Maandelijks archief: februari 2015

Haat in de raad

Bram|28-2-2015

In de laatste raadsvergadering van februari vroeg de VVD een interpellatiedebat aan over de gang van zaken rond het uitvoeren van een `Wintertuinmotie.´ In Schrijvershoek van 25 februari jl, schrijft Johan Hut o.a. dat de BOP geen behoefte zou hebben aan dat interpellatiedebat. Vervolgens vond hij een opmerking van de BOP tijdens dat debat aan de heer Colthoff zelfs ver over de schreef gaan. Zoals Hut het opsomt in zijn stukje begrijp ik zijn punt, maar het doet geen recht aan de werkelijkheid. Ik zal het aan de hand van zijn ingezonden stukje uitleggen.

De BOP heeft het interpellatiedebat niet aangevraagd en zat er in die zin ook niet op te wachten. De opmerking van fractievoorzitter De Zwart dat hij behoefte had aan dit debat, had geen betrekking op het debat als zodanig, maar op de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering ervan. Het interpellatiedebat is namelijk aan regels gebonden. Vooraf aan de raadsvergadering hebben alle raadsleden die spelregels per mail ontvangen. Allereerst is het gebruikelijk het interpellatiedebat aan het begin van de agenda te houden. Op verzoek van de VVD werd het juist aan het einde van de vergadering geplaatst. Kennelijk om de vergadering met een knaller te kunnen beëindigen: Een motie van wantrouwen tegen een zieke wethouder. De timing doet inderdaad denken aan haat in de raad, maar de motie op zich is een goed recht van elke fractie. Daar is geen discussie over.

Het interpellatiedebat kent ook spelregels. De aanvrager van het debat, in dit geval de heer Colthoff namens de VVD, mag enkele vragen aan het college mag stellen, vervolgens heeft het college de gelegenheid die vragen te beantwoorden. Na deze antwoorden hebben de andere fracties in de raad de mogelijkheid om in één termijn te reageren. Wanneer er geen vragen meer zijn voor het college of wethouder mag als laatste de aanvrager van het debat nog iets zeggen en daarmee is het klaar. Hoewel de naam het dus wel doet vermoeden, is een interpellatiedebat feitelijk geen debat in de zin dat er met elkaar in de raad gediscussieerd kan worden. Ook van deze regel wenste de VVD af te wijken. Zij wilden juist wel een debat met de overige fracties in de raad. De opmerking van De Zwart dat de BOP niet op een discussie zat te wachten, had betrekking op deze wijziging.

Wat betreft de opmerking van de BOP fractie aan Colthoff waar hij zich mee bemoeide, had betrekking op de taakverdeling in de gemeente. Het zit zo: Het college voert uit, de gemeenteraad controleert. In dit geval ging het om een in de raad breed gesteunde motie, die overigens ook door de BOP in meerderheid werd gesteund. De motie van de VVD droeg het college op “… zo snel mogelijk met de beoogde exploitant Red Force BV in gesprek te gaan om op een nette en correcte manier de beoogde samenwerking te beëindigen.” Niets meer en niets minder. De gesprekken worden nog gevoerd en resultaten zijn nog niet bekend. De heer Colthoff is namens zijn partij echter van mening dat de wethouder persoonlijk de onderhandelingen had moeten voeren, maar was dat kennelijk vergeten in zijn motie op te nemen. Met zijn stelling dat de wethouder persoonlijk aan de onderhandelingstafel plaats had moeten nemen, gaat hij nadrukkelijk op de stoel van de uitvoerder, en dus het college, zitten. Vandaar de vraag vanuit de BOP waar Colthoff zich mee bemoeit.

Toen de VVD en het CDA van meneer Hut het in Baarn nog voor het zeggen hadden, hebben ze veel steken laten vallen. Beide partijen willen nu hun eigen falen op diverse dossiers op het huidig college  projecteren. Daags voor de heer Hut zijn stukje schreef, schreef de heer Lieberom onderstaand stukje in de Baarnsche Courant. Het is wel even wennen voor de VVD dat ze sinds mensenheugenis geen deel meer uitmaken van het college. Misschien is het daarom dat ze zich daarom zo nadrukkelijk met de uitvoering willen bemoeien, maar het wordt nu wel tijd dat ze gaan inzien dat ze nu niet aan het stuur zitten in het college.

Stukje heer Lieberom in BC

Stukje heer Lieberom in BC

Illustratie Rienks Architecten, Breda

Ontwikkeling Wellnesscentrum: Kiezersbedrog of een nieuw, goed plan?

Marjo| 20-02-2015

In de afgelopen raadsvergadering van 18 februari  is de gemeenteraad verzocht om een principebesluit te nemen over het ontwikkelen van een wellnesscentrum op de percelen Oud Eemnesserweg 1a en 3. Dit verzoek aan de raad is in overeenstemming met het raadsbesluit dat al enkele jaren geleden is genomen en waarin de raad toestemming heeft gegeven tot de bouw van een wellnesscentrum en een hotel. De BOP-fractie heeft destijds tegen dat raadsvoorstel gestemd. En in het verkiezingsprogramma van de BOP staat dat wij groene randen intact willen houden en ons tegen de bouwplannen voor de Drakenburgergracht keerden, omdat deze de Baarnse maat te boven gingen. Toch wil de BOP instemmen met dit voorstel. Waarom?

Op de informatieavond van 4 februari jl. heeft de initiatiefnemer BMG Vastgoed BV het plan uit de doeken gedaan. Volgens de fractie van de BOP is het een fraai plan met een hoofdgebouw van max. 8.000 m2 en bijgebouwen van totaal maximaal 650 m2 bvo.  Een plan dat past in het landschap, waar de gebouwen in taluds komen te liggen en deels aan het oog worden onttrokken. Het beoogde wellnesscentrum komt op een plek te liggen buiten de Ecologische Hoofdstructuur waar ook nu al bedrijfsactiviteiten plaatsvinden (kwekerij en gronddepot), activiteiten die de locatie een rommelige rafelranduitstraling geven.  Het huidige plan zal volgens de BOP juist een verbetering en versterking van het gebied opleveren.   De beoogde landschappelijke inbedding van het wellnesscentrum, de geschetste duurzaamheidsmaatregelen (met mogelijk de inzet van aardwarmte voor het verwarmen van de sauna’s, douches en baden en waar ook andere omliggende bedrijven van zouden kunnen profiteren), de werkgelegenheidsimpuls die het wellnesscentrum zal geven, en de verwachte omzet voor (Baarnse ) toeleveringsbedrijven zijn voor de BOP-fractie argumenten om in te stemmen met het voorbereiden van een voorontwerpbestemmingsplan om de vestiging van dit wellnesscentrum mogelijk te maken.

Zoals gezegd: dit voorstel heeft een voorgeschiedenis. In 2010 lag er het plan om in het gebied Drakenburgergracht een wellnesscentrum en hotel te bouwen, met een totale beoogde oppervlakte van 16.000 m2, waarbij de gebouwen veel dieper in het nog onbebouwde landschap kwamen te liggen en er veel meer verstening plaats zou vinden. Een aantasting van het landschap, in plaats van een versterking ervan zoals het huidige plan beoogt. In sociale media en in de raadszaal wordt gesuggereerd dat de BOP-fractie kiezersbedrog pleegt  door voor de huidige ontwikkeling te zijn. In onze ogen worden er dan appels met peren vergeleken. Een eerder plan dat niet paste binnen de Baarnse maat en tot verstening in het groen zou leiden én het huidige plan dat twee rommelige al ‘bebouwde’ bedrijfspercelen transformeert tot een groen complex passend in en aansluitend op het landschap.

Kortom, er is niet eens sprake van ‘voortschrijdend inzicht’,  maar er ligt een goed, nieuw plan waar de BOP  mee in kan stemmen, en niet alleen de BOP. Ook GroenLinks en D’66 hadden en hebben hun bedenkingen bij het bouwen in de groene randen van Baarn. Maar zoals gezegd: het ene plan is het andere niet en waar het ene plan een probleem oplevert, zorgt het andere plan voor een oplossing. Voorwaarde daarvoor is wel dat ook de provincie groen licht geeft en akkoord gaat met het in de Kernrandzonevisie voorgestelde Rondje Drakenburgergracht, een nieuwe rondwandeling die het gebied recreatief ontsluit en waaraan ook het wellnesscentrum (ter compensatie van de rode ontwikkeling) een actieve bijdrage zal leveren, én er in goed overleg met om- en aanwonenden tot overeenstemming over deze wandelroute kan worden gekomen.  En uiteraard zal de BOP-fractie de procedure en stappen tijdens het proces zorgvuldig blijven volgen.

Eerder schreven wij er ook over.
Omdat we nog bezig zijn de oude site om te zetten, staan nu nog niet alle artikelen op deze site. We vullen het nog verder aan.

Gebiedsvisie Drakenburgergracht 2006

Krokodillentranen

Cok de Zwart, fractievoorzitter|18-02-2015

CDA-leider Van Hardeveld jeremieert dikwijls over de gebrekkige communicatie van de Baarnse wethouders. Dat doet hij het liefst op twitter en in de krant, maar vanavond middels mondelinge vragen ook in de Baarnse gemeenteraad. Hij stelt dan vragen over mogelijke plannen voor de bouw van een automuseum langs de Eem. Hij neemt het het college kwalijk dat hij als raadslid via de krant van deze plannen moet vernemen. Maar het zijn toch wel wat krokodillentranen die hij plengt.

De besluitenlijst van de collegevergadering van 3 februari – waarin de plannen zijn besproken – zijn openbaar. Van Hardeveld heeft deze 10 februari toegestuurd gekregen. Daarin staat te lezen dat het college een positieve grondhouding inneemt ‘voor het principeverzoek voor de bouw van een museum voor antieke auto’s met een botenloods, restaurant, opslagloods die kan dienen als evenementenhal, een giftshop en een conferentiezaal.’ Ik geef toe, het is wat krakkemikkig Nederlands. Maar het staat er wel.

Het journaille – dat de besluitenlijsten kennelijk wèl leest – heeft het college vragen over het onderwerp gesteld. Met als resultaat mooie verhalen in de krant. Chapeau, journaille, u kwijt u goed van uw taak.

In zijn zucht om het huidige college van BOP, D’66, Groen Links en PvdA in een kwaad daglicht te stellen, draaft de CDA-leider dikwijls veel te ver door. Dat is jammer.

Overigens, wat de BOP betreft mag de architect zijn schetsontwerpen van het tekenbord halen. Een dergelijk gedrocht in een gebied dat toch al zo kwetsbaar is, is voor ons onbespreekbaar. Maar dat zullen we wel motiveren als de plannen aan de raad worden voorgelegd.

(Dit stukje heeft ook in de Baarnsche Courant/Schrijvershoek van 18-2-2015 gestaan)

 

Op stap met de boa’s van Baarn

Bram, Erkan en Marjo| 5-2-2015

Afgelopen week liepen drie fractieleden van de BOP mee met de boa’s van Baarn. Op 5 november vorig jaar hebben de twee boa’s een presentatie gegeven in de gemeenteraad over hun werkzaamheden. Naar aanleiding daarvan zijn alle raadsleden in de gelegenheid gesteld eens mee te kijken.

De middag begon in de Laanstraat. Diverse fietsers werden aangesproken en tot lopen gemaand, een enkele foutparkeerder kreeg een boete. In de blauwe zone op de parkeerplaats en op de Brink werd gecontroleerd op de parkeerschijf.

De Javalaan is op dit moment wegens werkzaamheden afgesloten voor verkeer. Ook de Kettingweg is afgesloten. Het gevolg is dat automobilisten door de Nicolaas Beetslaan naar de Vondellaan rijden en het laatste stukje tegen het verkeer in richting Stationsweg nemen. Dat scheelt in reistijd, maar het mag niet. In korte tijd zijn daar enkele automobilisten aangehouden. In de Lage Vuursche werd gecontroleerd op vooral afgelegen parkeerterreinen. Helaas zijn auto’s daar vaak het doelwit van georganiseerde bendes en autokraken. De boa’s zijn buitengewoon alert op zaken die er niet thuis horen. Waar nodig worden kentekens nagevraagd bij de meldkamer van de politie. Zo kon donderdag na een korte achtervolging snel duidelijkheid verkregen worden of het om een geregistreerde auto ging.

De samenwerking met de politie is goed. Beide organisaties hebben hun eigen taken, maar waar nodig en mogelijk bieden ze elkaar ondersteuning. Vrijdagavond op het politiebureau werden snel wat observaties en ervaringen uitgewisseld tussen de boa’s en de politie. Het is daarom goed voor Baarn dat het politiebureau open blijft en zelfs een centrale rol in de regio krijgt. Kleine bureau’s gaan dicht, vanuit Baarn worden dan Soest, Soesterberg, De Bilt, Eemnes en Bunschoten bediend.

Tijdens een ronde door het buitengebied van Baarn, door de polder langs het Zuidereind, door Eembrugge en langs de Oud Eemnesserweg, bleek de goede samenwerking tussen politie en boa’s. De politie hield een verkeerscontrole op de Weg over Anna’s Hoeve. Een automobilist die de controle wilde ontlopen werd in samenwerking met de Baarnse boa’s aangehouden in het bos.

Wat ons duidelijk is geworden is dat de boa allang geen Melkertbaan meer is, laat staan een veredelde parkeerwachter. Ze hebben de functie en nagenoeg dezelfde bevoegdheden als een wijkagent. Het zijn de ogen en oren van Baarn. Ze  brengen de overlast in kaart en treden waar mogelijk op. Een vaak gehoorde klacht is dat ze niet voldoende zichtbaar zijn in Het do. Omdat hun werk risico’s met zich meebrengt moeten ze vaak met z’n tweeën tegelijk werken. Omdat ook in de Lage Vuursche en Eembrugge  gesurveilleerd wordt, zijn ze niet altijd even goed zichtbaar in het straatbeeld van Baarn.

Wij hebben het als een nuttige en leerzame aanvulling op ons raadswerk ervaren.