Rupsje Nooitgenoeg…

Tijdens de informatieavond van 3 april 2019 is er veel gewisseld over de plannen die Made by Holland voor heeft met Paleis en landgoed Soestdijk. Een aantal insprekers uitte hun zorgen over de consequenties die de uitvoering van de plannen met zich mee gaat brengen voor de natuurwaarden van het gebied, de geluids- en verkeersoverlast, de mobiliteit in het algemeen en het parkeren van de vele te verwachten voertuigen in het bijzonder. Veel van die zorgen worden door de BOP gedeeld. Het Ruimtelijk Kader voor de duurzame ontwikkeling van Landgoed Paleis Soestdijk belooft in dezen veel onderzoeken. Het is te raden hoe die antwoorden eruit gaan zien…

Ten opzichte van het eerder ingediende plan doet zich een aantal veranderingen voor dat verregaande consequenties heeft voor het Landgoed Soestdijk en het Baarnse Bos. Zo meldt het Ruimtelijk Kader dat er achter de intendantswoning aan de Amsterdamsestraatweg – let wel buiten de voor Baarn vastgestelde rode contouren – een 4-sterren hotel met 120 hotelkamers wordt opgetrokken in de vorm van een nieuw te bouwen cluster van drie gebouwen. In het oorspronkelijke plan was sprake van een bescheidener hotelfunctie die ondergebracht zou worden in de bestaande historische opstallen en op de bovenverdieping van het paleis. Dat plan heeft men dus laten varen. Het feit dat in het zeer summiere financiële overzicht van het Ruimtelijk Kader nog steeds melding wordt gemaakt van dit oorspronkelijke plan is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk te noemen… Wat de opstelling van de BOP betreft hoeft de ontwikkelaar zich geen illusies te maken: net als de bouw van circa 35 extra woningen op het voormalige marechausseeterrein is het optrekken van een hotel op de Parade voor ons onbespreekbaar. Hierbij zij opgemerkt dat de eerder geplande 65 woningen uitsluitend dienden als kostendragers voor de renovatie/restauratie van het paleis en het landgoed en niet als verdienmodel voor een projectontwikkelaar.

In 2017 was de BOP tevreden met de gunning van het landgoed door het Rijk aan de MeyerBergman Erfgoed Groep. Ten opzichte van de andere ingediende plannen voor Soestdijk had hun opzet de minste voeten in de aarde voor het landgoed en zijn omgeving. Nu het kleinschalige karakter van het oorspronkelijke plan is losgelaten en aanzienlijk is opgeschaald dringt bij ons de vraag op of het Rijk geen Rupsje Nooitgenoeg op het bordje van Baarn heeft gelegd. 

De bedachte plek voor het 4 sterren hotel

De BOP is tegen de bouw van 35 extra woningen op en rond het terrein van de voormalige marechausseekazerne en ook het nieuw te bouwen hotel is voor ons onbespreekbaar. Daarbij komt dat er momenteel nog teveel vragen open staan aangaande de consequenties van de nieuwe planvorming voor de natuurwaarden van het gebied. Hoeveel bomen moeten er worden gekapt in de boskernen en oude bosgroeiplaatsen? Kan er een veilige oversteek worden gecreëerd op de Amsterdamsestraatweg en wie gaat dat betalen? Zullen de aanpassingen van de Amsterdamsestraatweg geen sluipverkeer veroorzaken in de Baarnse woonkernen? Hoe wordt de te verwachten grote stroom auto’s bij evenementen verwerkt? Vraagt de planvorming niet teveel grote evenementen met alle geluids- en lichthinder van dien voor omwonenden en voor dieren en vogels? In dit verband delen wij de wens van Natuurmonumenten, het Utrechts Landschap en de federatie Natuur en Milieu Utrecht een nieuwe gebiedsvisie op te stellen, waarin al de relevante aspecten van de planvorming ten opzichte van de natuurwaarden van het gebied worden meegenomen. 

En dan nog dit. Het staat de BOP nog helder voor de geest wat een heisa er nog niet zo lang geleden ontstond rond de wens van de heer Insinger een theehuis te bouwen op zijn aan het landgoed Soestdijk grenzende buitenplaats Pijnenburg. Ondanks het feit dat wij begrip kenden voor zijn zoektocht naar kostendragers verklaarden wij ons gelet op de te verwachten aantasting van de natuurwaarden ter plaatse tegen zijn plan. Als de meerderheid van de raad akkoord gaat met het plan van Made by Holland zoals dit nu voorligt dan vragen wij ons met de heer Insinger af of er, gelet op het in de Grondwet vastgelegde gelijkheidsbeginsel,  niet op gelijke voet moet worden omgegaan met zijn aanvragen voor kostendragers.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter