Tag archieven: Drakenburgergracht

Mediapark op terrein Bomencentrum is een illusie


Er bestaan ideeën om op een deel van het aan de Zandheuvelweg gelegen Bomencentrum van Hans Blokzijl een mediapark te creëren. Een aantal vastgoedbedrijven denkt aan de bouw van een hotel, theater en studio’s op de voormalige kwekerij van Staatsbosbeheer, sinds 1985 in handen van de huidige eigenaar. Die heeft in het verleden aangaande het gebruik van zijn terrein, dat is gelegen binnen de grenzen van de Drakenburgergracht,  zoveel te verhapstukken gehad met het gemeentebestuur dat hij zich verstandig genoeg niet bemoeit met het mediaparkplan. Verstandig genoeg, want de planbedenkers maken gelet op de  Kernrandzonevisie Drakenburgergracht (KZVB) geen schijn van kans op de realisering van zo’n mediapark. Lees verder

Illustratie Rienks Architecten, Breda

Ontwikkeling Wellnesscentrum: Kiezersbedrog of een nieuw, goed plan?

Marjo| 20-02-2015

In de afgelopen raadsvergadering van 18 februari  is de gemeenteraad verzocht om een principebesluit te nemen over het ontwikkelen van een wellnesscentrum op de percelen Oud Eemnesserweg 1a en 3. Dit verzoek aan de raad is in overeenstemming met het raadsbesluit dat al enkele jaren geleden is genomen en waarin de raad toestemming heeft gegeven tot de bouw van een wellnesscentrum en een hotel. De BOP-fractie heeft destijds tegen dat raadsvoorstel gestemd. En in het verkiezingsprogramma van de BOP staat dat wij groene randen intact willen houden en ons tegen de bouwplannen voor de Drakenburgergracht keerden, omdat deze de Baarnse maat te boven gingen. Toch wil de BOP instemmen met dit voorstel. Waarom?

Op de informatieavond van 4 februari jl. heeft de initiatiefnemer BMG Vastgoed BV het plan uit de doeken gedaan. Volgens de fractie van de BOP is het een fraai plan met een hoofdgebouw van max. 8.000 m2 en bijgebouwen van totaal maximaal 650 m2 bvo.  Een plan dat past in het landschap, waar de gebouwen in taluds komen te liggen en deels aan het oog worden onttrokken. Het beoogde wellnesscentrum komt op een plek te liggen buiten de Ecologische Hoofdstructuur waar ook nu al bedrijfsactiviteiten plaatsvinden (kwekerij en gronddepot), activiteiten die de locatie een rommelige rafelranduitstraling geven.  Het huidige plan zal volgens de BOP juist een verbetering en versterking van het gebied opleveren.   De beoogde landschappelijke inbedding van het wellnesscentrum, de geschetste duurzaamheidsmaatregelen (met mogelijk de inzet van aardwarmte voor het verwarmen van de sauna’s, douches en baden en waar ook andere omliggende bedrijven van zouden kunnen profiteren), de werkgelegenheidsimpuls die het wellnesscentrum zal geven, en de verwachte omzet voor (Baarnse ) toeleveringsbedrijven zijn voor de BOP-fractie argumenten om in te stemmen met het voorbereiden van een voorontwerpbestemmingsplan om de vestiging van dit wellnesscentrum mogelijk te maken.

Zoals gezegd: dit voorstel heeft een voorgeschiedenis. In 2010 lag er het plan om in het gebied Drakenburgergracht een wellnesscentrum en hotel te bouwen, met een totale beoogde oppervlakte van 16.000 m2, waarbij de gebouwen veel dieper in het nog onbebouwde landschap kwamen te liggen en er veel meer verstening plaats zou vinden. Een aantasting van het landschap, in plaats van een versterking ervan zoals het huidige plan beoogt. In sociale media en in de raadszaal wordt gesuggereerd dat de BOP-fractie kiezersbedrog pleegt  door voor de huidige ontwikkeling te zijn. In onze ogen worden er dan appels met peren vergeleken. Een eerder plan dat niet paste binnen de Baarnse maat en tot verstening in het groen zou leiden én het huidige plan dat twee rommelige al ‘bebouwde’ bedrijfspercelen transformeert tot een groen complex passend in en aansluitend op het landschap.

Kortom, er is niet eens sprake van ‘voortschrijdend inzicht’,  maar er ligt een goed, nieuw plan waar de BOP  mee in kan stemmen, en niet alleen de BOP. Ook GroenLinks en D’66 hadden en hebben hun bedenkingen bij het bouwen in de groene randen van Baarn. Maar zoals gezegd: het ene plan is het andere niet en waar het ene plan een probleem oplevert, zorgt het andere plan voor een oplossing. Voorwaarde daarvoor is wel dat ook de provincie groen licht geeft en akkoord gaat met het in de Kernrandzonevisie voorgestelde Rondje Drakenburgergracht, een nieuwe rondwandeling die het gebied recreatief ontsluit en waaraan ook het wellnesscentrum (ter compensatie van de rode ontwikkeling) een actieve bijdrage zal leveren, én er in goed overleg met om- en aanwonenden tot overeenstemming over deze wandelroute kan worden gekomen.  En uiteraard zal de BOP-fractie de procedure en stappen tijdens het proces zorgvuldig blijven volgen.

Eerder schreven wij er ook over.
Omdat we nog bezig zijn de oude site om te zetten, staan nu nog niet alle artikelen op deze site. We vullen het nog verder aan.

Gebiedsvisie Drakenburgergracht 2006

Drakenburgergracht

Kees Koudstaal| november 2006

In de Raadsvergadering van november 2006 kwam aan de orde de Gebiedsvisie op de Drakenburgergracht. De vorige gemeenteraad gaf aan het toenmalige college van Burgemeester en Wethouders (B&W) opdracht te komen met zo’n visie. In het kort gezegd betreft de Drakenburgergracht het gebied ter linker- en rechterzijde van de Zandheuvelweg die leidt van Baarn naar Hilversum. Het ligt als het ware ingeklemd tussen het landgoed Kasteel Groeneveld en de Rijkswegen A1 en A 27. In het gebied bevinden zich onder andere de zorginstellingen Amerpoort en Sherpa. Maar ook bijvoorbeeld het Bomencentrum neemt er een prominente plaats in. Karakteristiek is het zicht op boerderij en weilanden aan de noordzijde van de Zandheuvelweg. Om kennis te nemen van de plannen rond de Drakenburgergracht verwijs ik u naar de website van de gemeente Baarn: Gebiedsvisie Drakenburgergracht 2006.

Aan de besluitvorming is een lange periode van voorbereiding, overleg en voorlichting vooraf gegaan. Er is informatie verstrekt aan raadsleden over de mogelijk- en onmogelijkheid waar het de invulling van het gebied betreft aangaande:
• de landschappelijke kwaliteit van het gebied;
• de omgekeerde integratie (Amerpoort en Sherpa) die zich binnen de randvoorwaarden
‘rood voor groen’ en ‘groen voor rood’ moest voltrekken (o.a. woningbouw!);
• de werkgelegenheid;
• een passende verkeersafwikkeling;
• de economische haalbaarheid;
• overeenstemming met betrokken buurgemeenten (o.a. Eemnes waar het betreft de
verkeersafwikkeling over de Oud Eemnesserweg).

Dat de gebiedsvisie bij velen leeft, kwam ook aan het licht tijdens de commissievergadering ROB welke plaatsvond voorafgaande aan de betreffende raadsvergadering. Daar voerde een negental insprekers het woord. De commissieleden stelden vragen, discussieerden onderling en debatteerden met VVD-wethouder Lieberwerth over de gebiedsvisie. Afgevaardigden van de Christen Unie, Hart voor Baarn, GroenLinks, LTS en de BOP gaven aan zich in grote lijnen te kunnen vinden in de uitgangspunten zoals vastgelegd in de gebiedsvisie. Met goede argumenten onderbouwd poogden zij echter wél een aantal kleine wijzigen aan te brengen in het gebiedsplan. Voorafgaande aan de behandeling in de raad voerden de ‘kleine’ fracties gedegen overleg met elkaar. Met name Tinus Snijders (LTS) heeft in dezen veel voorwerk verricht en kwam tijdens de raadsvergadering met een vijftal amendementen die vrijwel alle werden onderschreven door de ‘kleintjes’. Het aanvaarden van die amendementen zou onder andere positieve effecten hebben opgeleverd voor:
• de open ruime die het gebied thans nog kenmerkt;
• de waardevolle cultuur-historische landschapskenmerken;
• de recreatieve waarde voor het gehele gebied;
• het betrekken van de terreinen van het Bomencentrum bij de (toeristische) open ruimte
van het gebied;
• het ontwikkelen van mogelijkheden in de beplantingsstuctuur.

Voor alle duidelijkheid hecht ik er aan te benadrukken dat de door de oppositie ondersteunde amendementen geen enkel nadelig effect zouden hebben gehad op de geplande (sociale-) woningbouw en/of werkgelegenheid, noch zouden zij de plannen van Sherpa en Amerpoort in de weg hebben gestaan.

Zoals bekend is de door het College van B&W voorgestelde visie voor het plangebied de Drakenburgergracht zónder dat er aan het voorstel ook maar een letter is gewijzigd door een raadsmeerderheid (VVD, PvdA & CDA) aangenomen. De vijf oppositiepartijen stemden alle tegen.

Naar aanleiding van de gang van zaken rond het vaststellen van de gebiedsvisie wil ik een aantal kanttekeningen plaatsen bij de heersende verhoudingen in de gemeenteraad. Ik herinner me nog de woorden van burgemeester Smith bij het aantreden van de nieuwe Baarnse gemeenteraad. Vrij vertaald en kort samengevat kwamen die er op neer dat wij (lees de gemeenteraad) samen aan de slag moesten gaan ten behoeve van Baarn en haar inwoners. Gelet op de gang van zaken tijdens de formatie van het huidige college en het tot stand gekomen coalitieakkoord (zie: Algemene Beschouwingen 2006) had ik al mijn twijfels over de rol van en verhoudingen tussen de coalitie- en oppositiepartijen. De behandeling van de Gebiedsvisie Drakenburgergracht maakt mij duidelijk dat de Grote Baarnse Drie gevangen zitten in een coalitie die geen enkele ruimte biedt aan opvattingen van anderen. Sterker nog, men hecht kennelijk zo aan coalitiebelangen en -afspraken dat door het college ingebrachte voorstellen ongeacht de vele ingebrachte andere geluiden voor de volle honderd procent ongewijzigd de raadsvergaderingen passeren. Lang leve het dualisme!

Bestevaerweg

Bestevaerweg

Ten slotte. Het feit dat een door mij namens de BOP ingediende motie aangaande de onveilige verkeerssituatie die is ontstaan op de Bestevaerweg na de aldaar ingestelde 30 KM zone met uitzondering van het CDA raadsbreed werd ondersteund, doet niets af aan het feit dat het gevoel voor spek en bonen mee te draaien in de Baarnse gemeenteraad overheerst. Leidt u hier echter niet uit af dat wij van de BOP onze hoofden in de schoot leggen. Sterker nog, u zult van de BOP nog horen!