Tag archieven: Wellnesscentrum

Illustratie Rienks Architecten, Breda

Ontwikkeling Wellnesscentrum: Kiezersbedrog of een nieuw, goed plan?

Marjo| 20-02-2015

In de afgelopen raadsvergadering van 18 februari  is de gemeenteraad verzocht om een principebesluit te nemen over het ontwikkelen van een wellnesscentrum op de percelen Oud Eemnesserweg 1a en 3. Dit verzoek aan de raad is in overeenstemming met het raadsbesluit dat al enkele jaren geleden is genomen en waarin de raad toestemming heeft gegeven tot de bouw van een wellnesscentrum en een hotel. De BOP-fractie heeft destijds tegen dat raadsvoorstel gestemd. En in het verkiezingsprogramma van de BOP staat dat wij groene randen intact willen houden en ons tegen de bouwplannen voor de Drakenburgergracht keerden, omdat deze de Baarnse maat te boven gingen. Toch wil de BOP instemmen met dit voorstel. Waarom?

Op de informatieavond van 4 februari jl. heeft de initiatiefnemer BMG Vastgoed BV het plan uit de doeken gedaan. Volgens de fractie van de BOP is het een fraai plan met een hoofdgebouw van max. 8.000 m2 en bijgebouwen van totaal maximaal 650 m2 bvo.  Een plan dat past in het landschap, waar de gebouwen in taluds komen te liggen en deels aan het oog worden onttrokken. Het beoogde wellnesscentrum komt op een plek te liggen buiten de Ecologische Hoofdstructuur waar ook nu al bedrijfsactiviteiten plaatsvinden (kwekerij en gronddepot), activiteiten die de locatie een rommelige rafelranduitstraling geven.  Het huidige plan zal volgens de BOP juist een verbetering en versterking van het gebied opleveren.   De beoogde landschappelijke inbedding van het wellnesscentrum, de geschetste duurzaamheidsmaatregelen (met mogelijk de inzet van aardwarmte voor het verwarmen van de sauna’s, douches en baden en waar ook andere omliggende bedrijven van zouden kunnen profiteren), de werkgelegenheidsimpuls die het wellnesscentrum zal geven, en de verwachte omzet voor (Baarnse ) toeleveringsbedrijven zijn voor de BOP-fractie argumenten om in te stemmen met het voorbereiden van een voorontwerpbestemmingsplan om de vestiging van dit wellnesscentrum mogelijk te maken.

Zoals gezegd: dit voorstel heeft een voorgeschiedenis. In 2010 lag er het plan om in het gebied Drakenburgergracht een wellnesscentrum en hotel te bouwen, met een totale beoogde oppervlakte van 16.000 m2, waarbij de gebouwen veel dieper in het nog onbebouwde landschap kwamen te liggen en er veel meer verstening plaats zou vinden. Een aantasting van het landschap, in plaats van een versterking ervan zoals het huidige plan beoogt. In sociale media en in de raadszaal wordt gesuggereerd dat de BOP-fractie kiezersbedrog pleegt  door voor de huidige ontwikkeling te zijn. In onze ogen worden er dan appels met peren vergeleken. Een eerder plan dat niet paste binnen de Baarnse maat en tot verstening in het groen zou leiden én het huidige plan dat twee rommelige al ‘bebouwde’ bedrijfspercelen transformeert tot een groen complex passend in en aansluitend op het landschap.

Kortom, er is niet eens sprake van ‘voortschrijdend inzicht’,  maar er ligt een goed, nieuw plan waar de BOP  mee in kan stemmen, en niet alleen de BOP. Ook GroenLinks en D’66 hadden en hebben hun bedenkingen bij het bouwen in de groene randen van Baarn. Maar zoals gezegd: het ene plan is het andere niet en waar het ene plan een probleem oplevert, zorgt het andere plan voor een oplossing. Voorwaarde daarvoor is wel dat ook de provincie groen licht geeft en akkoord gaat met het in de Kernrandzonevisie voorgestelde Rondje Drakenburgergracht, een nieuwe rondwandeling die het gebied recreatief ontsluit en waaraan ook het wellnesscentrum (ter compensatie van de rode ontwikkeling) een actieve bijdrage zal leveren, én er in goed overleg met om- en aanwonenden tot overeenstemming over deze wandelroute kan worden gekomen.  En uiteraard zal de BOP-fractie de procedure en stappen tijdens het proces zorgvuldig blijven volgen.

Eerder schreven wij er ook over.
Omdat we nog bezig zijn de oude site om te zetten, staan nu nog niet alle artikelen op deze site. We vullen het nog verder aan.

Gebiedsvisie Drakenburgergracht 2006