Verslag van een beschamende raadsvergadering

Waar het digitaal vergaderen al uitermate frustrerend is en wat ons betreft het democratische proces niet ten goede komt, spande de wijze waarop de fracties van VVD, VoorBaarn en CDA poogden het Uitnodigingskader zonne- en windenergie gisteravond van de raadsagenda af te voeren de kroon. Als afscheidnemende politieke partij laten we het aan anderen over hier verder een oordeel over te vellen en volstaan we met de opmerking dat de BOP van oordeel is, dat de Baarnse Natuurnetwerk Nederland- en Weidevogelkerngebieden gevrijwaard dienen te blijven van plaatsing van windturbines en zonneparken. Daar hadden wij maar wat graag gisteravond tijdens de raadsvergadering het debat over gevoerd. Na langdurige schorsingen, die uiteindelijk ontaardden in een amendement van ongekende lengte, kwam het laat op de avond alsnog tot het verschuiven van de behandeling van het raadsvoorstel naar de raadsvergadering van as. 22 december.

Poorthuis

Het voorstel van de BOP het Poorthuis te behouden als locatie voor maatschappelijke initiatieven als Lokaal-O en Frontaalkunst, heeft het niet gehaald. De daartoe ingediende motie kreeg geen enkele steun van de andere raadsfracties. Het voorstel van GroenLinks, PvdA, VoorBaarn, CU/SGP en D66, waarin het college wordt opgeroepen ‘binnen het huidige financieringskader’ een inspanningsverplichting te leveren voor het herhuisvesten van Lokaal-O, de Weggeefwinkel en FrontaalKunst haalde het daarentegen wel.  Een en ander houdt in dat op termijn het Poorthuis zal worden gesloopt, waarmee het toch al karige gemeentelijk vastgoed voor maatschappelijke initiatieven vrijwel tot nul wordt gereduceerd.  De oproep aan het college zich in te spannen voor een passende nieuwe onderkomens voor Lokaal-O en Frontaalkunst klinkt sympathiek, maar houdt geen enkele garantie in voor vervangende huisvesting voor beide maatschappelijke organisaties. Om de intentie van de BOP nog eens aan te geven verwijzen wij u graag naar dit bericht: Laat Poorthuis intact voor burgerinitiatieven

Giften bijstandgerechtigden

Vorig jaar december trok D66 een daar haar ingebrachte motie in over het tijdelijk verruimen van het vrijgestelde bedrag dat mensen jaarlijks aan giften mogen ontvangen. Die motie beoogde met name zelfstandigen die door de corona-crisis in financiële problemen zijn geraakt tegemoet te komen. De motie werd door het college lastig uitvoerbaar genoemd, leek onvoldoende steun te krijgen en is ingetrokken. Nu de financiële situatie van bijstandsgerechtigden door steeds maar stijgende kosten van levensonderhoud en energielasten steeds nijpender wordt, stelde Marjo Stam van de BOP een nieuwe motie op met het voorstel om in elk geval het giftenbeleid voor inwoners met een bijstandsuitkering aan te passen en het vrijgestelde bedrag te verhogen. Zij liet aan D66 de eer om de motie te presenteren aan de raad. Opvallend dat D66 in de raadsvergadering met geen woord repte over deze samenwerking, veel belangrijker is echter dat de motie wel de steun kreeg van de voltallige raad.
Met het aannemen van de motie wordt het bedrag van maximaal € 1.200 dat een alleenstaande bijstandgerechtende jaarlijks aan giften mag ontvangen zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn/haar uitkering verhoogt tot € 2.000.  Voor gehuwden en samenwonenden wordt de grens opgetrokken naar maximaal € 2.500 per jaar.

Het is te hopen dat een nieuw te vormen kabinet niet alleen de noodzaak inziet van een verhoging van het minimum loon. Ook de vigerende bijstandsnormen verdienen een substantiële aanpassing.

Populieren

De poging van de BOP de langs de Bestevaerweg staande bomenrij met 32 populieren een beschermde status te geven kreeg alleen steun van GroenLinks. Daar valt veel over te zeggen, maar ook hier, als afscheidnemende politieke partij besparen wij ons de moeite en verwijzen wij kortheidshalve naar de achtergrond van de weggestemde motie.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter