Tag archieven: crisis

Van je politieke vrienden moet je het niet hebben

Kees Koudstaal

Kees Koudstaal| 17 maart 2015

Nu het stof van de Baarnse coalitiebreuk enigszins is neergedaald, is het onvermijdelijke ‘zwarte pieten’ begonnen. De verleiding is groot aan te schuiven bij dit spel. Ik ben als oud-wethouder gehouden aan een zekere geheimhouding en neem dus enige distantie in acht. Bovendien groeide ik op in een milieu waar het spreekwoordelijke gezegde ‘wie zonder zonde is werpe de eerste steen’ dagelijkse kost was. Sta mij toe dat ik wel mijn verbazing met u deel over dat wat zich in de afgelopen twee weken in ons dorp heeft afgespeeld rond de ontstane bestuurscrisis. Mijn hemel wat kun je je vergissen in mensen en wat is de waarschuwing die ik een jaar geleden kreeg toegeschoven van een goede vriend van me juist gebleken: “Reken je niet rijk met vrienden in de politiek en vertrouw niemand. Als je op zoek bent naar een vriend dan moet je een hond kopen!”

In de media doen politieke kameraden van weleer hun uiterste best de oorzaak van de crisis op het bordje van anderen te leggen. Ze denken zo hun eigen straatje schoon te kunnen vegen. Ik ben natuurlijk partijdig, maar de beste beschrijving van wat er gebeurd is, is en blijft die van de hand van BOP-raadslid Marjo Stam.

Vol ongeloof
Ondertussen heeft het er alle schijn van dat de Christen Unie/SGP-fractie een Baarns verbond gaat sluiten met D66 en VVD. Dat verwondert mij zeer. Een jaar geleden zat ik namens de BOP als informateur aan tafel met vertegenwoordigers van zowel D66 als de CU/SGP. Het feit dat de gebundelde christelijke partijen zich destijds niet aansloten bij een mogelijke BOP-D66-GL-CU/SGP-coalitie kwam mij gaandeweg de onderhandelingen steeds logischer voor. Tussen D66 en de christelijke politici aan tafel kon vanwege ideologische geschillen geen brug worden geslagen. Dat de CU en haar broeders van de SGP nu blijkbaar wel over hun principes heen gaan stappen en in zee lijken te gaan met twee ‘liberale’ partijen – die ook in het afgelopen jaar in woord en daad hebben bewezen mijlenver af te staan van het orthodox christelijke gedachtengoed – verbaast mij in hoge mate. Als het gaat om politieke macht is kennelijk niets heilig.

Time out
Een jaar geleden heb ik na acht jaar oppositie voeren met veel enthousiasme mijn taak als wethouder opgepakt. De wijze waarop de door mij gedroomde coalitie ten val kwam heeft me niet geknakt maar wel behoorlijk aangegrepen. Vooralsnog kies ik voor mijn gezondheid en laat ik de Baarnse politieke arena even voor wat het is.

 

 

Verklaring van oud-wethouder Kees Koudstaal

Kees Koudstaal| 11 maart 2015
Na acht jaar als fractievoorzitter van de Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) lid te zijn
geweest van de gemeenteraad van Baarn trad ik in april 2014 na een fraaie
verkiezingsoverwinning van de BOP toe tot het college van burgemeester en
wethouders. In dit college werden ook benoemd de wethouders Rudolph Vermeer (D66),
Margreet Breukelaar (Groenlinks) en Peter Blokker (PvdA). Vol enthousiasme en inzet is
het college aan de slag gegaan om uitvoering te geven aan het coalitieprogramma, dat
later een vertaling kreeg in het collegeprogramma “Nieuwe energie voor Baarn!”
Gaandeweg ontstonden er spanningen in het college en niet zelden ook binnen de
ambtelijke organisatie waarbij het optreden en de handelswijzen van D66-wethouder
Vermeer vaak onderwerp van gesprek waren.
Dat gedrag is regelmatig aan de orde gesteld binnen het college en in gesprekken
tussen ondergetekende en de betrokken wethouder. Echte verandering bleek niet
mogelijk. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat de drie wethouders van BOP, PvdA en
Groenlinks op dinsdag 3 maart 2015 het vertrouwen in wethouder Vermeer hebben
opgezegd. Met de fractie van D66 waren de zorgen van het college over het
functioneren van wethouder Vermeer al eerder gedeeld. Ik verkeerde in de verwachting
dat de fractie van D66 voor een vervanger zou zorgen teneinde het ook door die partij
onderschreven coalitieakkoord trouw te kunnen blijven. Temeer daar er signalen waren
die wezen op spanningen tussen de D66-wethouder en zijn eigen fractie.
Op 5 maart jl. kwam D66 met een persbericht waarin zij liet weten zich terug te trekken
uit de coalitie. Zij prezen hun wethouder en keerden de hele gang van zaken om. Niet de
eigen wethouder Vermeer zou te solitair hebben geopereerd en met weinig gevoel voor
politieke en bestuurlijke verhoudingen te werk zijn gegaan, neen, het waren juist de
BOP-wethouder en zijn fractie die maakten dat het collegeprogramma niet voldoende
vooruitgang kon boeken! In de dagen die volgden heb ik op dit vlak van de overige
coalitiepartners en mijn college-wethouders weinig of geen steun ondervonden. Op de
websites van zowel PvdA als Groenlinks en in diverse media uitingen wordt weliswaar
de door D66 gecreëerde omkering van zaken genoemd, maar het wijzen door die partij
naar mijn persoon als veroorzaker van de crisis wordt in het geheel niet weersproken!
Men volstaat met het de hemel inprijzen van hun eigen wethouders.
Door de verkiezingsuitslag van maart 2014 is de VVD buitenspel gezet. Dat heeft die
partij de BOP en in het bijzonder mij verweten. In het afgelopen jaar heb ik weinig
gemerkt van een constructieve oppositie. Integendeel, het ging de VVD vrijwel nooit om
de inhoud, men speelde vooral op de man. De teleurstelling over het buitenspel raken in
het Baarnse bestuur uitte zich in een opstelling die gaandeweg rancuneuzer werd. Wat
mij stoorde is dat dit gedrag niet aan de kaak werd gesteld. Kennelijk wordt deze cultuur
van op de man spelen, die de BOP niet voorstaat, door de meerderheid in Baarn wel
geaccepteerd.
Voor de raadsvergadering van 25 maart as. heeft de VVD een motie van
wantrouwen/afkeuring jegens mij aangekondigd vanwege het vermeend niet “netjes en
correct” uitvoeren van een motie inzake het van CDA en VVD geërfde dossier Wintertuin.
In gewone doen, met de volledige steun van alle coaltiepartners, zou ik een dergelijke
confrontatie niet uit de weg willen gaan. Echter, na het vertrek van D66 en het niet
ervaren van voldoende steun van de overgebleven coalitie-partners, heb ik besloten de
eer aan mijzelf te houden door op 10 maart 2015 de gemeenteraad van Baarn mijn
ontslag aan te bieden en met onmiddellijke ingang mijn werkzaamheden te beëindigen.
Door de door D66 veroorzaakte crisis wordt geen recht gedaan aan de
verkiezingsuitslag. Veel kiezers spraken zich uit voor een nieuw elan in Baarn, zonder
machtspolitiek en met een integer en transparant bestuur. Veel relaties met inwoners en
bedrijven zijn hersteld. En velen vonden na jaren van negeren, eindelijk een gewillig oor.
Ondanks de lijken die wij aantroffen in de kast had ik dolgraag samen met de
coalitiepartners verder uitvoering gegeven aan het collegeprogramma ‘Nieuwe energie
voor Baarn! Helaas mag dat niet zo zijn.
In het afgelopen jaar heb ik los van bovengenoemde omstandigheden met veel
genoegen gewerkt als wethouder. De samenwerking met de ambtelijke organisatie heb
ik als constructief en plezierig ervaren. Als wethouder ontmoette ik veel inwoners en
regionale partners van de gemeente. Veel van die contacten heb ik als waardevol
ervaren. Ik vind het oprecht jammer dat door de ontstane situatie die relaties niet verder
kunnen worden uitgebouwd.
In 2002 behoorde ik tot de oprichters van de BOP. Ik reken erop dat de BOP de
komende tijd in en buiten de raad gestalte zal blijven geven aan de idealen van toen te
weten: een mooier, beter en vooral ook transparanter Baarn!
Foto: Caspar Huurdeman

Damage Control

Marjo|11-03-2015

Misschien herinnert u zich de foto nog. Gemaakt vlak na de bekendmaking van de uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2014 in Baarn. Fractievoorzitters van BOP en D66, Kees Koudstaal en Theo Stroo: schouder aan schouder, breeduit lachend , de armen hartelijk om elkaar geslagen.

Uit die hartelijke omhelzing ontstond een samenwerking waarin BOP, D66, PvdA en GroenLinks een coalitie vormden. Gezamenlijk werkten zij aan een coalitieakkoord dat zij samen onderschreven en ondertekenden. De vier coalitiepartijen droegen ieder een eigen wethouder voor. Voor D66 werd dat Rudolph Vermeer. Een bevlogen, snelle geest met vernieuwende ideeën. So far, so good. Vol nieuwe energie aan de slag.

Tot in de afgelopen maanden steeds duidelijker werd dat een snelle, creatieve geest alleen niet voldoende is. De D66-wethouder opereerde solistisch en vond anderen in de eerste plaats onhandige sta-in-de-wegs. Dat leidde tot spanningen binnen het college van B&W en de ambtelijke organisatie en ook binnen de eigen D66-fractie. Dit laatste zal D66 ongetwijfeld ontkennen, maar de reacties van D66-raadsleden op de eigen wethouder tijdens de laatste raadsvergaderingen spreken voor zich.

Het College van B&W heeft zich tot het uiterste ingespannen om wethouder Vermeer meer en beter te laten samenwerken, maar alle pogingen leidden volgens de wethouders van BOP, PvdA en GroenLinks niet structureel tot verandering. Vervolgens is met de D66-fractie gesproken en is gevraagd een andere D66-wethouder te zoeken, en om een vertrek van wethouder Vermeer op een nette manier op te lossen.

De fractie van D66 besloot echter deze ‘aap’ op de schouder van de BOP te zetten: een knap staaltje damage control, het leidt namelijk de aandacht weg van de fout ingeschatte D66-wethouder . D66 heeft de wethouder en de fractie van de BOP als een baksteen laten vallen en heeft zich aangesloten bij het koor van de oppositiepartijen VVD en CDA die al vanaf maart 2014 de BOP-fractie en met name wethouder Koudstaal onafgebroken zwartmaken. De stroming binnen D66 Baarn die altijd al liever met de VVD wilde samenwerken heeft gewonnen.

De BOP was een groot voorstander van de coalitie BOP, D66, GL en PvdA. Na ruim acht jaar van kritisch oppositievoeren beloonde de Baarnse kiezer de BOP in maart 2014 met een verkiezingszege. De stem van de kiezer wordt nu aan de kant geschoven. En niet omdat er het afgelopen jaar door de BOP-wethouder en zijn collega’s in het college grove fouten zijn gemaakt die de Baarnse samenleving miljoenen kosten om weer te repareren, maar omdat kennelijk de macht van de oude bestuurderspartijen de overhand heeft in Baarn.

Het is triest om dit te moeten concluderen. Triest voor Kees Koudstaal die zelfs toen hij met een zware longontsteking en hoge koorts in bed lag, met insinuerende tweets vanuit de oppositie geconfronteerd werd over wat een zieke wethouder de Baarnse gemeenschap wel niet kost. Dat is het niveau van de gevestigde Baarnse politiek.

We zullen zien wat de move van D66 de Baarnse gemeenschap gaat kosten. Ik durf te voorspellen dat wethouder Rudolph Vermeer niet terug zal keren in een nieuw college van B&W. Waarschijnlijk met een verklaring over de Baarnse bestuurscultuur en de toch gebleken voorkeur voor zijn eigen bedrijf. Damage control, een uit het bedrijfsleven overgenomen term die slaat op een poging om een fout gelopen situatie te corrigeren of te rectificeren en er zelf goed uit te springen. Dat doet D66. Bedrijfsmatig, maar niet betrouwbaar. Zonder oog voor de persoonlijke schade die dat anderen berokkent. Om nog maar niet te spreken over het geschonden vertrouwen in de politiek. Ik ben blij dat ik lid ben van de BOP en zal met opgeheven hoofd plaatsnemen in de oppositie.