te brengen. Twee weken geleden presenteerde de ontwikkelaar een verder uitgewerkt plan en vorige week lichtte hij een en ander toe aan de gemeenteraad. Ook na deze toelichting heeft het plan ons niet op andere gedachten gebracht. Aan de ontwikkeling van een cultuurhuis aan de Brink worden voordelen toegedicht, waarin wij ons niet herkennen. Gezegd wordt dat zo’n cultuurhuis gaat zorgen van een verlevendiging van het dorpscentrum en dat dit een positief effect zal hebben op het centrum winkelgebied. Wij gaven bij eerdere gelegenheden al aan dat er aan de winkelleegstand andere oorzaken ten grondslag liggen. Overal in ons land laat de praktijk van alledag dit zien. Lees verder

BOP houdt vast aan Speeldooslocatie Rembrandtlaan (II)

De heer Van Zijtveld van Jee Gee Vastgoed B.V. ziet blijkbaar in dat zijn plan voor de bouw van een cultuurhuis op de Brink geen appeltje-eitje-verhaal is voor een aantal partijen in de raad. Tijdens de informatieavond van afgelopen woensdagavond werd hij geconfronteerd met een aantal kritische vragen over parkeernormen en de financiële aspecten die aan zijn plan kleven. De suggestie van de ontwikkelaar dat Eemland Wonen de bouw van het cultuurhuis voor zijn rekening neemt, gaat voorbij aan een rijksregel die dit niet toestaat. Alleen maatschappelijk vastgoed, zoals bijvoorbeeld een dorpshuis of bibliotheek, gelegen in een woonwijk met sociale huurwoningen ontkomt aan die overheidsbepaling. Daar is in het geval van de Brink geen sprake van. Een financiële plaatje dat de ontwikkelaar op 20 september naar de raad stuurde met een alternatieve gemeentelijke financiering van de bouw van het cultuurhuis, dat dan in gemeentelijk bezit zou komen, laat een gemeentelijke investering van € 11.108.016 zien. Lees verder

BOP houdt vast aan Speeldooslocatie Rembrandtlaan

Het is sinds jaar en dag de droom van velen: een theater in het hart van het dorp. Het door Tinus Snyders (Hart voor Baarn/LTS) begin deze eeuw van stal gehaalde stokpaard kwam echter nooit tot zelfs maar een begin van een plan van uitvoering. Waarom zou je ook als gemeente vele miljoenen steken in zo’n voorziening, als je al beschikt over een geschikte theaterfaciliteit, gelegen op amper een halve kilometer afstand van de Brink? De discussie die eerder dit jaar in alle hevigheid losbarstte over het huisvesten van de bibliotheek in het Speeldoosgebouw aan de Rembrandtlaan, zorgde voor veel verongelijkte reacties van inwoners. De veel gehoorde vrees, dat de nieuwe formule de doodsteek zou betekenen voor de bieb werd en wordt niet gedeeld door de BOP. Sterker nog, het concentreren van de twee grote culturele voorzieningen in een gerenoveerd, verduurzaamd en uitgebreid Speeldoosgebouw biedt ons inziens voor de lange termijn de meeste overlevingskansen voor zowel het theater als de bibliotheek. Lees verder

De Groene Inval bloeit weer als vanouds

Afgelopen april stelde de BOP schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de crisis die volgens berichten in de pers zou woekeren binnen de organisatie van De Groene Inval. Het college liet weten in beginsel geen partij te zijn in de zaak, maar zegde toe maximaal bij te willen dragen aan het zo snel mogelijk bereiken van een oplossing van de gerezen problemen bij het aan de Geerenweg gelegen milieu- en natuurcentrum waar Baarnse schoolkinderen wegwijs worden gemaakt over alles wat groeit en bloeit in de natuur. De raad zou op de hoogte worden gehouden van het resultaat van die bijdrage.  Lees verder