Waar stoelt het college zijn enthousiasme eigenlijk op?

(Aanvulling met een nota bene d.d. 4 mei 2020)

Het gezamenlijke persbericht van de Gemeente Baarn, Provincie Utrecht, de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) en het Rijksvastgoedbedrijf aangaande de gevonden oplossing voor het miljoenentekort waar de MBEG tegenaan was gelopen ademt een groot gevoel van optimisme. Nu de inhoud van het acht pagina’s tellende ‘Advies sluitend krijgen businesscase Landgoed Paleis Soestdijk’ is ingedaald, rijst bij de BOP de vraag, waar dit positivisme op gestoeld is. 

De vier partijen laten weten dat met de gemaakte afspraken wordt voldaan aan de voorwaarden die de gemeenteraad vorig jaar april vastlegde in een motie. Het persbericht zegt het zo: “Alle partijen zijn tevreden over de uitkomsten van de gesprekken die de afgelopen maanden zijn gevoerd. Het resultaat van alle inspanningen is dat er weer een belangrijke gezamenlijke stap is gezet in de herontwikkeling van het landgoed, waarbij we natuurwaarden beschermen. Met als gezamenlijk doel, het landgoed te transformeren tot een sieraad voor de toekomst.”

Bij de tevredenheid die de opstellers van het persbericht uitstralen valt een aantal kritische kanttekeningen te plaatsen. En waarom die bewaren tot de behandeling van het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed (Paleis) Soestdijk? Zo wordt er in het advies met geen woord gerept over de nieuwbouw van een 120 kamers tellend hotel op de tegenover het paleis gelegen Parade. Dat voornemen maakte vorig jaar oktober nog prominent deel uit van het door de MBEG gepresenteerde plan van aanpak voor Made by Holland. Is ook dit bedachte hotel inmiddels van tafel en wil men dit binnenkort als een extra verrassing presenteren bij de raadsbehandeling van het voorontwerpbestemmingsplan? En hoe zal daarin de tekst luiden bij het onderdeel woningbouw in het Paardenbos gelegen Alexanderkwartier? Welke woorden zullen er gebruikt worden om glad te strijken dat minimaal vier van de bedachte appartementengebouwen zijn gesitueerd buiten de grenzen van het terrein van de voormalige kazerne van de marechaussee?

Hoezo is er voldaan aan de inhoud van de motie die zegt dat er uitsluitend op basis van ‘rood voor rood’ woningen gebouwd mogen worden binnen de grenzen van het voormalige marechausseeterrein? De bij de gevonden oplossing betrokken partijen melden dat er middels een nieuwe grondruil met Staatsbosheer (SBB) een tweede bosgebied aan het kazerneterrein zal worden toegevoegd. Over grondruil gesproken, de BOP beschikt over een brief van SBB d.d. 28 april 2020 waaruit blijkt dat er in elk geval aangaande de eerste grondruil geen afspraken zijn gemaakt de MBEG. SBB laat weten dat de door de MBEG gewekte indruk, als zou die grondruil beklonken zijn, niet juist is en dat de MBEG in zijn communicatie-uitingen, ook in het vorig jaar april gepresenteerde Ruimtelijk Kader Landgoed Paleis Soestdijk, ‘helaas onzorgvuldig’ is. SBB: “De in het rapport beschreven situatie is die zoals MBEG  die  wenst,  niet  zoals die tussen  MBEG en Staatsbosbeheer al is overeengekomen. […] Dat de initiatiefnemer in zijn communicatie-uitingen spreekt over een grondruil in het ruimtelijk kader, is dan ook niet correct. Het was beter geweest indien MBEG had gesproken over een verwachte, voorgenomen of gehoopte grondruil.”

De toon van de brief van SBB stroomt niet over van enthousiasme en de vraag ligt dus op tafel, hoe staat het eigenlijk met die grondruil? En zijn beide SBB-bosgebieden betrokken geweest bij de uitgevoerde natuurinventarisaties? Vragen waar de BOP antwoord op verwacht bij de behandeling van het voorontwerpbestemmingsplan. Het college, MBEG, provincie en het Rijksvastgoedbedrijf  mogen dan overlopen van enthousiasme, de BOP deelt die zonnige kijk op de toekomst vooralsnog niet…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Zie ook: Tekort MBEG Paleis Soestdijk gedicht

Nota bene d.d. 4/5/’20

Op de agenda van provinciale Commissie Ruimte, Groen en Water prijkt voor komende 13 mei de ‘Statenbrief overeenstemming oplossing Paleis Soestdijk’. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) motiveert in de brief de move die is gemaakt om het de MBEG mogelijk te maken ook buiten de grenzen van het voormalige marechausseeterrein te bouwen in het bosgebied. Waar GS eerder de natuurbelangen voorop stelde, laat men nu vooral de belangen van de MBEG prevaleren: ‘Uitgangspunt voor het nieuwe stedenbouwkundige plan is dat aangesloten wordt op de bebouwing van het bestaande Marechausseeterrein. Wel is het bouwvlak enigszins verschoven ten opzichte van het huidige bestemmingsvlak. Op deze wijze worden de waardevolle oude boskernen behouden en wordt ook de inbreuk op andere natuurwaarden op en rond het Marechausseeterrein zoveel als mogelijk beperkt. Echter, een deel van de geplande woningen en van de verharding ligt op oude bosgroeiplaatsen. Daarom zijn wij, om dit plan mogelijk te maken, bij hoge uitzondering bereid om voor dit deel af te wijken van de beleidsregels natuur en landschap voor oude bosgroeiplaatsen, tot een maximum van 1,0 ha. Wij doen dit in de overtuiging dat op deze wijze de natuurwaarden zo veel mogelijk behouden kunnen worden en dat tegelijkertijd de, voor de financiering van de restauratie, benodigde woningbouw gerealiseerd kan worden.’

Tussen de regels door geven GS in de brief aan dat het voor de gemeenteraad nu slikken of stikken is. Mocht er uiteindelijk op basis van de gevonden oplossing geen bestemmingsplan komen ‘dan is het aan de gemeente Baarn om het vervolg vorm te geven’. Dit kennelijk als dreigement ingebracht argument wordt in dankbaarheid in ontvangst genomen door de BOP. De gemeenteraad van Baarn krijgt dan immers eindelijk serieuze zeggenschap in de herbestemming van het Landgoed (Paleis) Soestdijk.