Tag archieven: coalitie

Foto: Caspar Huurdeman

Damage Control

Marjo|11-03-2015

Misschien herinnert u zich de foto nog. Gemaakt vlak na de bekendmaking van de uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2014 in Baarn. Fractievoorzitters van BOP en D66, Kees Koudstaal en Theo Stroo: schouder aan schouder, breeduit lachend , de armen hartelijk om elkaar geslagen.

Uit die hartelijke omhelzing ontstond een samenwerking waarin BOP, D66, PvdA en GroenLinks een coalitie vormden. Gezamenlijk werkten zij aan een coalitieakkoord dat zij samen onderschreven en ondertekenden. De vier coalitiepartijen droegen ieder een eigen wethouder voor. Voor D66 werd dat Rudolph Vermeer. Een bevlogen, snelle geest met vernieuwende ideeën. So far, so good. Vol nieuwe energie aan de slag.

Tot in de afgelopen maanden steeds duidelijker werd dat een snelle, creatieve geest alleen niet voldoende is. De D66-wethouder opereerde solistisch en vond anderen in de eerste plaats onhandige sta-in-de-wegs. Dat leidde tot spanningen binnen het college van B&W en de ambtelijke organisatie en ook binnen de eigen D66-fractie. Dit laatste zal D66 ongetwijfeld ontkennen, maar de reacties van D66-raadsleden op de eigen wethouder tijdens de laatste raadsvergaderingen spreken voor zich.

Het College van B&W heeft zich tot het uiterste ingespannen om wethouder Vermeer meer en beter te laten samenwerken, maar alle pogingen leidden volgens de wethouders van BOP, PvdA en GroenLinks niet structureel tot verandering. Vervolgens is met de D66-fractie gesproken en is gevraagd een andere D66-wethouder te zoeken, en om een vertrek van wethouder Vermeer op een nette manier op te lossen.

De fractie van D66 besloot echter deze ‘aap’ op de schouder van de BOP te zetten: een knap staaltje damage control, het leidt namelijk de aandacht weg van de fout ingeschatte D66-wethouder . D66 heeft de wethouder en de fractie van de BOP als een baksteen laten vallen en heeft zich aangesloten bij het koor van de oppositiepartijen VVD en CDA die al vanaf maart 2014 de BOP-fractie en met name wethouder Koudstaal onafgebroken zwartmaken. De stroming binnen D66 Baarn die altijd al liever met de VVD wilde samenwerken heeft gewonnen.

De BOP was een groot voorstander van de coalitie BOP, D66, GL en PvdA. Na ruim acht jaar van kritisch oppositievoeren beloonde de Baarnse kiezer de BOP in maart 2014 met een verkiezingszege. De stem van de kiezer wordt nu aan de kant geschoven. En niet omdat er het afgelopen jaar door de BOP-wethouder en zijn collega’s in het college grove fouten zijn gemaakt die de Baarnse samenleving miljoenen kosten om weer te repareren, maar omdat kennelijk de macht van de oude bestuurderspartijen de overhand heeft in Baarn.

Het is triest om dit te moeten concluderen. Triest voor Kees Koudstaal die zelfs toen hij met een zware longontsteking en hoge koorts in bed lag, met insinuerende tweets vanuit de oppositie geconfronteerd werd over wat een zieke wethouder de Baarnse gemeenschap wel niet kost. Dat is het niveau van de gevestigde Baarnse politiek.

We zullen zien wat de move van D66 de Baarnse gemeenschap gaat kosten. Ik durf te voorspellen dat wethouder Rudolph Vermeer niet terug zal keren in een nieuw college van B&W. Waarschijnlijk met een verklaring over de Baarnse bestuurscultuur en de toch gebleken voorkeur voor zijn eigen bedrijf. Damage control, een uit het bedrijfsleven overgenomen term die slaat op een poging om een fout gelopen situatie te corrigeren of te rectificeren en er zelf goed uit te springen. Dat doet D66. Bedrijfsmatig, maar niet betrouwbaar. Zonder oog voor de persoonlijke schade die dat anderen berokkent. Om nog maar niet te spreken over het geschonden vertrouwen in de politiek. Ik ben blij dat ik lid ben van de BOP en zal met opgeheven hoofd plaatsnemen in de oppositie.

D66 Baarn breekt met coalitie

5 maart 2015

Vanavond 5 maart 2015 heeft de fractie van D66 besloten zich terug te trekken uit het college. De fractie van D66 geeft te kennen een gebrek aan vertrouwen te hebben in de verdere samenwerking met de BOP, GroenLinks en PvdA.

De BOP, onder wiens leiding de coalitie tot stand is gekomen, betreurt deze gang van zaken ten zeerste.  D66 schrijft in haar verklaring dat zij onvoldoende voortgang ziet in de uitvoering van het coalitieakkoord en constateert dat de nodige energie ontbreekt bij de coalitiepartners.

De BOP herkent zich in het geheel niet in deze lezing van D66. Met veel energie, enthousiasme en oog voor de inwoners van Baarn heeft deze coalitie de overgang van WMO en jeugdzorg naar de gemeente voorbereid en in gang gezet, en wordt  er veel energie gestoken in een aantal lastige dossiers.

Binnen het college bleken er de afgelopen maanden samenwerkingsproblemen met D66 wethouder Rudolph Vermeer. BOP-wethouder Kees Koudstaal en de overige wethouders hebben zich tot het uiterste ingespannen om deze problemen op te lossen.  Het spijt de BOP dat D66 aangeeft dat interne verdeeldheid bij een van de coalitiepartners de reden is om met de coalitie te breken, en tegelijkertijd meedeelt dat D66 wethouder Rudolph Vermeer met onmiddellijke ingang zijn werkzaamheden neerlegt.  BOP, GroenLinks en PvdA hebben zich unaniem achter deze coalitie geschaard. De BOP betreurt de eenzijdige stap van D66 om de coalitie te verlaten.

Wij beraden ons op de te nemen vervolgstappen.