Maandelijks archief: november 2006

Drakenburgergracht

Kees Koudstaal| november 2006

In de Raadsvergadering van november 2006 kwam aan de orde de Gebiedsvisie op de Drakenburgergracht. De vorige gemeenteraad gaf aan het toenmalige college van Burgemeester en Wethouders (B&W) opdracht te komen met zo’n visie. In het kort gezegd betreft de Drakenburgergracht het gebied ter linker- en rechterzijde van de Zandheuvelweg die leidt van Baarn naar Hilversum. Het ligt als het ware ingeklemd tussen het landgoed Kasteel Groeneveld en de Rijkswegen A1 en A 27. In het gebied bevinden zich onder andere de zorginstellingen Amerpoort en Sherpa. Maar ook bijvoorbeeld het Bomencentrum neemt er een prominente plaats in. Karakteristiek is het zicht op boerderij en weilanden aan de noordzijde van de Zandheuvelweg. Om kennis te nemen van de plannen rond de Drakenburgergracht verwijs ik u naar de website van de gemeente Baarn: Gebiedsvisie Drakenburgergracht 2006.

Aan de besluitvorming is een lange periode van voorbereiding, overleg en voorlichting vooraf gegaan. Er is informatie verstrekt aan raadsleden over de mogelijk- en onmogelijkheid waar het de invulling van het gebied betreft aangaande:
• de landschappelijke kwaliteit van het gebied;
• de omgekeerde integratie (Amerpoort en Sherpa) die zich binnen de randvoorwaarden
‘rood voor groen’ en ‘groen voor rood’ moest voltrekken (o.a. woningbouw!);
• de werkgelegenheid;
• een passende verkeersafwikkeling;
• de economische haalbaarheid;
• overeenstemming met betrokken buurgemeenten (o.a. Eemnes waar het betreft de
verkeersafwikkeling over de Oud Eemnesserweg).

Dat de gebiedsvisie bij velen leeft, kwam ook aan het licht tijdens de commissievergadering ROB welke plaatsvond voorafgaande aan de betreffende raadsvergadering. Daar voerde een negental insprekers het woord. De commissieleden stelden vragen, discussieerden onderling en debatteerden met VVD-wethouder Lieberwerth over de gebiedsvisie. Afgevaardigden van de Christen Unie, Hart voor Baarn, GroenLinks, LTS en de BOP gaven aan zich in grote lijnen te kunnen vinden in de uitgangspunten zoals vastgelegd in de gebiedsvisie. Met goede argumenten onderbouwd poogden zij echter wél een aantal kleine wijzigen aan te brengen in het gebiedsplan. Voorafgaande aan de behandeling in de raad voerden de ‘kleine’ fracties gedegen overleg met elkaar. Met name Tinus Snijders (LTS) heeft in dezen veel voorwerk verricht en kwam tijdens de raadsvergadering met een vijftal amendementen die vrijwel alle werden onderschreven door de ‘kleintjes’. Het aanvaarden van die amendementen zou onder andere positieve effecten hebben opgeleverd voor:
• de open ruime die het gebied thans nog kenmerkt;
• de waardevolle cultuur-historische landschapskenmerken;
• de recreatieve waarde voor het gehele gebied;
• het betrekken van de terreinen van het Bomencentrum bij de (toeristische) open ruimte
van het gebied;
• het ontwikkelen van mogelijkheden in de beplantingsstuctuur.

Voor alle duidelijkheid hecht ik er aan te benadrukken dat de door de oppositie ondersteunde amendementen geen enkel nadelig effect zouden hebben gehad op de geplande (sociale-) woningbouw en/of werkgelegenheid, noch zouden zij de plannen van Sherpa en Amerpoort in de weg hebben gestaan.

Zoals bekend is de door het College van B&W voorgestelde visie voor het plangebied de Drakenburgergracht zónder dat er aan het voorstel ook maar een letter is gewijzigd door een raadsmeerderheid (VVD, PvdA & CDA) aangenomen. De vijf oppositiepartijen stemden alle tegen.

Naar aanleiding van de gang van zaken rond het vaststellen van de gebiedsvisie wil ik een aantal kanttekeningen plaatsen bij de heersende verhoudingen in de gemeenteraad. Ik herinner me nog de woorden van burgemeester Smith bij het aantreden van de nieuwe Baarnse gemeenteraad. Vrij vertaald en kort samengevat kwamen die er op neer dat wij (lees de gemeenteraad) samen aan de slag moesten gaan ten behoeve van Baarn en haar inwoners. Gelet op de gang van zaken tijdens de formatie van het huidige college en het tot stand gekomen coalitieakkoord (zie: Algemene Beschouwingen 2006) had ik al mijn twijfels over de rol van en verhoudingen tussen de coalitie- en oppositiepartijen. De behandeling van de Gebiedsvisie Drakenburgergracht maakt mij duidelijk dat de Grote Baarnse Drie gevangen zitten in een coalitie die geen enkele ruimte biedt aan opvattingen van anderen. Sterker nog, men hecht kennelijk zo aan coalitiebelangen en -afspraken dat door het college ingebrachte voorstellen ongeacht de vele ingebrachte andere geluiden voor de volle honderd procent ongewijzigd de raadsvergaderingen passeren. Lang leve het dualisme!

Bestevaerweg

Bestevaerweg

Ten slotte. Het feit dat een door mij namens de BOP ingediende motie aangaande de onveilige verkeerssituatie die is ontstaan op de Bestevaerweg na de aldaar ingestelde 30 KM zone met uitzondering van het CDA raadsbreed werd ondersteund, doet niets af aan het feit dat het gevoel voor spek en bonen mee te draaien in de Baarnse gemeenteraad overheerst. Leidt u hier echter niet uit af dat wij van de BOP onze hoofden in de schoot leggen. Sterker nog, u zult van de BOP nog horen!