Tag archieven: Huishoudelijke hulp

Amendement rond huishoudelijke hulp

 

Marjo | 21-06-2015 

De fractie van de BOP heeft voor de raadsvergadering van woensdag 24 juni a.s. onderstaand amendement voorbereid naar aanleiding van het raadsvoorstel huishoudelijke hulp vanaf 2016. In dit raadsvoorstel stelt het college voor de huishoudelijke hulp I (de schoonmaakhulp) om te vormen van een maatwerkvoorziening naar een algemene voorziening. In het amendement pleiten wij er voor dit (vooralsnog) niet te doen. 

Onderwerp:  Huishoudelijke hulp vanaf 2016  (15RV000042)De raad van de gemeente Baarn, in vergadering bijeen op 24 juni 2015

N.a.v. agendapunt 8

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat:

 • Het college voorstelt in te stemmen met het aanbieden van Huishoudelijk Hulp I in de vorm van een algemene voorziening;
 • De gemeente bij het invoeren van een algemene voorziening de regie uit handen geeft waardoor zij het zicht verliest op deze groep kwetsbare inwoners;
 • De gemeente de afgelopen jaren juist fors heeft geïnvesteerd in de opleiding en deskundigheid van de medewerkers van het loket Zorg en Welzijn voor het voeren van kantelingsgesprekken en gebleken is dat die investering geleid heeft tot het beoogde resultaat alsmede waardering voor de werkwijze van deze medewerkers;
 • Bij de invoering van een algemene voorziening de zorgaanbieders de regie gaan voeren en een ondersteuningsplan zullen opstellen, waarbij de kans bestaat dat zorgaanbieders hun belang op zoveel mogelijk cliënten tegen zo laag mogelijke kosten laten prevaleren boven de belangen van deze kwetsbare doelgroep;
 • Inwoners zelf de Huishoudelijke Hulp zullen moeten regelen in overleg met de zorgaanbieders waar de gemeente afspraken mee heeft gemaakt;
 • Er bij een algemene voorziening niet kan worden gedifferentieerd naar inkomen;
 • Bij een algemene voorziening iedereen uit de WMO-doelgroep (met uitzondering van een qua omvang nog niet gedefinieerde groep kwetsbaren) vanaf 2018 de HH1 zelf moet gaan betalen;
 • Mensen uit de doelgroep die (net) boven het voorgestelde minimum van € 22.500,– zitten door stapeling van eigen bijdragen in financiële problemen kunnen komen;
 • De WMO-doelgroep die een beroep kan doen op HH1 de afgelopen periode al fors heeft moeten inleveren op aantal uren hulp en dat dit in de afgelopen jaren tot onderuitputting van het WMO-budget heeft geleid;
 • Nog meer fors bezuinigen op de WMO-doelgroep buitenproportioneel is;
 • Het college nog geen zicht heeft op de kosten en besparingsmogelijkheden binnen het totale sociale domein en er wellicht door b.v. het minder doorverwijzen naar specialistische zorg budget vrij komt voor andere zorgonderdelen;
 • Het college heeft aangegeven t.a.v. de huishoudelijke hulp samen op te willen trekken met Bunschoten, Woudenberg en Soest, waarbij Soest pas later aansluit i.v.m lopende contracten met zorgaanbieders;
 • De raad van Soest bij zo’n gezamenlijk optrekken achter de feiten aan zal lopen als de overige drie raden nu al zouden instemmen met een algemene voorziening voor HH1 en feitelijk buiten spel wordt gezet;
 • Dat in de voorliggende keuzenota niet afdoende wordt onderbouwd dat het enige scenario waarin de bezuinigingen kunnen worden opgevangen scenario 1 is, t.w. HH1 als algemene voorziening;

Stelt ondergetekende voor het besluit te wijzigen conform onderstaande tekst:

 1. In te stemmen met het voor de komende twee jaar continueren van huishoudelijke hulp I in de vorm van een maatwerkvoorziening.
 2. Het college opdracht te geven om de aanbesteding voor huishoudelijke hulp in gang te zetten en huishoudelijke hulp I in te kopen voor de periode vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2018 op basis van resultaatgestuurde financiering binnen maatschappelijk verantwoorde kaders.
 3. De effecten van deze continuering te monitoren en op basis hiervan na te gaan of het nodig is de richting bij te stellen en hierover eerst in overleg te treden met de raad.

Toelichting op het gewijzigde besluit:

 • In de periode van twee jaar kan een beter zicht worden verkregen op de kosten en besparingen in het totale sociale domein;
 • En kan de jurisprudentie aangaande HH1 als algemene voorziening gevolgd worden en de ervaringen bij andere gemeenten worden meegewogen;
 • En kan er in afstemming met de betreffende samenwerkende gemeenten voor worden gezorgd dat alle betrokken gemeenteraden tijdig bij de keuze voor de inrichting Huishoudelijke Hulp worden betrokken;
 • En kan er aan het eind van deze periode van twee jaar op grond van de bevindingen bezien worden of HH1 als maatwerkvoorziening kan worden gecontinueerd.

En gaan over tot de orde van de dag

 

Hulp in Huishouding: maatwerk of algemene voorziening?

Tijdens de afgelopen debatvergadering van 10 juni j.l. kwam het voorstel van het college over een nieuwe manier van organiseren van Hulp in de Huishouding aan de orde. Hieronder de bijdrage van de BOP aan het debat.

Marjo | 15-06-2015 | Het college schetst in haar voorstel vier scenario’s om de Huishoudelijke Hulp vanaf 2016 anders te organiseren. De meest principiële keuze gaat over de vraag of Huishoudelijke Hulp 1 (HH1, de schoonmaakhulp) een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening moet zijn. Het college geeft de voorkeur aan een algemene voorziening.

Vooralsnog heeft de BOP-fractie er grote moeite mee om van Huishoudelijke Hulp 1 een algemene voorziening te maken. Was ‘maatwerk’ niet juist het toverwoord waarmee de hervormingen in het sociaal domein aan de man moesten worden gebracht? Werden verantwoordelijkheden vanuit het rijk niet juist overgeheveld naar gemeenten omdat zij veel dichter bij hun inwoners staan en hun wensen en behoeften beter kunnen beoordelen? In dat licht is het toch wel enigszins wonderlijk dat dit college wil kiezen voor het opheffen van een maatwerkvoorziening en voor het optuigen van een algemene voorziening. Een algemene voorziening waarvoor overigens nog wel steeds een individueel gesprek vanuit de gemeente nodig blijft.

Het college schrijft in haar voorstel dat ‘het enige scenario waarin de bezuinigingen kunnen worden opgevangen het scenario is waarbij de HH1 wordt omgevormd naar een algemene voorziening.’  Dus de andere drie scenario’s staan er voor de show? Mijn vraag aan de wethouder: klopt het dat het scenario van HH1 als algemene voorziening ‘het enige scenario is dat de bezuinigingen kan opvangen’.  Ik ben daar nog niet van overtuigd.  Mijn fractie denkt dat een combinatie van b.v. resultaatfinanciering en  tariefonderhandelingen ook mogelijkheden biedt om de bezuinigingen op te vangen. En kennelijk denkt bijvoorbeeld de gemeente Amersfoort daar ook zo over.

 Een belangrijk voordeel van HH1  als maatwerkvoorziening is dat ieder verzoek individueel getoetst en geïndiceerd blijft worden. De medewerkers van het Loket Wonen en Welzijn hebben hierin de afgelopen jaren ruime ervaring en deskundigheid opgebouwd. Inwoners die een aanvraag doen voor HH worden door hen ook al aangesproken op hun eigen kracht en op het benutten van hun eigen netwerk. Waarom zou je die regie uit handen geven? Voor de BOP-fractie is het belangrijkste argument voor het handhaven van een  maatwerkvoorziening nu juist dat je de regie in eigen hand houdt en niet overdraagt aan aanbieders. Daardoor houd je zicht op de gebruikers en hun omstandigheden. Daar is de hele decentralisatie toch om te doen? Als aanbieders gaan toetsen verlies je dat contact, aanbieders zullen gebaat zijn bij zoveel mogelijk klanten, en de kans is groot dat hier perverse prikkels in sluipen.

Een ander bezwaar dat mijn fractie heeft tegen een algemene voorziening voor HH1 is dat dan iedereen vanaf 2018 (met uitzondering van een groep kwetsbaren die qua omvang nog gedefinieerd moet worden) de huishoudelijke hulp helemaal zelf moet gaan betalen. Want bij een algemene voorziening mag je geen inkomensafhankelijke bijdrage vragen. Mensen die net boven het genoemde minimum van bv € 22.500,– zitten qua inkomen, zullen dat (zeker door stapeling van eigen bijdragen etc) financieel moeilijk kunnen behappen. Bovendien bestaat het risico dat mensen die het financieel wel kunnen betalen tegen die tijd zullen uitwijken naar zwartwerkende schoonmakers, dus ook voor de werkgelegenheid in de zorg lijkt het me op termijn niet de goede richting.

 U noemt in het raadsvoorstel als een van uw uitgangspunten dat zoveel mogelijk budget bij de meest kwetsbare bewoners terecht komt. Het is maar de vraag of dit bij HIH1 als algemene voorziening inderdaad zo zal gaan werken. In het voorstel heeft u het over een tijdelijke tegemoetkoming in de kosten als HH1 een algemene voorziening zou worden. Voorgesteld wordt in 2016 een korting van 65% op het tarief te geven voor iedereen die tot de WMO-doelgroep behoort en gebruik maakt van  de HH1 en van 35% in 2017. Zo’n korting van 65% op een uurtarief van zeg 21 euro, betekent dat gebruikers in 2016 zo’n 7 à 8 euro per uur moeten bijdragen. Ook de mensen met een ruim inkomen. Die worden ook ‘gesubsidieerd’ ten koste van het toch al zo krappe budget. Gaat dit dan niet ten koste van de meest kwetsbaren?

 We weten allemaal dat in Baarn in de afgelopen jaren een zeer ruime reserve is opgebouwd met van het rijk ontvangen WMO-gelden. Miljoenen die naar de algemene middelen zijn doorgesluisd om eventuele klappen op te kunnen vangen. Geld dat allereerst toekomt aan de zorg en benut moet worden om de zorgverplichting van de gemeente te realiseren.