Wmo-raad Baarn houdt het voor gezien

De Wmo-raad Baarn heeft op 9 oktober jl. unaniem besloten op te stappen. In een persbericht geeft de afgetreden adviesraad onder meer als reden aan dat zij te maken kreeg met steeds meer werk terwijl daar onvoldoende ambtelijke en financiële ondersteuning tegenover stond. Bovendien zou er sprake zijn van ‘te weinig informatie vanuit de gemeente op cliënt niveau om goed te kunnen adviseren’ en konden vacatures in de Wmo-raad niet worden ingevuld.

Baarnsche Courant 13/10/2017


Wmo-raden vloeien voort uit een in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vastgelegde verplichting en worden samengesteld uit inwoners die op de een of andere wijze betrokken zijn bij het onderwerp. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn en Wmo-raden geven gemeenten gevraagd en ongevraagd advies over alle vraagstukken die raken aan het sociaal domein, inclusief de Participatiewet en de Jeugdwet. Van de leden van zo’n adviesraad wordt dus nogal wat gevraagd. Ze krijgen te maken met tal van beleidsplannen die inhoudelijk beoordeeld moeten worden en dit brengt met zich mee dat zij veel tijd moeten investeren in het bijhouden van informatie die betrekking heeft op de vele aandachtsgebieden uit het sociaal domein. Het spreekt voor zich dat gemeenten op zijn minst voldoende voorwaarden moeten scheppen om Wmo-raden goed te kunnen laten functioneren. Daar schort het dus aan volgens de Baarnse Wmo-raad aan in onze gemeente. In een persbericht geeft de raad bovendien aan dat er in Baarn nog steeds sprake is van een adviesraad oude stijl. Alle adviesraden in de regio zijn inmiddels omgevormd tot brede adviesraden in het sociale domein, waardoor regionale samenwerking wordt beperkt.

Het spreekt voor zich dat er met het opstappen van de Wmo-raad een onverkwikkelijke situatie is ontstaan. De BOP heeft dan ook op 11 oktober een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Het zijn deze vragen die de BOP beantwoord wil zien:

1) Hoelang was u al bekend met het voornemen van de WMO-raad om zichzelf op te heffen en wat heeft u gedaan om deze opheffing te voorkomen?
2) De WMO-raad geeft op haar website een aantal redenen waarom zij tot opheffing heeft besloten.  De eerste reden die wordt aangevoerd is dat er steeds meer werk op de WMO-raad afkomt zonder dat de ambtelijke en financiële ondersteuning toeneemt.  Klopt deze constatering in uw ogen van het college en waarom is er niet aan de wens tot uitbreiding van de ondersteuning tegemoet gekomen?
3) Een andere reden die de WMO-raad noemt is dat er vanuit de gemeente te weinig informatie komt op cliëntniveau om goed te kunnen functioneren. Bent u het eens met deze constatering? Zo neen, waarom niet, zo ja, welke stappen heeft u ondernomen om in deze lacune te voorzien.
4) Gemeenteraden zijn wettelijk verplicht adviesraden te hebben op het gebied van zorg, jeugd en participatie. Met het opheffen van de WMO-raad Baarn voldoet Baarn niet langer aan die verplichting. Op welke manier en op welke termijn gaat u ervoor zorgen dat er wel aan deze verplichting wordt voldaan.
5) Bent u met ons van mening dat een brede adviesraad Sociaal Domein de voorkeur heeft en dat doorpakken op dit terrein gewenst is.

Opmerkelijk

Een dag na het indienen van onze schriftelijke vragen heeft de door twee ex-Boppers gevormde fractie NuBaarn over hetzelfde onderwerp mondelinge vragen met eenzelfde strekking aangekondigd voor de raadsvergadering van as. 25 oktober. Dat is op z’n minst opmerkelijk te noemen. Daar komt bij dat mondelinge vragen gaan over urgente, actuele zaken. En ook al is het zich terugtrekken van de Wmo-raad actueel, een snelle mondelinge beantwoording van de vragen die dit oproept, zal een oplossing voor deze impasse niet bespoedigen.