Verslag van een raadsvergadering (Sept. 2018)

De besluitraad van september 2018 had wat duur betreft weinig om het lijf. Even na negen uur viel de laatste klap van de voorzittershamer. De agenda vermeldde ondermeer het besluit dat de ontwikkeling van het Plan Baarn Centraal mogelijk moet maken. De BOP stemde als enige fractie tegen het plan een stedelijk woonwijkje op de trekken op de 1,3 hectare grootte locatie aan de Gerrit van der Veenlaan waar ooit de monumentale villa Hoogwolde stond. Marjo Stam zei er dit over: “De BOP is eerder deze maand tijdens de inforaad en debatraad al ingegaan op de duurzaamheid van dit plan en op de ruimtelijke kwaliteit. Het slopen van een pand uit 1995 dat nog in een uitstekende conditie verkeert vindt de BOP indruisen tegen duurzaam gebruik. De ontwikkelaar vertelde dat er gekeken is naar hergebruik, dat wil zeggen het omvormen van de kantoorgebouwen naar woningen, en heeft aangegeven dat dit heel lastig is. Lastig is niet onmogelijk en het spijt de BOP dat het college en een groot deel van de raad zo makkelijk hierin meegaat en duurzaam hergebruik niet nader wil onderzoeken. Waar een wil is, is een weg. Daarnaast is de BOP tijdens de debatraad ingegaan op de ruimtelijke kwaliteit van het stedenbouwkundig plan. Wij zijn niet tegen woningbouw in dit gebied, maar wel tegen de gekozen invulling. De richting die met dit plan wordt ingeslagen, namelijk een binnenstedelijk wijkje, past ons inziens niet bij de kwaliteiten van dit gebied zoals beschreven in de aanwijzing Beschermd Dorpsgezicht. De BOP stemt dan ook tegen dit raadsvoorstel.“

Digitale reclamemast

Het plan een digitale reclamemast op te richten op de Noordschil hield de voorbije maanden de gemoederen in ons dorp danig bezig. Tweemaal staakten in de raad de stemmen en dat vereiste een behandeling van het voorstel. Gisteravond verwees een raadsmeerderheid het plan naar de prullenmand. Het besluit te weigeren een zogenoemde ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ af te geven zal de komende zes weken ter visie worden gelegd. Dat houdt in dat belanghebbenden bezwaren tegen het raadsbesluit kunnen indienen. Mocht het zover komen dan zal de raad daarop reageren. Gelet op de argumenten die zijn verwoord in de aan het raadsbesluit gekoppelde motivering ziet de BOP dit proces met vertrouwen tegemoet. (Amendement reclamemast)

Kinderpardon

Overal in ons land geven gemeenteraden middels moties uiting aan hun bezorgdheid over de onzekere situatie waarin zo’n vierhonderd in ons land gewortelde asielkinderen zich bevinden. De BOP nam het initiatief ook de Baarnse raad tot een dergelijke uitspraak te verleiden. De motie, waarin het college wordt verzocht bij de minister voor Immigratie & Asiel en zijn staatssecretaris te pleiten voor een in de lijn van het VN Kinderrechtenverdrag liggend rechtvaardig Kinderpardon voor deze zogenoemde gewortelde asielkinderen, haalde het niet. De coalitiepartijen VVD, D66 en CDA steunden de motie niet, omdat zij het kinderpardon een typisch Haagse aangelegenheid vinden. Opmerkelijk dat die fracties dit standpunt niet naar voren brachten toen burgemeester Röell in 2016 zich vierkant achter de met uitzetting bedreigde Baarnse jongens David en Daniël opstelde. Volkskrant collumniste Sheila Sitalsing schreef er in mei 2016 deze regels over: “Ze heten Anood en Noor, ze komen uit Bagdad, maar wonen al zo lang hier dat ze eigenlijk gewoon van hier zijn. En Daniël en David, formeel uit Rusland en/of Georgië, maar op Hollandse bodem geboren en zulke echte Baarnaars dat de halve stad in rep en roer is over hun mogelijke uitzetting – de burgemeester, Mark Roëll van de VVD, voorop.”

Voor velen is het helder dat de signalen van de burgemeester richting Den Haag ertoe hebben geleid dat Daniël en David uiteindelijk niet zijn uitgezet. Teleurstellend dat de mede door de fracties van VoorBaarn, GroenLinks, CU/SGP en PvdA ingediende Kinderpardon-motie het niet haalde. Teleurstellend, niet zoals de fractievoorzitter van de VVD het formuleerde voor de indieners van de motie, maar voor de ruim vierhonderd hier te lande gewortelde asielkinderen… Motie Kinderpardon

Kees Koudstaal, fractievoorzitter

Petitie Raad van Kerken Kinderpardon