Ruimtelijke plannen Paleis Soestdijk terug naar de tekentafel

Het raadsvoorstel waarin aan de raad werd gevraagd het opgestelde Ruimtelijk Kader Paleis Soestdijk als uitgangspunt mee te geven aan het college bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen voor het landgoed is op verzoek van de raad van de agenda gehaald en niet behandeld. Een in gemeen overleg tussen de fractievoorzitters van vrijwel alle raadsfracties opgestelde motie aangaande de planvorming voor de historische buitenplaats Soestdijk werd vervolgens vrijwel raadsbreed aangenomen. Alleen ondernemerspartij VoorBaarn stemde tegen de motie.

De motie behelsde een verzoek aan het college een voorontwerp bestemmingsplan uit te werken voor de buitenplaats en daarbij rekening te houden met deze wensen van de raad:
a. Woningbouw op het Alexanderkwartier vindt uitsluitend plaats op basis van ‘rood voor rood’ met inachtneming van provinciaal beleid
b. Nieuwbouw op de Parade mag alleen plaatsvinden binnen de huidige versteende contouren. Uitruil met aanwezige bebouwing is mogelijk, maar het Baarnse Bos blijft volledig onaangetast
c. Het opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk vindt eerst plaats als de uitkomsten van de mobiliteitsonderzoeken – inclusief de aanpassingen van de Amsterdamsestraatweg – en de natuurtoetsen bekend zijn

Een aparte, mede door de BOP ondertekende motie, die vroeg om een nieuwe gebiedsvisie voor het Landgoed Soestdijk en zijn omgeving haalde het ook. Gelet op de tijdspanne die het opstellen van zo’n visie met zich meebrengt, kan dat proces niet parallel verlopen met het uitwerken van het voorontwerpbestemmingsplan. Echter, het zal voor de toekomst een aantal gewichtige handvatten bieden bij de beoordelingen van eventuele nieuwe ontwikkelingen op het landgoed en zijn directe omgeving.

Al met al kijkt de BOP tevreden terug op het debat rond het Ruimtelijk Kader voor het Landgoed Paleis Soestdijk dat op veel bezwaren stuitte. Nu dat document van tafel is zal het college bij het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan voor het landgoed in samenspraak met MeyerBergman Erfgoed Ontwikkeling veel meer rekening moeten houden met de onmiskenbare natuurwaarden van het plangebied. De aankondiging van de wethouder tijdens de debatraad van vorige week, dat hij als de raad het voorstel zou verwerpen hij in samenspraak met de projectontwikkelaar  ‘gewoon met twee bestemmingsplannen terug zou komen bij de raad’  kan derhalve de prullenbak in. Met het oog op de planvorming voor het landgoed, dat met zijn omgeving wordt gekenmerkt door hoge natuur- en cultuurwaardes, is het pure winst dat de wethouder rekening houdend met de inhoud van de motie nu aan de slag moet met een voorontwerpbestemmingsplan voor het plangebied. Als het college dat plan wellicht later dit jaar aan de raad presenteert zullen wij dat opnieuw nauwgezet onder de loep nemen. Bovendien kunnen inwoners en andere belanghebbenden dan met de Baarnse Inspraakverordening 2003 in de hand opnieuw hun licht laten schijnen over de planvorming voor de buitenplaats Soestdijk en dat is pure winst!

Vinexwijk?

De vrees van VoorBaarn dat beperking van het bouwoppervlak zal leiden tot een vinexwijk in het bos komt niet overeen met de informatie die wij opdeden bij een deskundige. Die stelt dat als er gekozen wordt voor de natuurbelangen van het gebied er op de schaarse grond wel degelijk een passende invulling kan worden gevonden die goed geld op zal leveren voor de ontwikkelaar. Dit hangt samen met het feit dat de geplande dure woningen voornamelijk voor senioren interessant zullen zijn en die groep heeft veelal geen behoefte aan grote tuinen. Door de tuinen onverhard te laten en bovendien de parkeerruimtes vooral ondergronds te zoeken voorkomt dat bovendien verrommeling van het perceel. Grote tuinen brengen dat immers vanwege geplaatste erfscheidingen en verharde paden met zich mee. Al met al zou het interessant als MeyerBergman Erfgoed Ontwikkeling samen met het college op zoek zal gaan naar een dergelijke invulling van het voormalige marechausseeterrein

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Zie ook: Toon u niet horende doof college!