Toon u niet horende doof college!

Gisteravond, 10 april 2019, debatteerde de raad over de plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep voor ogen staan voor het paleis en landgoed Soestdijk. De plannen wijken sterk af van de oorspronkelijke presentatie die maakte dat de ontwikkelaar in 2017 als winnende partij Paleis Soestdijk in handen kreeg. Met de BOP zetten alle fracties vraagtekens bij het voornemen van de ontwikkelaar op het terrein van de voormalige marechausseekazerne 35 extra woningen te bouwen. Ook het later door de ontwikkelaar bedachte 120 kamers tellende hotel op de Parade grenzend het Baarnse Bos ontmoette de nodige kritiek. Daarbij komt dat op veel vragen aangaande de consequenties dat het totaalplan heeft voor o.a. de natuurwaarden van de buitenplaats en zijn omgeving, de mobiliteit en aanpassing van de Amsterdamsestraatweg de antwoorden ontbreken. Tel daar nog bij op dat de BOP aansluit bij de wens van Natuurmonumenten, het Utrechts Landschap en de Federatie Natuur en Milieu Utrecht eerst een nieuwe gebiedsvisie op te stellen, waarin al de relevante aspecten van de planvorming ten opzichte van de natuurwaarden van het gebied worden meegenomen, alvorens verdere stappen te zetten in het proces. Alles bij elkaar genomen zorgde het voor veel debatstof en leverde ook de nodige reacties op van verontruste insprekers. Dat Made by Holland voor Paleis Soestdijk een rol als dé landingsplek voor de Nederlandse industrie en innovatie voorziet, beschouwt de BOP als waardevol. Laat daar geen misverstand over bestaan. Onze bezwaren tegen de planvorming hebben uitsluitend van doen met de aantasting van de ruimtelijke kwaliteit van het landgoed, inclusief de natuurwaarden, én de vele grootschalige evenementen die men van plan is in de open lucht voor en achter het paleis te organiseren.

Het standpunt van de BOP is even helder als duidelijk. Op basis van het ruimtelijke kader dat nu voorligt voor buitenplaats Soestdijk verklaren wij ons tegen het raadsvoorstel. De mededeling van verantwoordelijk wethouder Jansma (VVD) dat als het ruimtelijk kader volgende week geen raadsmeerderheid achter zich krijgt hij dan opnieuw met de MeyerBergman Erfgoed Groep in overleg treedt teneinde komende november ‘gewoon met twee bestemmingsplannen terug te komen bij de raad’, beschouwt de BOP als een onverstandige zet in het schaakspel. Het is dan ook te hopen dat de raad volgende week meegaat met de wens van de BOP het college te verzoeken een nieuw en wel deugdelijk Ruimtelijk Kader Landgoed Soestdijk op te stellen met in het achterhoofd de zwaarwegende tegenargumenten en zorgen die zijn gedeeld door insprekers en de diverse raadsfracties.

De verleiding is groot om alvast te preluderen op de situatie die ontstaat als de raad dit niet weet af te dwingen van het college, maar politiek gezien is dat niet zo handig. Het is van belang voor de toekomst van het paleis en het landgoed – inclusief zijn omgeving! – dat het college en de ontwikkelaar de geuite bezwaren serieus nemen en niet horende doof zullen zijn. Alleen dan kunnen er wat de BOP betreft stappen worden gezet die leiden tot de invulling van het paleis en landgoed waarmee Made by Holland in 2016 de gunning in de wacht sleepte

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Zie ook: Rupsje Nooitgenoeg

Dit schrijft de pers:
RTVUtrecht
Baarnsche Courant
AD
Gooi en Eemlander

Radio Utrecht (11/04/’19):