Tekort MBEG Paleis Soestdijk gedicht

 

De Meyer-Bergman Erfgoed Groep (MBEG) is eruit. Onder leiding van de oud-burgemeester van Houten, Wouter de Jong, is er in samenspraak met o.a. de provincie en de gemeente een oplossing gevonden voor het eerst elf maar later dertien miljoen euro grote gat in het verdienmodel waar de paleiseigenaar tegenaan was gelopen. Met de bouw van 70 à 80 woningen verdeeld over tien appartementsgebouwen in het Paardenbos, wat minder gedoe in de paleistuin en het nemen van een deel van het ‘verlies’ voor eigen rekening, straalt men samen met het Baarnse college van burgemeester & wethouders uit dat niets de planvorming voor Made by Holland nog in de weg staat. De BOP staat daar anders in, want de motie die de raad vorig jaar aannam behelsde meer dan alleen de woningbouw op het Alexanderkwartier. Zo zag de raad ook geen heil in de bouw van een nieuw hotel met 120 kamers op de tegenover het Paleis gelegen Parade. En hoe zien de aanpassingen die men in petto voor de Amsterdamsestraatweg eruit om te maar te zwijgen over hoe de plannen zich overall verhouden met de natuurtoetsen? Los van dit alles blijft het hoge evenementengehalte dat de MBEG in petto heeft voor de Parade en de paleistuin een heikel punt voor de BOP.

Eerst als het voorontwerpbestemmingsplan voor het gehele plangebied op tafel ligt zal de BOP haar eindoordeel vellen over dat wat de MBEG voorheeft met het paleis en zijn landgoed. Hoe dat oordeel ook uit zal pakken, de BOP vindt het van het grootste belang dat de restauratie van het paleis snel en terdege ter hand wordt genomen. Hierbij nemen wij het standpunt in dat de verantwoordelijkheid van die restauratie geheel en al ligt bij de eigenaar van het paleis. De rijksoverheid was van 1971 tot december 2017 eigenaar van het Landgoed (Paleis) Soestdijk. Gedurende al die jaren, ook in de periode die volgde op het overlijden van Koningin Julia en prins Bernhard, heeft de rijksoverheid het nagelaten ook maar iets te doen aan het in standhouden van het rijksmonument Paleis Soestdijk. Dit verzaken dacht men blijkbaar goed te maken door het totale landgoed voor een appel en een ei over te doen aan de MBEG. Bij de presentatie van de oorspronkelijke Made by Holland-plannen, met de aankondiging dat uit de opbrengst van de bouw van 65 woningen op het terrein van de voormalige marechausseekazerne de restauratie van het paleis bekostigd zou worden, leek het erop dat het paleis snel onder handen genomen zou worden. Hoe anders is het gelopen. Het is goed te weten dat de vertraging van het uitvoeren van de plannen geheel en al te wijten is aan de MBEG zelf. Immers, van de oorspronkelijk gepresenteerde plannen stond vorig jaar april vrijwel niets meer overeind. Had de MBEG zich gehouden aan dat wat men in 2017 presenteerde aan de goe-gemeente dan was het vrijwel zeker allemaal anders gelopen. 

 

De BOP heeft de gedachtengang van de MBEG, dat het na december 2017 allemaal erg oneerlijk is verlopen, altijd bestreden. De provincie heeft de spelregels niet gewijzigd tijdens het spel en de raad is altijd te verstaan gegeven dat er woningen zouden worden gebouwd óp het 2.9 hectare grote voormalige marechausseeterein. Eerst vorig voorjaar kreeg de raad een ‘zoekgebied’ van 6.1 hectare voorgeschoteld dat de MBEG voor ogen had voor het optrekken van de nieuwe woonwijk. Het feit dat in december 2018 een ontheffingsclausule uit de provinciale natuurregelgeving is geschrapt kon geen nieuws zijn voor de MBEG, trouwens ook niet voor de Baarnse VVD-wethouder Jansma die lid was van een technische commissie die het Rijksvastgoedbedrijf destijds van advies diende, want het schrappen van die mogelijkheid was in 2016 al aangekondigd als een provinciaal beleidsvoornemen. Dat men nu is uitgekomen op de bouw van tien vier verdiepingen hoge appartenmentengebouwen, waarvan er drie zijn gelegen in een aan de noordzijde van het marechausseeterrein gelegen strook bos dat men door grondruil heeft verkregen van Staatsbosbeheer, daar valt veel over te zeggen. Echter, het heeft geen zin daar nu reeds over te steggelen. We kijken belangstellend uit uit het voorontwerp bestemmingsplan dat later deze maand zal worden gepresenteerd. Hoe het allemaal ook uit zal pakken voor de Made by Holland plannen van de MBEG, als de paleiseigenaar het fiat krijgt van de meerderheid van de raad dan zal de MBEG  toch met het oog op de restauratie van het paleis op zijn minst een bankgarantie moeten overleggen voor dat planonderdeel.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

Oplossing voor tekort Paleis Soestdijk (Website gemeente Baarn)

Bij nader inzienWaar stoelt het college zijn enthousiasme eigenlijk op?