Tag archieven: Marjo

Foto: Caspar Huurdeman

Damage Control

Marjo|11-03-2015

Misschien herinnert u zich de foto nog. Gemaakt vlak na de bekendmaking van de uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2014 in Baarn. Fractievoorzitters van BOP en D66, Kees Koudstaal en Theo Stroo: schouder aan schouder, breeduit lachend , de armen hartelijk om elkaar geslagen.

Uit die hartelijke omhelzing ontstond een samenwerking waarin BOP, D66, PvdA en GroenLinks een coalitie vormden. Gezamenlijk werkten zij aan een coalitieakkoord dat zij samen onderschreven en ondertekenden. De vier coalitiepartijen droegen ieder een eigen wethouder voor. Voor D66 werd dat Rudolph Vermeer. Een bevlogen, snelle geest met vernieuwende ideeën. So far, so good. Vol nieuwe energie aan de slag.

Tot in de afgelopen maanden steeds duidelijker werd dat een snelle, creatieve geest alleen niet voldoende is. De D66-wethouder opereerde solistisch en vond anderen in de eerste plaats onhandige sta-in-de-wegs. Dat leidde tot spanningen binnen het college van B&W en de ambtelijke organisatie en ook binnen de eigen D66-fractie. Dit laatste zal D66 ongetwijfeld ontkennen, maar de reacties van D66-raadsleden op de eigen wethouder tijdens de laatste raadsvergaderingen spreken voor zich.

Het College van B&W heeft zich tot het uiterste ingespannen om wethouder Vermeer meer en beter te laten samenwerken, maar alle pogingen leidden volgens de wethouders van BOP, PvdA en GroenLinks niet structureel tot verandering. Vervolgens is met de D66-fractie gesproken en is gevraagd een andere D66-wethouder te zoeken, en om een vertrek van wethouder Vermeer op een nette manier op te lossen.

De fractie van D66 besloot echter deze ‘aap’ op de schouder van de BOP te zetten: een knap staaltje damage control, het leidt namelijk de aandacht weg van de fout ingeschatte D66-wethouder . D66 heeft de wethouder en de fractie van de BOP als een baksteen laten vallen en heeft zich aangesloten bij het koor van de oppositiepartijen VVD en CDA die al vanaf maart 2014 de BOP-fractie en met name wethouder Koudstaal onafgebroken zwartmaken. De stroming binnen D66 Baarn die altijd al liever met de VVD wilde samenwerken heeft gewonnen.

De BOP was een groot voorstander van de coalitie BOP, D66, GL en PvdA. Na ruim acht jaar van kritisch oppositievoeren beloonde de Baarnse kiezer de BOP in maart 2014 met een verkiezingszege. De stem van de kiezer wordt nu aan de kant geschoven. En niet omdat er het afgelopen jaar door de BOP-wethouder en zijn collega’s in het college grove fouten zijn gemaakt die de Baarnse samenleving miljoenen kosten om weer te repareren, maar omdat kennelijk de macht van de oude bestuurderspartijen de overhand heeft in Baarn.

Het is triest om dit te moeten concluderen. Triest voor Kees Koudstaal die zelfs toen hij met een zware longontsteking en hoge koorts in bed lag, met insinuerende tweets vanuit de oppositie geconfronteerd werd over wat een zieke wethouder de Baarnse gemeenschap wel niet kost. Dat is het niveau van de gevestigde Baarnse politiek.

We zullen zien wat de move van D66 de Baarnse gemeenschap gaat kosten. Ik durf te voorspellen dat wethouder Rudolph Vermeer niet terug zal keren in een nieuw college van B&W. Waarschijnlijk met een verklaring over de Baarnse bestuurscultuur en de toch gebleken voorkeur voor zijn eigen bedrijf. Damage control, een uit het bedrijfsleven overgenomen term die slaat op een poging om een fout gelopen situatie te corrigeren of te rectificeren en er zelf goed uit te springen. Dat doet D66. Bedrijfsmatig, maar niet betrouwbaar. Zonder oog voor de persoonlijke schade die dat anderen berokkent. Om nog maar niet te spreken over het geschonden vertrouwen in de politiek. Ik ben blij dat ik lid ben van de BOP en zal met opgeheven hoofd plaatsnemen in de oppositie.

Illustratie Rienks Architecten, Breda

Ontwikkeling Wellnesscentrum: Kiezersbedrog of een nieuw, goed plan?

Marjo| 20-02-2015

In de afgelopen raadsvergadering van 18 februari  is de gemeenteraad verzocht om een principebesluit te nemen over het ontwikkelen van een wellnesscentrum op de percelen Oud Eemnesserweg 1a en 3. Dit verzoek aan de raad is in overeenstemming met het raadsbesluit dat al enkele jaren geleden is genomen en waarin de raad toestemming heeft gegeven tot de bouw van een wellnesscentrum en een hotel. De BOP-fractie heeft destijds tegen dat raadsvoorstel gestemd. En in het verkiezingsprogramma van de BOP staat dat wij groene randen intact willen houden en ons tegen de bouwplannen voor de Drakenburgergracht keerden, omdat deze de Baarnse maat te boven gingen. Toch wil de BOP instemmen met dit voorstel. Waarom?

Op de informatieavond van 4 februari jl. heeft de initiatiefnemer BMG Vastgoed BV het plan uit de doeken gedaan. Volgens de fractie van de BOP is het een fraai plan met een hoofdgebouw van max. 8.000 m2 en bijgebouwen van totaal maximaal 650 m2 bvo.  Een plan dat past in het landschap, waar de gebouwen in taluds komen te liggen en deels aan het oog worden onttrokken. Het beoogde wellnesscentrum komt op een plek te liggen buiten de Ecologische Hoofdstructuur waar ook nu al bedrijfsactiviteiten plaatsvinden (kwekerij en gronddepot), activiteiten die de locatie een rommelige rafelranduitstraling geven.  Het huidige plan zal volgens de BOP juist een verbetering en versterking van het gebied opleveren.   De beoogde landschappelijke inbedding van het wellnesscentrum, de geschetste duurzaamheidsmaatregelen (met mogelijk de inzet van aardwarmte voor het verwarmen van de sauna’s, douches en baden en waar ook andere omliggende bedrijven van zouden kunnen profiteren), de werkgelegenheidsimpuls die het wellnesscentrum zal geven, en de verwachte omzet voor (Baarnse ) toeleveringsbedrijven zijn voor de BOP-fractie argumenten om in te stemmen met het voorbereiden van een voorontwerpbestemmingsplan om de vestiging van dit wellnesscentrum mogelijk te maken.

Zoals gezegd: dit voorstel heeft een voorgeschiedenis. In 2010 lag er het plan om in het gebied Drakenburgergracht een wellnesscentrum en hotel te bouwen, met een totale beoogde oppervlakte van 16.000 m2, waarbij de gebouwen veel dieper in het nog onbebouwde landschap kwamen te liggen en er veel meer verstening plaats zou vinden. Een aantasting van het landschap, in plaats van een versterking ervan zoals het huidige plan beoogt. In sociale media en in de raadszaal wordt gesuggereerd dat de BOP-fractie kiezersbedrog pleegt  door voor de huidige ontwikkeling te zijn. In onze ogen worden er dan appels met peren vergeleken. Een eerder plan dat niet paste binnen de Baarnse maat en tot verstening in het groen zou leiden én het huidige plan dat twee rommelige al ‘bebouwde’ bedrijfspercelen transformeert tot een groen complex passend in en aansluitend op het landschap.

Kortom, er is niet eens sprake van ‘voortschrijdend inzicht’,  maar er ligt een goed, nieuw plan waar de BOP  mee in kan stemmen, en niet alleen de BOP. Ook GroenLinks en D’66 hadden en hebben hun bedenkingen bij het bouwen in de groene randen van Baarn. Maar zoals gezegd: het ene plan is het andere niet en waar het ene plan een probleem oplevert, zorgt het andere plan voor een oplossing. Voorwaarde daarvoor is wel dat ook de provincie groen licht geeft en akkoord gaat met het in de Kernrandzonevisie voorgestelde Rondje Drakenburgergracht, een nieuwe rondwandeling die het gebied recreatief ontsluit en waaraan ook het wellnesscentrum (ter compensatie van de rode ontwikkeling) een actieve bijdrage zal leveren, én er in goed overleg met om- en aanwonenden tot overeenstemming over deze wandelroute kan worden gekomen.  En uiteraard zal de BOP-fractie de procedure en stappen tijdens het proces zorgvuldig blijven volgen.

Eerder schreven wij er ook over.
Omdat we nog bezig zijn de oude site om te zetten, staan nu nog niet alle artikelen op deze site. We vullen het nog verder aan.

Gebiedsvisie Drakenburgergracht 2006

De Daadkrachtmythe

Marjo|10-12-14

Het nieuwe College van B&W in Baarn was nog nauwelijks ingewerkt, of de roep om meer daadkracht werd krachtig ingezet. Het CDA voerde de boventoon en focuste zich vooral op de Wintertuin. En dat nog wel vóór het nieuwe college actie kon ondernemen: er liep immers nog een tweede akoestisch onderzoek waartoe het oude college, met als verantwoordelijk wethouder de heer Jan Baerends, vlak voor de verkiezingen in maart 2014 opdracht had gegeven. Die rapportage werd pas in de zomer van 2014 afgerond. Vanaf toen kon het nieuwe college met deze complexe zaak aan de slag en het ziet ernaar uit dat er nog dit jaar knopen worden doorgehakt. Dankzij of ondanks de roep om meer daadkracht?

“Waar het echter om gaat is dat vertraging, vertraging, vertraging voor daadkracht, daadkracht, daadkracht plaats maakt.”

Lees verder