Uitgangspunten Baarnse Onafhankelijke Partij  (BOP)

In PDF-formaat

Sinds de oprichting in 2002 verenigt de BOP mensen van verschillende politieke en culturele achtergrond. Onze kracht ligt in ongebondenheid, onafhankelijkheid. Wij streven naar een beter en duurzaam Baarn waarin iedereen zich thuis kan voelen. Ook  in de komende raadsperiode wil   de   BOP   het Baarnse belang op een creatieve wijze dienen. De BOP kent geen vastomlijnd verkiezingsprogramma. Wel wordt ons denken en handelen bepaald door een aantal uitgangspunten.

Goede lokale zorg

In de afgelopen jaren zijn steeds meer zorgtaken op het bordje gekomen van de  gemeente (WMO, Jeugdzorg, Participatie). Bij het uitvoeren van die zorgtaken kiest de BOP voor de menselijke maat vanuit één aanspreekpunt. Mensen zijn geen nummers en zorg zien wij niet als een product. Dat geldt zowel voor de mensen die zorg ontvangen als voor degenen die zorg bieden. Regionale samenwerking mag niet ten koste gaan van het belang van de inwoners van Baarn. Vooral de meest kwetsbare inwoners verdienen aandacht. De BOP is voorstander van een lokale ombudsman al dan niet in BBS-verband (Baarn, Soest, Bunschoten).

Vergrijzing

Nederland vergrijst en ook in Baarn, met een meer dan gemiddeld aantal senioren, zorgt dat voor nieuwe uitdagingen. Gemiddeld genomen werken ouderen van nu langer en zijn ze gezonder. Niet zelden vervullen zij een belangrijke rol in het vrijwilligerswerk en beschikken zij over voldoende sociale contacten. Toch krijgen vrijwel alle ouderen ook te maken met een toenemende behoefte aan zorg. Voorkomen moet worden dat een afname in zelfredzaamheid leidt tot sociaal isolement. De BOP wenst een gemeentebestuur dat oog heeft voor deze problematiek, bijvoorbeeld door het stimuleren van buurt-ontmoetingsplekken, goede mantelzorgondersteuning en levensloopbestendige woningen.

Behoud van het dorpse en groene karakter van Baarn inclusief de buurtschappen Eembrugge en Lage Vuursche

Baarn is een dorp om zuinig op te zijn! Wat er nog rest aan groene elementen wil de BOP in stand houden. Daarom dient bij nieuwbouw op inbreidingslocaties het specifieke karakter van Baarn uitgangspunt te zijn. De BOP kiest voor het stimuleren van ecologisch en energieneutraal bouwen en wonen en verzet zich tegen bouwen op plaatsen waar wonen ongezond is, zoals op de Noordschil. Renovatie van woningen heeft mede vanuit het oogpunt van duurzaamheid onze voorkeur boven sloop en nieuwbouw. De BOP heeft in het verleden herhaaldelijk haar zorg uitgesproken over de wijze waarop de gemeente omgaat met het lokale bomenbestand. Bomen dragen in belangrijke mate bij aan de groene uitstraling van Baarn. Bovendien zorgen bomen voor een gezonder leefklimaat. Te vaak worden bomen gezien als hinderlijk. Bij kapitale bomenkap in de Baarnse bossen is de gemeente helaas niet als partij betrokken.

Wegen, voet- & fietspaden, openbaar groen en monumenten vragen om goed onderhoud

Het is van groot belang dat de publieke ruimte goed wordt ingericht en onderhouden. Voorts is het van belang dat deze goed toegankelijk is voor alle gebruikers. Dat geldt niet alleen voor de trottoirs, fietspaden, wegen, de vele parken en plantsoenen die ons dorp rijk is, maar ook voor de openbare speelplekken. Veel monumentale gebouwen laten de rijke historie van Baarn zien. Het blijft van belang dat er respectvol met de Baarnse geschiedenis wordt omgegaan.

Het instandhouden van voorzieningen op het gebied van welzijn, cultuur en sport.

Voorzieningen als de openbare bibliotheek, De Speeldoos, sportpark Ter Eem*, sportcentrum De Trits en het Bosbad maken Baarn tot een aantrekkelijke woonplaats. De BOP vindt het van belang dat deze voorzieningen in stand blijven en dat iedereen er gebruik van kan maken. De BOP is voorstander van het samenvoegen van een aantal voorzieningen op één locatie. Muziekonderwijs op scholen is een groot goed en dient gestimuleerd te worden. Daarnaast bepleit de BOP het herinvoeren van het schoolzwemmen voor basisscholieren.                             *De BOP heeft oog voor mogelijke gezondheidsrisico’s in verband met het sporten op en spelen met rubbergranulaat, waaraan ook milieuschade kleeft.

Effectiever politietoezicht

In de afgelopen jaren is de nationale politie steeds minder zichtbaar geworden in het straatbeeld. In Baarn zijn drie BOA’s actief. In samenwerking met de nationale politie dienen die effectiever en meer zichtbaar te worden ingezet, zowel preventief als repressief. De gemeente dient terughoudend te zijn bij het inzetten van cameratoezicht.

Stimuleren  van toerisme

Baarn heeft toeristen veel te bieden: prachtige bossen, weidse polders, de Eem en een aantal parken. En wat te denken van publiekstrekkers als Paleis Soestdijk en Kasteel Groeneveld?! Onderzocht moet worden welke stappen er moeten worden gezet om ook het centrum van Baarn daarvan te laten profiteren. Het binnen bepaalde grenzen stimuleren van een gevarieerd winkel-/horeca-/hotelaanbod in het centrum biedt een mogelijkheid om het toerisme te bevorderen.

Ondernemerschap op Baarnse schaal

De BOP heeft oog voor de belangen van Baarnse bedrijven. Ondernemerschap creëert werkgelegenheid en zorgt voor positieve economische impulsen in het dorp. De BOP bepleit een duurzaam beheer en een kwaliteitsverbetering van bestaande bedrijventerreinen. Leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden en oude gebouwen dienen op een duurzame wijze herbestemd te worden, bijvoorbeeld als bedrijfsverzamelgebouw voor ZZP- en MKB’ers. Nieuwe vormen van consumentengedrag vereisen een nieuwe kijk op het Baarnse winkelbestand, zowel binnen als buiten het centrum. Buurtwinkelcentra zoals aan de Reigerstraat en aan de Prof. Krabbelaan ziet de BOP als belangrijk voor het leefklimaat in de wijk.

De  BOP luistert…

De BOP heeft een onafhankelijk luisterend oor voor de inwoners van Baarn en gaat het gesprek met hen niet uit de weg. Wij hebben aandacht voor problemen, bezwaren en wensen. Dat betekent niet automatisch dat we het in alle gevallen daarmee eens zullen zijn of kunnen helpen. Maar binnen het kader van onze uitgangspunten en mogelijkheden zullen we proberen aan Uw vragen tegemoet te komen.

Deze Boppers zetten zich graag voor U in:

  1. Kees Koudstaal
  2. Marjo Stam
  3. Toon Verhoeven
  4. Hans van der Hoorn
  5. Koert Koster
  6. Jan Vosselman-Bosch
  7. Cees Schrama
  8. Tijs van der Burgh
  9. Peter Schmidt
  10. Bert Natter