Tagarchief: paleis Soestdijk

Algemene Beschouwingen

Kees Koudstaal | 25-10-2006

Vandaag, woensdag 25 oktober 2006, aanvang 10.00 uur, vonden in de gemeenteraad van Baarn de Algemene Beschouwingen plaats. Namens de BOP-fractie stak ik onderstaand verhaal af. Daar werd weliswaar goed naar geluisterd, maar kon wat betreft de daaraan gekoppelde moties* niet rekenen op de steun van een raadsmeerderheid. De moties met betrekking tot het Paleis Soestdijk, de Werkgelegenheid en Jongerenhuisvesting zijn door mij staande de vergadering, gehoord de beraadslagingen en vanwege redenen van tactische aard teruggetrokken en dus niet in stemming gebracht. Dit houdt de mogelijkheid open om er in een later stadium via een raadsvoorstel op terug te komen.

De moties die de BOP wél in stemming heeft laten brengen, hadden betrekking op de aanstelling van een cultuurconsulent en een tweetal politiesurveillanten. Bij hoofdelijke stemming spraken slechts de eenmansfracties (Hart voor Baarn, Christen Unie, Groenlinks, de LTS en natuurlijk de BOP) zich uit vóór de moties.
Het is tekenend dat de drie grote coalitiepartijen in deze hun verkiezings-beloften niet wilden nakomen. Zo gaf de VVD in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 als actiepunt in haar verkiezingsprogramma aan: ‘Leefbaarheid en veiligheid moeten worden bevorderd door meer politie op straat.’ Wat die belofte waard blijkt, bleek vandaag: de VVD weigert er financiële consequenties aan te verbinden. De PvdA die als actiepunt met betrekking tot het Baarnse cultuurbeleid in het verkiezingsprogramma pleitte voor de ‘Handhaving van de cultuurconsulent’ , stemde tegen het betreffende voorstel van de BOP.
De CDA-fractie gaf bij monde van haar voorzitter aan gewoon overal tegen te stemmen als dat extra geld zou gaan kosten…

Om half zes ‘s middags kwam er een einde aan een lange dag raadsvergaderen. In de ongetwijfeld gezellige borrel na en het in het vooruitzicht gesteld etentje had ik even geen trek. Thuis kon ik nog net aan de etenstafel aanschuiven. Later op de avond trakteerde ik mijzelf op een borrel en de volgende morgen stond ik gezond weer op…

Kees Koudstaal
fractievoorzitter BOP

*U treft de door de BOP voorbereide moties aan onder de Algemene Beschouwing van de BOP onder aan deze pagina.

ALGEMENE BESCHOUWING 2006
BAARNSE ONAFHANKELIJKE PARTIJ

Meneer de voorzitter,

De Gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar zorgde voor een herstel van de oude Baarnse politieke orde. Onder regie van de VVD kon binnen de kortste keren een coalitieakkoord voor de jaren 2006-2010 worden gesloten waarin de liberalen zich samen met PvdA en CDA konden vinden.

Bij het aantreden van het huidige College van B&W duidde ik namens de BOP dat overeengekomen akkoord als gebakken lucht. Het is teleurstellend te moeten constateren dat de programmabegroting die nu voor ons ligt daar qua gewicht niet voor onder doet. Ik lees over doelstellingen, subdoelstellingen, concretiseringen, kengetallen, ja, zelfs het woord ‘visie’ duikt er met regelmaat in op. Wat de BOP zo stoort, is het feit dat het juist dáár achter de dubbele punt aan ontbreekt. Wat deze programmabegroting duidelijk maakt, anderen spraken daar al over, is het gemis aan een raads- of coalitieprogramma, waarin duidelijk én hard wordt gemaakt wat nou de concrete doelen zijn die de coalitie nastreeft.

Uit vooroverleg met een aantal andere kleine fracties in deze raad kon ik opmaken welke onderwerpen zij aan de orde zouden stellen vandaag. Als hekkensluiter wil ik niet in herhalingen vervallen en beperk mij dan ook tot een tweetal hoofdpunten.

Over het cultuurbeleid:

Meneer de voorzitter, ik trap hoop ik een open deur in als ik opmerk dat cultuur de intellectuele smeerolie vormt van de samenleving. En verstaat u het woord ‘intellectueel’ hier niet als elitair. Ook bijvoorbeeld de amateur zang-, dans- en toneelgroepen vormen een onderdeel van de Baarnse podium- en muziekcultuur.

De BOP vindt het door het college tentoongespreide ambitieniveau absoluut onder de maat. De opmerking dat het college ‘mogelijk sommige onderdelen’ van de bezuinigingen die in de vorige raadsperiode zijn doorgevoerd zal heroverwegen, is ons inziens veel te mager en voorspelt niet meer dan een her en der opgeplakt pleistertje tegen het bloeden.

De rollen die het college ziet weggelegd voor het cultureel centrum De Speeldoos en de Baarnse bibliotheek liggen voor de hand en worden door de BOP onderschreven. Op die instellingen moeten we in Baarn niet bezuinigen, maar gewoon zuinig zijn. Waar we wél op moeten letten is dat de activiteiten die daar ontplooid worden voor iedereen toegankelijk zijn én blijven. Wat dit betreft steunen wij van harte het voorstel van Groen Links om in Baarn te komen tot de invoering van een dorpspas.

Ik sprak over De Speeldoos en de bibliotheek, maar er speelt zich op het culturele vlak veel meer af in Baarn. Als voorbeeld noem ik de activiteiten van de Baarnse Muziekkring die klassieke muziek concerten organiseert in Kasteel Groeneveld, maar er zijn Baarnaars, al dan niet verenigd in een breder collectief, actief met andere muziekgenres zoals jazz en popmuziek en wat dacht u van het in juli van dit jaar zo succesvol georganiseerde Klezmer-festival in de Pauluskerk op de Brink. Ook dergelijke activiteiten vormen waardevolle bijdragen voor de Baarnse samenleving en verdienen dan ook gulle support van gemeentelijke zijde.

Het plan om in 2007 van start te gaan met het ontwikkelen van een nieuw cultuurbeleid voor Baarn acht de BOP overbodig. Er is in Baarn op dit terrein al voldoende know how aanwezig. Ik wijs alleen al naar stichting Cultuur Platform Baarn. Zeker ook gelet op dat wat er op ons af gaat komen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is het naar de mening van de BOP noodzakelijk dat de onlangs wegbezuinigde cultuurconsulent zo snel als mogelijk weer wordt aangesteld. Onze wens gaat uit naar iemand die minimaal in een halftijdse aanstelling in nauw overleg met de stichting Cultuur Platform Baarn het Baarnse cultuuraanbod waar nodig ondersteunt, stimuleert en kanaliseert. De BOP roept het college op om financiële ruimte te zoeken binnen het positieve saldo van ¤ 400.000,- dat de begroting kent om zo’n aanstelling mogelijk te maken. Hiertoe zal een motie door mijn fractie worden ingediend.

En dan nog dit. Een van de sterkste troeven die we in de hand hebben om Baarn regionaal én nationaal op de kaart te zetten is het Paleis Soestdijk. Er is straks sprake van een tijdelijke openstelling voor de duur van drie of vier jaar. Wat er daarna gaat gebeuren met het paleis ligt in de schoot van de toekomst verborgen. De BOP roept het college op om in nauwe samenwerking met het comité Salve Soestdijk actie te ondernemen om te komen tot de realisering van een Rijksmuseum voor de 19e eeuw in het paleis. Samenwerkingsverbanden met musea als het Paleis Het Loo, het Koninklijk Paleis op de Dam en het Amsterdamse Rijksmuseum liggen hier voor de hand. Ook deze wens is door de BOP in een motie vastgelegd.

Over de Veiligheid: 
Meneer de voorzitter, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft de BOP zich onder andere uitgesproken voor meer blauw op straat. Het wegbezuinigen van de twee politiesurveillanten in de vorige raadsperiode was naar onze mening een ondoordachte daad. Een leefbaar Baarn vraagt immers om politietoezicht. De BOP pleit niet voor een politieagent in elke straat of achter elke boom. Wat wij wel mét veel Baarnse burgers wenselijk vinden, is de terugkeer van een als politieagent herkenbare opsporingsambtenaar in het Baarnse straatbeeld. Iemand die weet wat er in ons dorp leeft, die signaleert, preventief optreedt en waar nodig repressief.

Het is treurig te moeten vaststellen dat het na de reorganisatie in 1993 landelijk vormgegeven politiebeleid het politieapparaat zo heeft afgetakeld, dat het politietoezicht zich vrijwel uitsluitend nog concentreert in de probleemgebieden van de grote steden.

Dat de toezichthoudende politieagent uit de Baarnse wijken is verdwenen, is voor de BOP niet te verteren. Op tal van plekken in Baarn doet men maar wat. Laat ik u een voorbeeld uit de praktijk geven. Ik schrijf vrijdag de 13e oktober jongstleden. Het is rond de klok van half een ‘s middags en ik loop in de Laanstraat op weg naar het Postkantoor. Ter hoogte van C1000 verschijnt er een tweetal geüniformeerde politieagenten in het straatbeeld. Dat dit opvalt is feitelijk al veelzeggend. Een volwassen fietser wurmt zich al rijdend tussen de voetgangers door in de richting van de politieagenten. Ik denk, zo die hangt! Maar wat schets mijn verbazing. Hij wordt niet eens corrigerend toegesproken. Ik versnel even mijn pas en spreek de agenten aan. Ik vraag wat ze aan het doen zijn in de Laanstraat, zijn ze misschien aan het surveilleren? Waarom ik dat wil weten, krijg ik als antwoord. Ik maak duidelijk dat ze even tevoren bijna van de sokken zijn gereden door een fietser op een tijdstip dat het verboden is te fietsen in de Laanstraat. Het verbijsterende antwoord luidt, dat ze niet overal op kunnen letten.

Meneer de voorzitter, als actiepunten geeft het college aan in 2007 te zullen pleiten voor meer politie-inzet in Baarn en voor handhaving van de snelheid in de 30 km-gebieden. Het is naar onze mening verspilde moeite. Van de landelijke overheid of het Openbaar Ministerie heeft Baarn in deze niets te verwachten. De situatie vraagt om doeltreffender beleid en daar zullen we als gemeente zélf in moeten investeren. Informatie uit Soest waar een zevental politiesurveillanten actief is (!), leert ons dat een en ander een jaarlijks kostenplaatje oplevert van 47.000 euro per opsporingsambtenaar. De BOP roept het college op om op zo kort mogelijke termijn actie te ondernemen die moet leiden tot de aanstelling van een tweetal politiesurveillanten. De financiering kan wat ons betreft plaatsvinden binnen de ruimte die het positieve saldo van de begroting biedt. Ook in deze kunt u van de BOP een motie tegemoet zien.

Tenslotte:
Meneer de voorzitter, ik sluit af met een tweetal opmerkingen. In het kader van de werkgelegenheid geeft het college als doelstelling aan: ‘het behoud en waar mogelijk doen toenemen van de werkgelegenheid (met name laaggeschoold werk) voor inwoners van Baarn’. Dat klinkt sympathiek, maar is verre van realistisch. De Nederlandse samenleving, ook de Baarnse, vraagt juist om een investering in kwalitatief hoogwaardige arbeidsplaatsen. Eerdere sprekers vandaag omschreven Baarn al als een dorp dat óók qua bereikbaarheid uitstekend ligt in het centrum van Nederland. Met zoveel kwaliteit in de hand moet het college actief de boer op gaan om Baarn juist te promoten als dé plaats waar het ook facilitair uitstekend toeven is voor adviesbureaus, researchinstellingen, bedrijfsopleidingen, marketingbureaus, uitgeverij- en mediabedrijven. Een prettige bijkomstigheid is dat in de slipstream van dergelijke bedrijvigheid als vanzelf vraag zal ontstaan naar lager gekwalificeerd personeel en zo worden er twee vliegen in een klap geslagen.

Mijn tweede opmerking heeft van doen met het Baarnse huisvestingsbeleid en dan met name waar het betreft de jongerenhuisvesting. Overal in Nederland worden plannen ontwikkeld die leiden tot de omvorming van grote leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden, zoals wij die óók in Baarn kennen, tot gebouwen waarin zich ateliers en wooneenheden bevinden voor jongeren. De BOP bracht dit eerder hier ter sprake en kreeg toen te horen van de verantwoordelijk portefeuillehouder dat de Baarnse situatie dat niet toeliet. Meneer de voorzitter, ook naar de mening van de BOP is Baarn een in meerdere opzichten bijzondere gemeente. Het kan echter niet zo zijn dat waar elders dit soort initiatieven wel degelijk kans van slagen hebben, Baarn een uitzondering op de regel zou vormen.
Ook wat deze laatste twee onderwerpen betreft heeft de BOP moties voorbereid die u dan ook straks tegemoet kunt zien.

Dit was het wat de BOP betreft meneer de voorzitter, dank voor uw aandacht.

Kees Koudstaal
fractievoorzitter BOP
25 oktober 2006

De door de BOP voorbereide moties:

MOTIE AANSTELLING CULTUURCONSULENT
De raad van de gemeente Baarn in vergadering bijeen d.d. 25 oktober 2006;
Naar aanleiding van de Programmabegroting 2007-2010 inzake het Programma 4.3 ‘Cultuur’;

Constaterend:
– dat het niet structureel maken van een eerder tijdelijk aangestelde cultuurconsulent heeft geleid tot een onwenselijke situatie;

Overwegende:
– dat het Baarnse cultuurbeleid, zeker ook met het oog op dat wat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeentelijke organisatie zal gaan vorderen, vraagt om een herstel daarvan;

Draagt het college op:
– uiterlijk in december 2006 de gemeenteraad een voorstel voor te leggen dat voorziet in het vrijmaken van gelden binnen de begroting 2007 ten laste van de begrotingsruimte (begrotingsoverschot) ten behoeve van een cultuurconsulent op basis van een halftijds dienstverband zo snel als mogelijk in 2007.

En gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE JONGERENHUISVESTING
De raad van de gemeente Baarn in vergadering bijeen d.d. 25 oktober 2006;
Naar aanleiding van de Programmabegroting 2007-2010 inzake het Programmapunt 8.2 ‘Wonen’;

Constaterend:
– dat binnen de gemeente Baarn met name op het bedrijventerrein ‘De Drie Eiken’ veel kantoorruimte leeg staat;
– het een landelijk verschijnsel is dat die leegstand een permanent karakter heeft;

Overwegende:
– dat dergelijke panden zich goed zouden kunnen lenen voor jongeren-huisvesting

Draagt het college op:
– op korte termijn een onderzoek te starten naar de (on)mogelijkheden tot het creëren van jongerenhuisvesting in leegstaande kantoorpanden en de Raad hieromtrent middels een informatiebrief te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE POLITIEZORG
De raad van de gemeente Baarn in vergadering bijeen d.d. 25 oktober 2006;
Naar aanleiding van de Programmabegroting 2007-2010 inzake het Programmapunt 6 ‘Integrale veiligheid’;

Constaterend:
– dat het politietoezicht in Baarn volstrekt tekort schiet;

Overwegende:
– dat een leefbaar Baarn vraagt om als opsporingsambtenaar herkenbare politiesurveillanten in het straatbeeld;

Draagt het college op:
– uiterlijk in december 2006 de gemeenteraad een voorstel voor te leggen dat voorziet in het vrijmaken van gelden binnen de begroting 2007 ten laste van de begrotingsruimte (begrotingsoverschot) ten behoeve van het aanstellen van een tweetal politiesurveillanten zo snel als mogelijk in 2007.

En gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE TOEKOMST PALEIS SOESTDIJK
De raad van de gemeente Baarn in vergadering bijeen d.d. 25 oktober 2006;
Naar aanleiding van de Programmabegroting 2007-2010 inzake het Programma 4.3 ‘Cultuur’;

Constaterend:
– dat de toekomst van het Paleis Soestdijk na de tijdelijke openstelling van drie tot vier jaar volstrekt ongewis is
– dat de gemeente Baarn met genoemd paleis een enorme educatieve en toeristische troef in handen heeft;

Overwegende:
– dat het initiatief van het comité Salve Soestdijk om te komen tot de realisering van een Rijksmuseum voor de 19e eeuw in het paleis warme ondersteuning verdient;

Verzoekt het college:
– in samenspraak met genoemd comité op korte termijn promotionele initiatieven te ontplooien die zouden kunnen leiden tot de realisering van een dergelijk museum in Paleis Soestdijk..

En gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE WERKGELEGENHEID
De raad van de gemeente Baarn in vergadering bijeen d.d. 25 oktober 2006;
Naar aanleiding van de Programmabegroting 2007-2010 inzake het Programmapunt 7 ‘Werkgelegenheid’;

Constaterend:
– dat bedrijvigheid voor laaggeschoolden zich steeds meer verplaatst naar lage lonen landen
– dat Baarn qua ligging en faciliteiten met name veel te bieden heeft voor bedrijven, instellingen en organisaties die plaats bieden aan kwalitatief hoogwaardige arbeid;

Overwegende:
– dat de in de Programmabegroting genoemde term ‘laaggeschoold werk’ een achterhaalde is
– dat in de slipstream van kwalitatief hoogwaardige arbeidsplaatsen als vanzelf werk ontstaat voor laaggeschoolden;

Verzoekt het college:
– een actief beleid te voeren inzake het op de kaart zetten van Baarn als ideale vestigingsplaats voor bedrijven als adviesbureaus, research-instellingen, bedrijfsopleidingen, marketingbureaus, uitgeverij- en mediabedrijven, die plaats bieden aan kwalitatief hoogwaardige arbeid;
– en de raad middels een informatiebrief in april 2007 op de hoogte stellen van de in deze ondernomen acties.

En gaat over tot de orde van de dag