Tag archieven: Kunstgras

Nog een keer: rubbergranulaat is zo veilig niet

De discussie die de BOP in oktober 2016 in Baarn aanslingerde over de gezondheidsrisico’s voor kinderen die sporten op met rubbergranulaat ingestrooide kunstgrasvelden heeft er niet toe geleid dat er in onze gemeente is gekozen voor een veilig alternatief. Om het kort samen te vatten, de meerderheid van de gemeenteraad vertrouwde liever op de kostenbesparende adviezen van onder andere het RIVM. Dat onderzoeksinstituut van de overheid minimaliseerde die risico’s. De waarschuwingen van tal van andere deskundigen, die het sporten op gemalen autobanden wél duidden als onveilig, vonden geen gehoor bij een meerderheid van de raad en het college van burgemeester en wethouders. Lees verder

Renovatie kunstgrasvelden Sportpark Ter Eem (II)

Eind vorig jaar kondigde het college een voor komende zomer geplande renovatie aan van twee op Sportpark Ter Eem gelegen kunstgrasvelden. Getriggerd door een uitzending van Zembla (sept. 2018) , waarin zichtbaar werd dat twee daarin gespecialiseerde Nederlandse bedrijven bij het verwerken van afgedankte kunstgrasmatten alle regels aan hun laars lapten én beelden te zien waren van het Deense recyclingbedrijf Re-Match, dat als enige in Europa zorgdraagt voor vrijwel honderd procent verwerking van kunstgrasmatten, legden wij het college een aantal schriftelijke vragen voor. Zo wilden wij onder meer weten of het college bereid zou zijn de afgedankte kunstgrasmatten te laten recyclen door Re-Match. Met een verwijzing naar Seste, de exploitant van het sportpark, liet het college op 29 januari weten in dezen geen verantwoordelijkheid te dragen. Daar plaatsen wij vraagtekens bij. Als eigenaar van het sportpark en financier van Seste ligt er ons inziens wel degelijk een grote, in elk geval maatschappelijke, verantwoordelijkheid bij de gemeente bij het nemen van beslissingen als deze.  Lees verder

RIVM stelt voor norm kankerverwekkende stoffen in kunstgraskorrels sterk te verlagen

Het RIVM heeft samen met het Europese agentschap voor chemische stoffen voorgesteld het maximaal toegestane gehalte aan kankerverwekkende PAK’s in kunstgraskorrels drastisch te verlagen. De Utrechtse hoogleraar toxicologie Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht noemt de gang van zaken wrang: “Anderhalf jaar lang riep het RIVM dat rubbergranulaat volledig veilig was en nu stelt ze voor de norm 65 keer te verlagen.”

De BOP maakt zich al langere tijd sterk voor het verwijderen van gemalen autobanden van de Baarnse kunstgrasvelden. Dat kwam haar op veel kritiek te staan van voorstanders van het gebruik van het rubbergranulaat. Hopelijk zorgt de nieuwe zienswijze van het RIVM ervoor dat het Baarnse gemeentebestuur zich achter de oren krabt en alsnog over zal gaan tot snelle verwijdering van het rubbergranulaat.

Meer over rubbergranulaat op de website van de BOP

ZEMBLA: RIVM stelt voor norm rubbergranulaat drastisch te verlagen

RIVM: rubbergranulaat milieubelastend

In de discussie rond rubbergranulaat telt het coalitiebelang

De kaarten zijn geschud. Het rubbergranulaat van de drie kunstgrasvelden op Sportpark Ter Eem wordt niet verwijderd. Als schaamlapje voor het bloeden wordt uiterlijk in de zomer van 2018 het rubbergranulaat van het deels al platgetrapte Cruyff Court vervangen door een gezondheids- en milieuvriendelijker alternatief. Het is in dit verband goed te weten dat de Johan Cruyff Foundation sinds 2016 zijn kunstgrasvelden uitsluitend nog voorziet van veilige synthetische rubberkorrels. Niet vanuit het voorzorgsprincipe, zo verklaarde de wethouder, maar vanwege de maatschappelijke onrust die is ontstaan rond de gemalen autobanden. Het Baarnse college neemt met een meerderheid van de raad die onrust niet serieus. Men laat zich niets gelegen liggen aan de zorg die bij velen – ook buiten de raad – leeft over de mogelijke gezondheidsrisico’s die kleven aan het sporten op rubbergranulaat. Lees verder

Politiek van alle dag, zo werkt het in Baarn…

Stel, je krijgt als college een motie van de raad voor je kiezen. De inhoud van die motie zint je niet. De wethouder weet zich inmiddels gesteund door een meerderheid binnen de coalitie (VVD & CDA). Die typeert het verzoek van de meerderheid van de raad als paniekvoetbal en de voorstanders als stumpers. Dan handel je als college volgens een beproefd concept: je nodigt een deskundige uit die de raad met droge ogen voorhoudt dat zorgen die geleid hebben tot de motie ongegrond(!) zijn. Lees verder

College verzet zich tegen de vervanging van rubberkorrels

In de raadsvergadering van 22 februari 2017 kreeg een door de BOP geïnitieerde motie steun van een raadsmeerderheid. In deze motie werd het college verzocht op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot het vervangen van het rubbergranulaat van het aan de Krabbelaan gelegen Cruyff Court en drie op Sportpark Ter Eem gelegen kunstgrasvelden door een voor gezondheid en milieu vriendelijk alternatief. De mede door de fracties van D66, PvdA, Groenlinks, CU/SGP en LTS ondertekende motie kreeg geen steun van de fracties van de VVD, het CDA en NuBaarn. Staande de vergadering werd op voorspraak van de CU/SGP-fractie aan de motie toegevoegd dat alvorens over te gaan tot de vervanging van het rubbergranulaat eerst de ondergrond van de sportvelden te onderzoeken op mogelijke vervuiling. Het college kreeg als boodschap mee, dat als er van dat laatste sprake zou zijn ‘terug te komen bij de raad’.

Op 6 september zijn de resultaten van het bodemonderzoek gepubliceerd en blijkt er geen sprake te zijn van bodemvervuiling onder de sportvelden. Op zich is dat een even verheugend als logisch resultaat, want de onderzochte bodem onder de velden bestaat uit lagen lava en zand die als eigenschap hebben waterdoorlatend te zijn. Dit zorgt ervoor dat regen- en sproeiwater direct via de drainage wordt afgevoerd naar het grondwater. Of er sprake is van vervuiling van het grondwater en het nabij de sportvelden gelegen oppervlaktewater is niet onderzocht.

Ondanks het feit dat er geen bodemvervuiling is aangetroffen komt het college bij de raad terug maar nu met het voorstel het rubbergranulaat niét te vervangen en eerst ‘als bij aanscherping van de Nederlandse of Europese normen in 2019 de korrels niet voldoen, dan te besluiten ze te vervangen en de meerkosten ad € 400.000 – € 600.000 te dekken uit de Algemene Reserve’. Om kort te gaan zegt het college dat zij de door een raadsmeerderheid aangenomen motie naast zich neerlegt. De BOP kan zich niet kan vinden in het voorstel van het college: er hebben zich in de afgelopen zeven maanden geen nieuwe feiten of omstandigheden voorgedaan die de in de motie vastgelegde overwegingen ontkrachten! Voor alle duidelijkheid sommen we ze hier nog eens op:

  • Eerdere stellingen van het RIVM dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is opnieuw ernstig in twijfel worden getrokken door gezaghebbende wetenschappers;
  • Deze twijfel wordt gevoed door proeven van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) met zebravisjes en zebravisembryo’s die zijn blootgesteld aan water waarin rubberkorrels hebben gelegen met negatieve consequenties voor die embryo’s en visjes;
  • Zolang wetenschappelijk niet is vastgesteld dat sporten op kunstgrasvelden waarop rubbergranulaat is aangebracht niet schadelijk  is voor de volksgezondheid het voorzorgsprincipe altijd leidend dient te zijn.

Wij gaan ervan uit dat de fracties die jongstleden februari hun ja-woord gaven aan de motie voet bij stuk zullen houden en hun zorgplicht vóór de onwil van het college laten gaan. Dat de fracties van VVD, CDA en NuBaarn fel gekant waren en zijn tegen het vervangen van het rubbergranulaat door een milieuvriendelijk alternatief is duidelijk, maar het college heeft zich te houden aan het verzoek van een raadsmeerderheid. Immers, de gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan van de gemeente en als het college, c.q. de verantwoordelijk wethouder, weigert de wil van de raad te volgen dan is er sprake van een serieus politiek conflict. Wij gaan er vooralsnog van uit dat het college, gehoord de meerderheid van de raad, het zover niet zal laten komen.

Namens de Bop-fractie,
Kees Koudstaal

Zie ook:

Gooi en Eemlander

Baarnse kunstgrasvelden rubbergranulaat vrij

Rubbergranulaat blijft opspelen…

Een voorbeeld van Vorstelijk populisme…

Uit voorzorg

Oplossing zonder problemen

Berg| sept. 2013

Kunstgras heb ik altijd geassocieerd met chique hockeyverenigingen. Maar die tijd lijkt voorbij. Terwijl de gemeente door de bezuinigingen steeds minder geld heeft te besteden, wil zij een ton steken in een kunstgrasveld aan de Prof. Krabbelaan. De grasmat ziet er slecht uit en zal nog meer te lijden krijgen door het grotere aantal schoolkinderen dat er vanaf 2015 gebruik van gaat maken.
Het moet allemaal snel, snel gebeuren, omdat de Cruyff Foundation er nu 20.000 euro in wil steken. Deze bedragen staan niet in verhouding tot elkaar.
Vervanging door kunstgras is ‘noodzakelijk’ staat in de Baarnsche Courant. De grasmat ligt er slecht bij. Een foto in de krant toont een kaal doelgebied.
Ik kan me niet anders herinneren dan dat doelgebieden uitgetrapt zijn. Dat hoort er gewoon bij.
Zelf voetbalde ik als kind op een zompig trapveldje achter de Doormanlaan. Als kind maal je niet om modder. Je wilt de bal alleen maar zo hard mogelijk langs je tegenstander schieten. Dat klinische kunstgras in plaats van lekker geurend gras en modder waarin je zo goed kunt slippen, lijkt me ook een stuk minder fijn ravottten.
In mijn tijd had je geen kunstgras en was er dus ook geen ‘noodzaak’ de mat door kunstgras te vervangen. Er was ook geen Cruyff Foundation. Op Studio Sport zagen we Cruijff lekker door het gras sliden, waarbij wel eens een polletje omhoogkwam. Dat werd dan weer netjes aangestampt.
Kunstgras lijkt weer een oplossing, terwijl er geen probleem is. De gemeente verdedigt de uitgave ook door te wijzen op een toenemende bewegingsarmoede onder jong en oud. We moeten meer bewegen, omdat het gezond is (alsof we dat niet weten).
Het is het bevoogdende toontje dat de overheid steeds vaker aanslaat. Datzelfde geldt voor het argument dat sport de gelegenheid biedt om elkaar te ontmoeten, wat we naar de zin van burgemeester en wethouders dus blijkbaar ook te weinig doen…
Er zijn trouwens in Baarn meer dan genoeg mogelijkheden om te sporten en te bewegen.
Hoe ontstaat zo’n idee, vraag je je af. Moet elk potje geld gepakt worden? Ook als de gemeente hierop moet toeleggen?
In plaats van zich te bemoeien met onze privéaangelegenheden zou de gemeente er beter aan doen het eigen gedrag eens onder de loep te nemen en zich af te vragen of ze het (schaarse) gemeentegeld wel nuttig besteedt.