Typisch geval van bestuurlijke prietpraat…

Al geruime tijd onderhandelt onze gemeente met buurgemeente Eemnes om te komen tot een nauwe ambtelijke samenwerking. Dit vloeit voort uit het besluit van de provincie Noord-Holland dat de gemeenten Huizen, Laren en Blaricum moeten fuseren tot één stad. Dit zou het einde betekenen van de zogenoemde BEL-combinatie waarin Blaricum, Eemnes en Laren sinds 1 januari 2008 op ambtelijk niveau met elkaar verbonden zijn. Dat er vooruitlopend op die nieuwe situatie door Eemnes en Baarn wordt gewerkt aan het aangaan van toekomstige ambtelijke samenwerkingsverbanden is niet vreemd. Echter, nu de gemeenteraden van Laren en Blaricum zich uitdrukkelijk hebben uitgesproken tégen een samenvoeging met Huizen en er zelfs bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op hebben aangedrongen de provinciegrens zo te wijzingen dat zij deel uit gaan maken van de provincie Utrecht is de kans op een andere toekomst reëel. Immers, als de minister aan dit verzoek een positief gevolg geeft dan is het zo goed als zeker dat de BEL-combinatie intact blijft. Je hoeft niet de universiteit te hebben bezocht om te bedenken dat dit een nauwe ambtelijke samenwerking tussen Baarn en Eemnes in de weg zal staan. Daarom legden wij het college de vraag voor of men onze mening deelt, dat het gelet op de nieuwe ontwikkelingen verstandig zou zijn een pauze in te lassen in de gesprekken over een ambtelijke samenwerking van Baarn met de gemeente Eemnes. Vandaag laat het college in zijn beantwoording weten het niet met ons eens te zijn. Het college laat weten dat de ambtelijke samenwerkingsvormen met Eemnes verder zullen worden uitgewerkt met het doel de samenwerking met buur- en regiogemeenten te versterken en de krachten te bundelen om bepaalde taken nog beter uit te voeren’ en voegt daar nog aan toe: ‘Die  samenwerking zoeken we op vanuit onze eigen kracht en conform het principe van ‘win-win’.’

Het is teleurstellend dat het college zich in zijn beantwoording op onze serieuze vraag verliest in bestuurlijke prietpraat. Alsof het intact blijven van de BEL-combinatie geen consequenties zou hebben voor een verdergaande ambtelijke samenwerking met Eemnes! Immers, kwam de samenwerkingsvraag van Eemnes niet uitsluitend voort uit het feit dat men daar verwachtte dat de BEL-combinatie ter ziele zou gaan?

Een volgende stap van de BOP zou kunnen zijn de kwestie voor te leggen aan de raad. Gelet op de eendracht die de coalitiepartijen in dit soort situaties tentoonspreiden is dat vrijwel zeker verspilde moeite. Wij hebben ons punt ingebracht en nu maar zien of de eigen kracht waarover het college spreekt niet beter ingezet had kunnen worden voor een beter doel. Bijvoorbeeld het tijdig beantwoorden van brieven van onze inwoners…

Kees Koudstaal

Antwoord college op vragen BOP aangaande samenwerking met Eemnes

Laren en Blaricum willen bij de provincie Utrecht

D66-fractievoorzitter Jonkers reageert in een tweet n.a.v. bovenstaand bericht zo:

Ik adviseer hem de vragen nog een keer te lezen. Als hij bij zijn gemakkelijke standpunt blijft dan zou ik het waarderen als hij hier de BOP inhoudelijk de les zou willen lezen. Als het even kan zonder emoticons graag…