Tag archieven: College

Zelfvoldane coalitie verlengd

Op woensdagavond 25 april presenteerde het nieuwe VVD-college zich aan de raad. De wens om samen door te gaan in de nieuwe ‘regeerperiode’ werd vóór de verkiezingen van 21 maart jl. al door de diverse wethouders van de ‘oude’ coalitie geuit. De VVD mocht als grootste partij het voortouw nemen bij de vorming van het nieuwe college. De uit eigen kring benoemde informateur, wethouder Jansma, kreeg als boodschap mee dat er aan eerder genomen besluiten niet mocht worden getornd. Omdat op voorhand al vaststond welke koers er gevaren zou worden besloot de BOP af te zien van enige bemoeienis. Andere partijen, die ook op voorhand konden weten dat ze buiten de boot zouden vallen, besloten het gesprek wel aan te gaan. Uit hun reacties kan worden opgemaakt dat zij bij nader inzien ook tot de conclusie moesten komen dat het verspilde moeite was…
Lees verder

D66 Baarn breekt met coalitie

5 maart 2015

Vanavond 5 maart 2015 heeft de fractie van D66 besloten zich terug te trekken uit het college. De fractie van D66 geeft te kennen een gebrek aan vertrouwen te hebben in de verdere samenwerking met de BOP, GroenLinks en PvdA.

De BOP, onder wiens leiding de coalitie tot stand is gekomen, betreurt deze gang van zaken ten zeerste.  D66 schrijft in haar verklaring dat zij onvoldoende voortgang ziet in de uitvoering van het coalitieakkoord en constateert dat de nodige energie ontbreekt bij de coalitiepartners.

De BOP herkent zich in het geheel niet in deze lezing van D66. Met veel energie, enthousiasme en oog voor de inwoners van Baarn heeft deze coalitie de overgang van WMO en jeugdzorg naar de gemeente voorbereid en in gang gezet, en wordt  er veel energie gestoken in een aantal lastige dossiers.

Binnen het college bleken er de afgelopen maanden samenwerkingsproblemen met D66 wethouder Rudolph Vermeer. BOP-wethouder Kees Koudstaal en de overige wethouders hebben zich tot het uiterste ingespannen om deze problemen op te lossen.  Het spijt de BOP dat D66 aangeeft dat interne verdeeldheid bij een van de coalitiepartners de reden is om met de coalitie te breken, en tegelijkertijd meedeelt dat D66 wethouder Rudolph Vermeer met onmiddellijke ingang zijn werkzaamheden neerlegt.  BOP, GroenLinks en PvdA hebben zich unaniem achter deze coalitie geschaard. De BOP betreurt de eenzijdige stap van D66 om de coalitie te verlaten.

Wij beraden ons op de te nemen vervolgstappen.

De Daadkrachtmythe

Marjo|10-12-14

Het nieuwe College van B&W in Baarn was nog nauwelijks ingewerkt, of de roep om meer daadkracht werd krachtig ingezet. Het CDA voerde de boventoon en focuste zich vooral op de Wintertuin. En dat nog wel vóór het nieuwe college actie kon ondernemen: er liep immers nog een tweede akoestisch onderzoek waartoe het oude college, met als verantwoordelijk wethouder de heer Jan Baerends, vlak voor de verkiezingen in maart 2014 opdracht had gegeven. Die rapportage werd pas in de zomer van 2014 afgerond. Vanaf toen kon het nieuwe college met deze complexe zaak aan de slag en het ziet ernaar uit dat er nog dit jaar knopen worden doorgehakt. Dankzij of ondanks de roep om meer daadkracht?

“Waar het echter om gaat is dat vertraging, vertraging, vertraging voor daadkracht, daadkracht, daadkracht plaats maakt.”

Lees verder