Voorkoken achter gesloten paleisdeuren

Komende maand juli velt de gemeenteraad een oordeel over de toekomst van het Landgoed (Paleis) Soestdijk. Als de MeyerBergman Erfgoed Groep groen licht krijgt van de gemeenteraad zijn plan ‘Made by Holland’ verder uit te werken is het voorgoed gedaan met de rust op het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed. Dat het landgoed inclusief het paleis behouden moet blijven voor de toekomst en dat er derhalve gerestaureerd/gerenoveerd moet worden staat buiten kijf, echter de door de projectontwikkelaar bedachte weg om dit doel te bereiken doet bij ons de vrees rijzen dat het landgoed zal verworden tot een pretpark en dat is een ongewenste ontwikkeling.

Uit het bidboek Made by Holland (2016)

Het voorontwerpbestemmingsplan waarin de toekomstplannen voor het paleis en landgoed zijn opgenomen lijkt als twee druppels water op het Ruimtelijk Kader Landgoed Paleis Soestdijk dat de gemeenteraad vorig jaar april van tafel veegde. De projectontwikkelaar en het college kregen van de gemeenteraad een motie mee met de oproep terug te komen met een opzet  waarin a. geen sprake is van woningbouw buiten het voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee en b. geen 120 kamers tellende hotelvoorziening op de Parade. Het voornemen dat nu voorligt bewijst dat zowel de projectontwikkelaar als het college lak hebben aan de opinie van de raad. Het enige verschil in het plan van toen en dat van nu is dat er geen woningen gepland zijn ten zuiden van het voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee, maar in het ten noorden daarvan gelegen meer dan 200 jaar oude Borrebos. Daarbij maakt de 120 kamers tellende hotelvoorziening langs de borders van het Baarnse Bos nog prominent onderdeel uit van de plannen. Het mag zo zijn dat de footprint van het in 2016 niet exploitabel geachte hotel kleiner is dan de af te breken opstallen op de Parade, de massaliteit van de geplande bebouwing laat hetzelfde beeld zien als vorig jaar april. 

Hoe het zo ver kon komen

De verantwoordelijk wethouder hoorde vorig jaar de in de motie vastgelegde wensen van de raad zorgeloos aan en ook bij de projectontwikkelaar viel van ongerustheid niets te bespeuren. Die laatste begon pas te steigeren toen het provinciebestuur vorig jaar oktober liet weten dat de bedachte woningbouw vanwege de in het plangebied aanwezige oude bosgebieden niet door de beugel kon. De paleiseigenaar klaagde tegenover iedereen die het maar horen wilde steen en been over gewijzigde natuurregels en kondigde een miljoenenverlies aan. Maar geen nood voor de projectontwikkelaar, Gedeputeerde Staten maakten een draai van 180 graden en staat toe dat er vijf van de tien elk 15 meter hoge geplande appartementscomplexen worden gebouwd in het meer dan 200 jaar oude Borrebos.

Volksverlakkerij

In een gemeenschappelijk persbericht hebben de bij de draai van de provincie betrokken partijen laten weten dat met de bouw van woningen in het bos voldaan wordt aan de inhoud van de april-motie. Een pertinente onwaarheid! Dat de projectontwikkelaar zoiets meldt, soit, die duidt in de media de appartementsgebouwen ook bagatelliserend als bosvillaatjes en schaamt zich er niet voor om de aanplant langs een in het Borrebos aan te leggen weg te bestempelen als natuurversterking, maar dat het college zich schuldig maakt aan een dergelijk verdraaiing van feiten is ronduit verbijsterend.

Mevrouw Meijer in de Gooi en Eemlander

Er is meer waar de BOP-fractie zich niet in kan vinden. Neem de na 2016 door de projectontwikkelaar uitgebroede plannen voor een auditorium en amfitheater in de achtertuin van het paleis. Beide voorzieningen vormen niet alleen regelrechte bedreiging voor de Baarnse en Soester theater- en congresvoorzieningen, maar dragen bij aan de verhulde wens van de projectontwikkelaar het landgoed te transformeren tot één groot pretpark waar jaarlijks vele honderdduizenden bezoekers op af zullen komen met alle mobiliteits- en geluidshinder van dien voor de inwoners van Baarn en Soest om nog maar te zwijgen van de negatieve effecten voor fauna en flora in het kwetsbare natuurgebied.

Voorkoken achter gesloten paleisdeuren

Het echtpaar Meijer-Burgmans in de Quote

De projectontwikkelaar is in de aanloop naar het raadsbesluit over het voorontwerpbestemmingsplan een promotionele campagne gestart. En niet alleen in de geschreven en beeldmedia. Op uitnodiging van de projectontwikkelaar vindt voorafgaande aan de publieke behandeling van het plan op 23 juni een besloten bijeenkomst plaats in de Oranjerie bij het paleis. Doel van de bijeenkomst  is om “met elkaar in alle rust te spreken over de belangrijkste thema’s van ons plan. Dit informele samenzijn – ook wel het ‘benen-op-tafel-gesprek’ genoemd – is tot stand gekomen op verzoek van en in overleg met een aantal raadsleden. In gesprekken zoals wij die met enkele van u hebben gevoerd de afgelopen periode, hebben wij gemerkt dat het nuttig is om in deze belangrijke fase voorafgaand aan uw besluitvorming over het voorontwerp bestemmingsplan, met elkaar van gedachten te wisselen en alle mogelijke vragen te stellen.”

De BOP is van oordeel dat het stellen van vragen in dit belangrijke dossier in alle openbaarheid moet plaatsvinden en niet tijdens een door de projectontwikkelaar georganiseerde informele bijeenkomst. Als het klopt dat het benen-op-tafel-gesprek is ingegeven door de wens van een aantal raadsleden, hoe verhoudt zich dit dan met de algemeen aanvaarde gedragsregel dat het handelen van politieke gezagsdragers transparant moet zijn? Waarom tijdens een besloten bijeenkomst je privé laten informeren door een projectontwikkelaar, terwijl daartoe een week later alle gelegenheid geboden wordt tijdens een openbare voor iedereen te volgen raadsvergadering? Hoe serieus kun je de voorgekookt vragenstellende raadsleden dan nog nemen? Ondanks deze bedenkingen zal de BOP acte de présence geven in de Oranjerie, maar weest u ervan overtuigd dat onze rol zich uitsluitend zal beperken tot die van toehoorder.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

De raadsstukken die voor behandeling klaarstaan vindt u hier 

Nota bene

“If you can’t beat them, join them”

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag 17 juni lanceerde de fractievoorzitter van het CDA een opmerkelijk idee. Na maandenlang het standpunt ingenomen te hebben dat een theater op de Brink hét medicijn zou zijn voor een levendig centrum, lanceerde hij nu het gedachtespinsel het Speeldoostheater onder te brengen in het auditorium dat op de rol staat voor het paleis. Je zou zeggen dat het absurde idee al op voorhand niet serieus genomen zou worden, maar dat was buiten de wethouder gerekend! Die haakte er enthousiast op in en gaf aan dat daarmee het gat in de begroting van de paleiseigenaar zou kunnen worden gedicht…  Zie verder het verslag van de Gooi en Eemlander hiernaast.