Vraagtekens bij verkoop Paleis Soestdijk

Na in 2017 eigenaar te zijn geworden van het Landgoed Paleis Soestdijk heeft de MeyerBergman Erfgoed Groep zijn plan Made by Holland ongestraft drastisch uitgebreid. Dat de plannen voor de binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen buitenplaats inmiddels onder druk van de publieke opinie cosmetisch iets zijn bijgesteld doet daar niets aan af. De belangrijkste voornemens van de projectontwikkelaar staan nog steeds ver weg van het uitgangspunt dat ontwikkelingen op het landgoed ondergeschikt moeten zijn aan de vigerende natuurvoorschriften. Zo houdt de MeyerBergman Erfgoed Groep vast aan de nieuwbouw voor een grote hotelvoorziening aan de rand van het Baarnse Bos, staat er een nieuwe woonwijk met 98 appartementen in het Borrebos op de kaart en komt er een groot auditorium in de monumentale Zochertuin. Bovendien laat het aantal evenementen dat de paleiseigenaar voornemens is te gaan organiseren op het landgoed zien dat het paleisgebied à la de Amsterdamse Westergasfabriek zal verworden tot een festivalterrein.

Waarom is er in Haagse Kringen geen kritiek te horen op de gewijzigde plannen en wat maakt dat zowel het Utrechtse provinciebestuur als het Baarnse college van burgemeester en wethouders zich steeds slaafs achter de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep blijven opstellen? Een eigen onderzoek naar de gang van zaken rond de verkoop van de buitenplaats Soestdijk bracht een aantal opmerkelijke zaken aan het licht. Zo gaf het echtpaar Meijer-Bergmans in de Quote van januari 2020 aan dat ze eerst in oktober 2015 weet kreeg van de verkoopplannen van het paleis, terwijl een stroman van de MBEG deel uitmaakte van de Ronde Tafel Paleis Soestdijk die onder leiding van VVD-coryfee Sybilla Dekker voorbereidingen trof voor de zoektocht naar een nieuwe paleiseigenaar.

Leest u onze reconstructie van de dubieuze verkoopprocedure die leidde tot de verkoop van het Landgoed Paleis Soestdijk aan de MBEG.

Het onderzoek vormde de basis voor een artikel van de hand van NRC Handelsblad-onderzoeksjournalist Derk Stokmans dat te lezen is in de editie van 19 juni 2021.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

 

 

Provinciebestuur laat grootkapitaal zwaarder wegen dan natuurbelangen

RTV Utrecht meldt op zijn website dat de Provincie Utrecht afspraken heeft gemaakt die het mogelijk moeten maken op negen locaties binnen de provincie snel(ler) woningen te kunnen bouwen. Als een van de plekken wordt het landgoed Paleis Soestdijk genoemd waar het gaat om 98 woningen. Zoals bekend heeft de eigenaar van het paleis, projectontwikkelaar de MeyerBergman Erfgoed Groep, de woningen bedacht voor het in het Borrebos gelegen voormalige Kmar-terrein om de financiering van zijn paleisplannen mogelijk te maken. Het is evident dat er ook binnen de provincie Utrecht een tekort aan woningen bestaat, maar dat betreft vooral woningen in de sociale huur- en koopsector en in de iets duurdere prijsklasse. De geplande 98 woningen in het Borrebos behoren beslist niet tot die categorieën. Sterker nog, ze zijn bedoeld voor grootverdieners die wat betreft hun woningbehoeften zeker niet zijn aangewezen op een huis in een nieuw te bouwen woonwijk gelegen in een kwetsbaar beschermd bosgebied (NNN). 

Alexanderkwartier, impressie Kraaijvanger

Dat de provincie zich zo opvallend voor het karretje van een projectontwikkelaar laat spannen is veelzeggend. Want welk woningbelang wordt ermee gediend? De projectontwikkelaar zegt over zijn woningbouwplan: “De uitgangspunten voor de typologie, de doelgroep en de prijsklasse voor de nieuwe woningen komen voort uit deze unieke plek met de ruimtelijke randvoorwaarden. Vanuit dit perspectief is bewust gekozen om woningen in de vrije sector te realiseren. Bij een lager rendement per woning is namelijk een groter programma nodig, wat vraagt om meer ruimtebeslag. […] Er is voor de nieuwbouw uitgegaan van een woonprogramma van in totaal maximaal 98 appartementen in het hoge segment.”

De BOP vindt het onbegrijpelijk dat het provinciebestuur, nota bene met een GroenLinks gedeputeerde die Ruimtelijke Ontwikkeling in portefeuille heeft, zich zo laat inpakken door de projectontwikkelaar en dat er totaal voorbijgegaan wordt aan de belangen voor flora en fauna die leidend zouden moeten zijn voor het binnen het bij paleis Soestdijk gelegen bosgebied.  

In september staat het ontwerpbestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk op de gemeenteraadsagenda. Onze bezwaren tegen zowel het woningbouwplan als het onzalige besluit van de provincie zullen we dan overduidelijk voor het voetlicht brengen.

Kees Koudstaal

Over een motie, moedergevoelens en een black out

Tijdens de raadsvergadering van vorige week woensdag 21 april diende mevrouw Maaike Koenders namens de VVD-fractie mede namens de fracties van VoorBaarn, PvdA en CU/SGP een motie in die tot doel had het vorig jaar vanwege de coronamaatregelen afgelaste jaarlijkse VVN-verkeersexamen voor leerlingen van groep 7 van het  basisonderwijs alsnog af te laten nemen door de Baarnse afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Op de BOP na stemde de gehele raad voor de motie en kon de VVD-fractie glimmend van trots de winst incasseren. Lees verder

Nieuw woningbouwplan voor het Borrebos

Naar aanleiding van een bericht in de Gooi en Eemlander van 15 april 2021 over het aangepaste woningbouwplan voor het Borrebos van de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) voelt de BOP zich niet geroepen zich te houden aan de wens van de projectontwikkelaar het aangepaste plan tot volgende week woensdag onder de pet te houden. Was er in het vorige plan sprake van de bouw van tien elk vijftien meter hoge appartementenflats met in totaal tachtig woningen, deels op het terrein van de voormalige marechausseekazerne én deels in het ten noorden daarvan gelegen bosgebied, nu beperkt de woningbouw zich in grote lijnen tot het voormalige kazerneterrein. Lees verder

Van inspraak/bezwaarrecht blijf je af!

Deze maand staat een verzoek van de Parel van Baarn op de raadsagenda een eerder ingediend bezwaarschrift in te trekken. Je zou zeggen een hamerstuk, maar dat is in Baarn buiten de waard gerekend. De fractievoorzitters van VoorBaarn en D66, beiden hartstochtelijk voorstanders van het plan Made by Holland van de MeyerBergman Erfgoed Groep, grepen hun kans de Parel van Baarn te framen als een dubieuze partij. Volstrekt ongepast en alle reden er ook maar eens een op persoonlijke titel geschreven column op los te laten. Bij dezen. Lees verder

Hoe zat het ook al weer met de aanbesteding rondom het participatieproces Paleis Soestdijk?

Woensdag 10 februari 2021 diende voor rechtbank Utrecht een door de ‘Parel van Baarn’ aangespannen zaak tegen de gemeente Baarn. De stichting vindt het onterecht dat het college van burgemeester en wethouders geen openheid van zaken wilde geven aangaande het bedrag dat het Haagse bureau Awareness vroeg voor het opzetten en uitvoeren van een klankbordgroeptraject in de aanloop naar het opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk. In de editie van vrijdag 12 februari doet de Baarnsche Courant verslag over de zitting. De zaak is onder de rechter dus het geeft  geen pas daar nu op in te gaan. Wat wel kan is de geïnteresseerde lezer te verwijzen naar eerdere informatie over de wijze van aanbesteding zoals te lezen op de website van de BOP. Het zet de opmerking in de krant, dat de raad de wenkbrauwen fronste bij de gang van zaken, in een iets breder kader…

BOP zegt vertrouwen op in wethouder Jansma

Bomenclash in de raad van Baarn

Vooropgesteld dat de BOP niet zit te wachten op complimenten van de Baarnsche Courant, mag er wel gerekend worden op een juiste verslaglegging van wat er tijdens raadsvergaderingen onzerzijds wordt ingebracht. Daar is niet altijd sprake van. Gewoonlijk laten wij dit schouderophalend passeren, ook al omdat, zelfs gekleurd, persvrijheid een groot goed is. Echter, in het verslag van de raadsvergadering van jl. woensdag 27 januari laat de krant zich zo bont zien als spreekbuis van het gemeentebestuur dat een reactie op zijn plaats is. Tijdens die vergadering zijn twee door de BOP opgestelde moties behandeld die beide als onderwerp ‘bomen’ kenden. Liever gezegd, het kappen van bomen, meer specifiek langs de Plataanlaan ter hoogte van de Boemerang en meer rigoureus, die van honderden bomen langs ’s Heeren wegen elders in ons dorp. De krant meldt dat beide moties het niet haalden en citeert daarbij vooral de voorstanders van de bomenkap. Marjo Stam stuurde onderstaande brief naar de redactie van de Baarnsche Courant om via de kolommen van de krant alsnog kond te doen van het weloverwogen bomenstandpunt van de BOP.

 

 

BOP-motie 1: Principeverzoek herontwikkeling omgeving Boemerang

BOP-motie 2: Tweede fase Bomenkapplan

Verzet VVD-leden tegen plannen Paleis Soestdijk

Een opmerkelijke move van een aantal VVD-leden. Middels een persbericht spreken zij zich onomwonden uit tegen de plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) voorheeft met het Landgoed Paleis Soestdijk. Refererend aan het succes van de petitie over het Borrebos geven ze aan dat ‘de bevolking heel anders denkt dan het College en de Raad’. Zoals bekend sprak de BOP zich vorig jaar als enige raadsfractie uit tegen het voorontwerpbestemmingsplan voor het landgoed. Met name de VVD-fractie bejubelde toen samen met VVD-wethouder Jansma zoals steeds het plan Made by Holland van de MBEG. Vanzelfsprekend is de BOP benieuwd waar het verzet van de ‘opstandige’ VVD-leden toe zal leiden. In elk geval niet tot het instorten van het paleis. Een jaar of wat restauratie-uitstel hoeft geen enkel bezwaar te zijn. Sterker nog, het is het waard te wachten op een kleinschaliger plan voor het landgoed, al dan niet met de MBEG als paleiseigenaar. Lees verder

Sporten op rubbergranulaat wel degelijk gevaarlijk

In de afgelopen jaren heeft de BOP bij herhaling gewezen op het gezondheidsgevaar dat sporten op met rubbergranulaat ingestrooide sportvelden met zich meebrengt. De meerderheid van de gemeenteraad wuifde onze bezwaren steeds weg en bagatelliseerde (inter)nationale onderzoeken die wezen op de gesignaleerde gevaren en sprak van onderbuikgevoelens en paniekvoetbal. Men bleef blind varen op de conclusies van RIVM die overigens met het voortschrijden van de tijd behoorlijk werden bijgesteld. Lees verder