Maandelijks archief: november 2017

Sluipverkeer, wie gaat het oplossen?

Als iets vaststaat is het wel dat de bebouwde kom van ons dorp te vaak tijdens de ochtend- en avondspits geteisterd wordt door sluipverkeer. Ik hoef niet uit te leggen dat die verkeersstromen bijdragen tot allerlei vormen van overlast voor omwonenden. Tot nu toe bedachte oplossingen blijken geen soelaas te bieden. Zodra de Amsterdamsestraatweg volloopt en er op de A1 ter hoogte van Baarn sprake is van filevorming, worden automobilisten via hun navigatiesysteem naar de binnendorps gelegen sluiproutes geleid. Dat men daar vervolgens opnieuw in de file staat – met alle negatieve milieuaspecten van dien – maakt voor de automobilisten die niets te zoeken hebben in ons dorp blijkbaar niets uit. Geconstateerd moet worden dat de door de gemeente in 2015 ingevoerde tijdelijke maatregelen tegen het sluipverkeer niet hebben gewerkt.
Lees verder

Onderzoek naar het inzetten van aardwarmte gevraagd

De Gemeente Soest heeft met het Amersfoortse ingenieursbureau Larderel Energy een intentieverklaring ondertekend die moet leiden tot de bouw van een Geothermische Energiecentrale. De techniek om aardwarmte in te zetten kan zorgen voor een aanzienlijke verhoging van duurzame energieopwekking (elektriciteit, warmte en koude).  De BOP zou het dan ook een prima idee vinden als de gemeente Baarn zich aan zou sluiten bij het Soester onderzoek. Zeker ook met het oog op het kortgeleden ondertekende Baarns Klimaat Akkoord waarin de intentie is uitgesproken dat Baarn in 2030 klimaatneutraal wil zijn. Daarom stelde de Marjo Stam namens de BOP op 27 november deze schriftelijke aan het Baarnse College:

  1. Is het college bekend met het voornemen van de gemeente Soest een haalbaarheidsonderzoek uit te (laten) voeren naar de realisatie van een geothermische energiecentrale?
  2. Zo ja, heeft het college hierover contact gezocht/gehad met de gemeente Soest om te peilen of samenwerking tussen de gemeente Soest en de gemeente Baarn t.a.v. dit haalbaarheidsonderzoek en het mogelijke vervolg hierop mogelijk is?
  3. Zo nee, waarom niet?
  4. Zo nee, is het college bereid alsnog de mogelijkheid tot samenwerking met de gemeente Soest en/of andere gemeenten naar de haalbaarheid van een geothermische energiecentrale te onderzoeken en bij een positieve uitkomst in het verdere traject samen op te trekken met de gemeente Soest en/of andere gemeenten.

Wij kijken met belangstelling uit naar de beantwoording van de vragen.

 

 

Raad akkoord met motie BOP leerlingenvervoer

Eerder deze maand kwam aan het licht dat het vervoer van leerlingen die buiten Baarn speciaal onderwijs volgen niet zelden gepaard gaat met aanzienlijke problemen. Tot en met het afgelopen schooljaar was dit vervoer in handen Connexxion. Regionale aanbesteding leverde drie nieuwe vervoerders op. Die hebben laten zien onvoldoende te zijn toegerust om het vervoer van de kwetsbare kinderen adequaat te laten verlopen. Wanhopige ouders wisten zich bij het uiten van hun klachten onvoldoende gehoord, zowel door de vervoersbedrijven als door de gemeente. Lees verder

Ook de Kemphaantjes gaan plat…

Indachtig de in de Visie Wonen 2016 vastgelegde prioriteit te bouwen voor starters en jonge gezinnen is er nu een derde complex seniorenwoningen dat er binnenkort aan moet geloven. Dat in slechte staat verkerende woningen aan de Jan Steenlaan plaats moesten maken voor nieuwbouw, daar was geen ontkomen aan. Voor het aan de Troelstralaan gelegen tweede complex van 24 woningen geldt een ander verhaal. De daar in de jaren zestig van de vorige eeuw gebouwde woningen zouden na een renovatie uitstekend dienst kunnen blijven doen als betaalbare huizen in het groen voor ouderen. Hoe het gaat afgelopen met de Troelstraatjes is inmiddels duidelijk. Na de onrust die vorig jaar ontstond bij veel bewoners toen Eemland Wonen zijn sloopplannen presenteerde sprak de raad zich afgelopen januari daar tegen uit. Niet omdat men tegen sloop was, maar vanwege de gebrekkige communicatie rond die plannen. In de afgelopen maanden heeft Eemland Wonen niet stil gezeten. Bewoners van de Troelstraatjes werden benaderd en erop gewezen dat het beter was te verhuizen, want aan sloop van de woningen viel niet te ontkomen… Lees verder

De BOP tlogt (2)

Op 21* maart 2018 worden er nieuwe gemeenteraden gekozen. Ook in Baarn zullen politieke partijen zich tot aan die datum extra roeren. De BOP blijft gewoon zichzelf. Ons devies blijft dan ook onveranderd: ‘Stem nuchter, stem BOP!’

https://youtu.be/XJGwWCbIB3M

*Per abuis aanvankelijk gemeld dat de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar op18 maart plaatsvinden. Hierop gewezen door de voorzitter van de altijd alerte GroenLinks-fractie deze vergissing per omgaande rechtgezet.

Marjo Stam legt uit

Bopper Marjo Stam legde vrijdagavond 10 november jl. voor de microfoon van RTV Baarn uit waar de problemen precies liggen bij het vervoer van kinderen die gebruikmaken van speciaal onderwijs. De BOP is bezig met het opstellen van een motie die in elk geval een deel van de problematiek moet oplossen. De motie wordt mede ingediend door de fractie van de PVDA en wellicht besluiten meer fracties haar te ondertekenen.

Het interview kunt u hier beluisteren: Grote problemen leerlingenvervoer

Zie ook: ‘Leerlingenvervoer moet kantelen’

Bomenkap moet zorgen voor meer winkelend publiek in de Laanstraat…

In de hoop en verwachting meer winkelend publiek naar het centrum winkelgebied te lokken is in januari 2017 de gemeenteraad akkoord gegaan met een herinrichtingsplan dat onder andere voorzag in het stevig aanpakken van de Laanstraat. De BOP stemde tegen dat voorstel. Over het strak trekken van de straten en het meer toegankelijk maken van de winkels hoorde u de BOP toen niet klagen. Het plan bomen aan te pakken om zo de zichtlijnen op winkelgevels te vergroten, het creĆ«ren van zitjes en pleintjes met fonteinen zagen wij echter  niet als oplossing om de winkelleegstand tegen te gaan. Doodzonde dus om daar 1.4 miljoen euro aan uit te geven.  Het kwam ons – zoals dat wel vaker het geval is – op zure gezichten te staan in de raad bij de voorstanders van het plan.

Geen overval

Lees verder

Het doelgroepenvervoer moet kantelen

In samenwerking met Amersfoort, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg werkt de gemeente Baarn aan het Beleidsplan Kanteling Doelgroepenvervoer. Als ambitie wordt daarin aangegeven dat voor alle inwoners van de regio de mogelijkheid wordt vergroot om zichzelf op een passende, kwalitatief hoogwaardige en betaalbare wijze te verplaatsen. Lees verder