Verklaring van oud-wethouder Kees Koudstaal

Kees Koudstaal| 11 maart 2015
Na acht jaar als fractievoorzitter van de Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) lid te zijn
geweest van de gemeenteraad van Baarn trad ik in april 2014 na een fraaie
verkiezingsoverwinning van de BOP toe tot het college van burgemeester en
wethouders. In dit college werden ook benoemd de wethouders Rudolph Vermeer (D66),
Margreet Breukelaar (Groenlinks) en Peter Blokker (PvdA). Vol enthousiasme en inzet is
het college aan de slag gegaan om uitvoering te geven aan het coalitieprogramma, dat
later een vertaling kreeg in het collegeprogramma “Nieuwe energie voor Baarn!”
Gaandeweg ontstonden er spanningen in het college en niet zelden ook binnen de
ambtelijke organisatie waarbij het optreden en de handelswijzen van D66-wethouder
Vermeer vaak onderwerp van gesprek waren.
Dat gedrag is regelmatig aan de orde gesteld binnen het college en in gesprekken
tussen ondergetekende en de betrokken wethouder. Echte verandering bleek niet
mogelijk. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat de drie wethouders van BOP, PvdA en
Groenlinks op dinsdag 3 maart 2015 het vertrouwen in wethouder Vermeer hebben
opgezegd. Met de fractie van D66 waren de zorgen van het college over het
functioneren van wethouder Vermeer al eerder gedeeld. Ik verkeerde in de verwachting
dat de fractie van D66 voor een vervanger zou zorgen teneinde het ook door die partij
onderschreven coalitieakkoord trouw te kunnen blijven. Temeer daar er signalen waren
die wezen op spanningen tussen de D66-wethouder en zijn eigen fractie.
Op 5 maart jl. kwam D66 met een persbericht waarin zij liet weten zich terug te trekken
uit de coalitie. Zij prezen hun wethouder en keerden de hele gang van zaken om. Niet de
eigen wethouder Vermeer zou te solitair hebben geopereerd en met weinig gevoel voor
politieke en bestuurlijke verhoudingen te werk zijn gegaan, neen, het waren juist de
BOP-wethouder en zijn fractie die maakten dat het collegeprogramma niet voldoende
vooruitgang kon boeken! In de dagen die volgden heb ik op dit vlak van de overige
coalitiepartners en mijn college-wethouders weinig of geen steun ondervonden. Op de
websites van zowel PvdA als Groenlinks en in diverse media uitingen wordt weliswaar
de door D66 gecreëerde omkering van zaken genoemd, maar het wijzen door die partij
naar mijn persoon als veroorzaker van de crisis wordt in het geheel niet weersproken!
Men volstaat met het de hemel inprijzen van hun eigen wethouders.
Door de verkiezingsuitslag van maart 2014 is de VVD buitenspel gezet. Dat heeft die
partij de BOP en in het bijzonder mij verweten. In het afgelopen jaar heb ik weinig
gemerkt van een constructieve oppositie. Integendeel, het ging de VVD vrijwel nooit om
de inhoud, men speelde vooral op de man. De teleurstelling over het buitenspel raken in
het Baarnse bestuur uitte zich in een opstelling die gaandeweg rancuneuzer werd. Wat
mij stoorde is dat dit gedrag niet aan de kaak werd gesteld. Kennelijk wordt deze cultuur
van op de man spelen, die de BOP niet voorstaat, door de meerderheid in Baarn wel
geaccepteerd.
Voor de raadsvergadering van 25 maart as. heeft de VVD een motie van
wantrouwen/afkeuring jegens mij aangekondigd vanwege het vermeend niet “netjes en
correct” uitvoeren van een motie inzake het van CDA en VVD geërfde dossier Wintertuin.
In gewone doen, met de volledige steun van alle coaltiepartners, zou ik een dergelijke
confrontatie niet uit de weg willen gaan. Echter, na het vertrek van D66 en het niet
ervaren van voldoende steun van de overgebleven coalitie-partners, heb ik besloten de
eer aan mijzelf te houden door op 10 maart 2015 de gemeenteraad van Baarn mijn
ontslag aan te bieden en met onmiddellijke ingang mijn werkzaamheden te beëindigen.
Door de door D66 veroorzaakte crisis wordt geen recht gedaan aan de
verkiezingsuitslag. Veel kiezers spraken zich uit voor een nieuw elan in Baarn, zonder
machtspolitiek en met een integer en transparant bestuur. Veel relaties met inwoners en
bedrijven zijn hersteld. En velen vonden na jaren van negeren, eindelijk een gewillig oor.
Ondanks de lijken die wij aantroffen in de kast had ik dolgraag samen met de
coalitiepartners verder uitvoering gegeven aan het collegeprogramma ‘Nieuwe energie
voor Baarn! Helaas mag dat niet zo zijn.
In het afgelopen jaar heb ik los van bovengenoemde omstandigheden met veel
genoegen gewerkt als wethouder. De samenwerking met de ambtelijke organisatie heb
ik als constructief en plezierig ervaren. Als wethouder ontmoette ik veel inwoners en
regionale partners van de gemeente. Veel van die contacten heb ik als waardevol
ervaren. Ik vind het oprecht jammer dat door de ontstane situatie die relaties niet verder
kunnen worden uitgebouwd.
In 2002 behoorde ik tot de oprichters van de BOP. Ik reken erop dat de BOP de
komende tijd in en buiten de raad gestalte zal blijven geven aan de idealen van toen te
weten: een mooier, beter en vooral ook transparanter Baarn!

Geef een antwoord